C++ Programlama Dilinin Esasları ve Uygulamaları / Prof. Dr. Mustafa Akkurt

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 13109

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

C++ PROGRAMLAMA DİLİNİN ESASLARI VE UYGULAMALARI – Mustafa Akkurt
ÖNSÖZ
Son birkaç senedir Üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Bilgisayar Destekli Grafik Programlama “ (Computer Graphics Programing) dersi vermekteyim. Bu ders için programlama dili olarak C++ dilini ve programlama ortamı olarak Visual C++ ortamını seçtim. Bu seçimde dünyada en yaygın programlama dili olan C++ ’ın içerdiği veri tipleri, operatörler, fonksiyonlar ve sınıflar gibi nesnelerin yanı sıra çok zengin grafik fonksiyonlara sahip Win API ile direkt iletişim kurma özelliği de önemli rol oynamıştır.
Öğrencilerin programlama dil bilgileri zayıf, veya hiç olmadığı için ders sırasında C++ ve Visual C++ hakkında bilgi vermeye çalıştım ve öğrencilere yardımcı olacak Türkçe bir kitap arayışına girdim, ancak umduğumu bulamadım.
Aynı zamanda kendim de teknik konularda önce Visual Basic şimdi ise C++ kullanarak profesyonel programlar yazmaktayım. Bu açıdan özellikle C++ ile ilgili birikmiş birçok notlarım vardır. Bunları uygun şekilde değerlendirmeye düşündüm.
Günümüzde program yazma kısacası programcılık önemli meslek haline gelmiştir. Dünyanın en zengin şirketler arasında program yazan şirketler vardır. Programcılık çok az yatırım masrafları isteyen yalnızca insanın yaratıcı kabiliyeti ve bilgisine dayanan bir uğraştır. Bu nedenle programcılık yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de yaygın bir meslek durumuna gelmiştir. Maalesef Türkiye bu konuda da geri kalmıştır. Bu durumu düzeltmek için bilgi edinilecek ve yol gösterecek kitaplara ihtiyaç vardır.
Kitap bu üç olaya bağlı olarak yazılmıştır. Gerçekten günümüzde C++ ile Visual C++ ortamında en kapsamlı ve emniyetli işletim sistemleri, uygulama programları, “Multithreading” denilen aynı anda çalışan programlar, Web ve İnternet programları oluşturulabilir. Ayrıca Microsoft tarafından yeni geliştirilen .NET ortamında C++’ın bir uzantısı olan Yönetilmiş C++ ile yaratılan programın bilgisayar azlarda çalışma imkanı doğmuştur. Ancak Visual C++ veya yeni geliştir gram yaratmak için C++ programlama dilinin çok t dilinin temel öğelerini oluşturan değişkenlerin fonların, strüktürlerin, sınıfların ve bu öğeleri tamamlaya erinin,operatörlerin, adreslerin ve işaretçilerin anlamlanr . azar her alana uygulanacak geniş ve emniyetli programlar yazdir.
C dillinin yaratıldığı 1970’ten ve onun ileri versiyonu sayıla- C— c inin meydana getirildiği I980’den beri onlarca programlama diller o~aya çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir. Bunları bazıları çıktığı anda parlamış ve sonra sönmüştür, bazıları ise ikinci veya üçüncü planda varlıklarını sürdürmektedirler. Ancak hiç birisi C/C++ gibi ayakta kalmamıştır ve son 15 yılda olduğu gibi ön planda olmamıştır. Bütün bu süre içerisinde C/C++ gittikçe geliştirilmiş, zenginleştirilmiş ve hem ANSI, hem de ISO tarafından standart haline getirilmiştir. C/C++ standart olan tek programlama dilleridir.
Yukarıda açıklanan amaçlara uygun olarak kitap şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm l: Programlama Sistemlerine Giriş; Bölüm 2: C++ Programlama Dilinin Esasları; Bölüm 3: Veri Tipleri, Sabitler ve Değişkenler; Bölüm 4: Operatörler; Bölüm 5: Yapısal Kontrol İfadeleri; Bölüm 6: Standart Giriş- Çıkışlar ve Preprosesörler Direktifleri; Bölüm 7: Sıralamalar ve Diziler; Bölüm8; İşaretçiler, Strüktürler ve Bileşimler; Bölüm 9: Fonksiyonlar; Bölüm 10: Sınıflar; Bölüm 11: Sınıflarla İlgili ileri Konular; Bölüm 12: Veri Dosyalan; Bölüm 13: Şablonlar; Bölüm 14: C++’ın İleri Konuları; Bölüm 15: Çok Dosyalı Programlar: C++ Visual C++ ve MFC Ortamı; Bölüm16: Yönetilmiş C++ ve Visual. Net Ortamı.
Üç yılımı almış bu 16. kitabımı yayına sunuyorum.
Tüm okuyucularıma yararlı olmasını diliyorum.
Gayrettepe, 25 Mart, 2004
Prof. Dr. Mustafa AKKURT
Günümüzde programcılık önemli bir meslek haline gelmiştir. Dünyanın en zengin şirketler arasında program yazan şirketler vardır. Programcılık çok az yatırım masrafları isteyen yalnızca insanın yaratıcı kabiliyeti ve bilgisine dayanan bir uğraştır. Mesleği ne olursa olsun programcılığı öğrenmek herkes için yaptığı işi güçlendirmek demektir.
C dilinin ileri versiyonu olan C++ dili çıktıktan sonra onlarca programlama dilleri ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir. Ancak hiç birisi C/C++ gibi ayakta kalmamış ve son 15 yılda olduğu gibi ön planda olmamıştır. Bu süre içerisinde C/C + + gittikçe geliştirilmiş ve hem ANSI, hem de ISO tarafından standart haline getirilmiştir. C/C++ standart olan tek programlama dilleridir.

İÇİNDEKİLER:
Programlama Sistemlerine Giriş
Program Sistemlerine Genel Bakış
Programlama Dilleri
C Ve C++ Dillerinin Özellikleri
C Dili
C++ Dili
C/C++ Dillerinde Yazılan Programların Derlenmesi..
Visual C++ ve Visual Stııdio.Net
Pencere Kavramı
Visual C++
Visual Sudio-.Net Ve Yönetilmiş C++
Konsol Uygulamaları
Program Yazma Ortamı
Programın Derlenmesi ve Çalıştırılması
Proje Dosyalan
Hata Ayıklama İşlemi
C++ Programlama Dillinin Esasları
Genel Bilgiler
Giriş
Programlama Tasarımı
Nesne Yöneyimli Programların Özellikleri
C++ Programının Yapısı
Veri Tipleri, Sabitler Ve Değişkenler
Genel Bilgiler
Karakterler
Tanımlayıcılar (İdendifiers) ,
C/C++ Sözcükleri
Veri Tipleri
Esaslar
Sayısal Veri Tipleri'
Karakter Veri Tipleri
Karakterler
Karakter Katarı (String)
Bool Veri Tipleri
Void Veri Tipi
Değişkenler
Tanım
Değişkenlerin Açıklanması
Değişkenlerin Depolama Çeşitleri
Global ve Yerel Değişkenler
Dış (Extern) ve Recister (Register) Deç şkenleri
Uygulamalar
Sabitler Ve Volatile Sözcüğü
Sabitler
Volatile Sözcüğü
Sayı Limitleri
Typedef İfadesi
C İle C++ Arasında Önmeli Bir Fark
Operatörler
Aritmetik Operatörleri
Esaslar
Operatörlerin Önceliği
Taşma (Overflovv) ve Yetersizlik (Underflow)
Uygulamalar
Artırma Ve Azaltma Opperatöri
Esaslar
Uygulamalar
Atama Operatörleri
Bileşik Atama
Çoklu Atamalar
İlişki Ve Mantık Operatörleri
İlişki (Relatıonal) Operatörleri
Mantıksal (logıcal) Operatörleri
Bit Tabanlı (Bıtwiswe) Operatörleri
Esaslar
Özel Operatörler
YapssaS Kontrol İfadeleri
Yapısal Proglamlama
İf Koşullu Kontrol İfadeleri
Basit if İfadesi
İf - Else İfadesi
Switch Kontrol İfadesi
Esaslar
Uygulamalar
Break Ve Continue İfadeleri
Döngü Yapısal Kontrol ifâdeleri
For Döngüsü
VVhile Döngüsü
Do - VVhile Döngüsü
Döngü İfadelerin Karşılaştırılması
Standart Giriş-ÇsksşSar ve PreprosesörSer Direktifleri
Standart Giriş-Çıkışlar
Akış (Stream) Kavramı
Cout Ve Prıntf()
Cin ve Scanf()
Getlıne(), Get() ve Put()
Preprosesör İşlemleri
Esaslar
Dosya Dahil Etmek (İncilide) Direktifi
Define Direktifi
Koşullu Derleme
Sıralamalar ve Diziler
C++’Ta Hiyerarşik Düzen
Sıralama (Enumeratıon)
Diziler (Arrays)
Açıklamalar
Tek Boyutlu Diziler
Dizi Ve Fonksiyonlar
Dizilerle İşlemler
Karakter Dizileri ve Karakter Katarları
String Tipi Karakter Katarları .
Çok Boyutlu Diziler
İşaretçiler, Strüktürler ve Bileşimler
İşaretçiler (Pointers)
Genel Bilgiler
İşaretçilerin Bildirilmesi Ve Açıklanması
İşaretçilerle İşlemler ... .'
İşaretçiler Ve Diziler
İşaretçi Dizileri
İşaretçiler Ve Karakter Katarları
İşaretçiler Ve Fonksiyonlar
Çift İşaretçiler
Sabit İşaretçiler
New Ve Delete Operatörleri
Listeleme - Bağlanmış Veri Yapıları
Esas'ar
Bağlanmış Listeler
Yığın (Stak) Yöntemi
Kuyruk (Oueue) Yöntemi
Strüktürler (Structures)
Strüktürlerin Açıklanması
Strüktür Üyelerinin Değerlendirilmesi
Yuvalanmış Strüktürler
Fonksiyonlu Strüktürler
Strüktürler Ve İşaretçiler
Bileşim Ve Bit Alanları
Bileşim (Union)
Bit Alanı (Bit Fields)
Fonksiyonlar
Fonksiyon Tanımı Ve Açıklaması
Fonksiyon Tanımı
Fonksiyonların Açıklanması
Fonksiyonların Prototiplenmesi ve Çağırılması
Örnekler
Fonksiyonlarda Veri Geçişi
Esaslar
Değer Geçişi (Pass By Value)
Geri Döndürme (Return)
Referans ve İşaretçiler
Referans Geçişi
İşaretçi Geçişleri
Sabit Parametreli Fonksiyon
Fonksiyon Çeşitleri
Tekrarlanma (Recursıon) Fonksiyonları
Aşırı Yüklenmiş Fonksiyonlar
Varolan Parametreli Fonksiyonlar
Değişken Parametreli Fonksiyonlar
Sıradan (İnline) Fonksiyonları
Main() Fonksiyonu
C++ Kütüphanesine Ait Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar
Rasgele Sayı Oluşturma
Karakter Fonksiyonları
Karakter Katarı (Strıng) Fonksiyonları
Veri Tiplerinin Limit Değerlerini Veren Fonksiyonlar..
İşletim Sistemini Çağıran Fonksiyonlar
Zaman Fonksiyonları
Sınıflar
Genel Bilgiler
Nesne Yöneyimli Programlar ve Veri Soyutlandırma
Sınıflar Ve Nesneler
C++ Sınıfları
Sınıfların Açıklanması
Nesnelerin Açıklanması
Sınıf Üye Fonksiyonları
Konstrüktör Ve Yok Edici Fonksiyonları
Ulaşım (Accesor) Fonksiyonları
Sıradan, Varolan Parametreli ve Kopyalama Fonksiyonları
Nesne Dizileri, işaretçiler ve Thıs İşaretçisi
Arkadaş Fonksiyonları
Aşırı Yüklenmiş Operatörler
Ssnıflarla İlgili İSeri Konular
Türemiş (Derived) Sınıflar
Esaslar
Örnekler
Gerçek (Virtual) Fonksiyonlar
Esaslar
Uygulamalar
Soyut Sınıflar ve Saf Virtual Fonksiyonları
Virtual Temel Sınıflar
Static Üye Verileri ve Static Üye Fonksiyonları
Sabit Üye Fonksiyonları Ve Değiştiriciler (Mutable)
Esaslar
Uygulamalar
Veri Dosyaları
Esaslar
Dosya İşlemleri
Akış (Stream) Sın flar
Sıralı Dosylar ....
Direkt Veya Rasgele Ra-::- I :; =- Çeşitli Uygulamalar
Şablonlar (Tempiates)
Esaslar
Şablon Fonksiyonlar
Şablon Sınıflar
Standart Şablon Kütüphanesi
Esaslar
Konteyner Sınıfları
Vector
Liste (List)
Map Ve Set
Stack Ve Queue
C++’in İleri Konuları
İstisnaları Elde Etme (Exception Handling)
Esaslar
Uygulamalar
Standart İstisnalar
Çalışma Sırasında Tiplerin Belirlenmesi
Esaslar
Uygulamalar
Kast Operatörleri
Dynamıc_Cast
Const_Cast, Reinterpret_Cast ve Static_Cast
Ad Alanı ve Değiştirme Fonksiyonları
Ad Alanı (Namespace)
Değiştirme Fonksiyonları
Diğer Konular
Karakter Dizilerine Dayanan Giriş-Çıkışlar
Bağlantı Belirticileri (Lınkage Specıfiers) Ve Asm Deyimi..
Çok Dosyalı Programlar:C++, Visual C++ Ve MFC Ortamı
Esaslar
C++ - MFC Desteksiz Çok Dosyâlı Programlar
C++ - MFC Destekli Çok Dosyalı Programlar
Konsol MFC Destekli Programlar
Wın32 Apı
MFC (Microsoft Foundation Ciasses)
MFC Ortamında Sınıf Oluşturma
Dizi ve Liste Uygulamaları
Yönetilmiş G++ ve Visual.Net Ortamı
Esaslar
Visual Studio .Net Ortamında Standart C+f Programlan.
Konsol Tipi Boş Bir Projenin Yaratılması..
Mfc Destekli Konsol Projesi
Yönetilmiş (Managed) C++ ‘in Esasları
CLR Dili
Yönetilmiş C++ Kodlan İçin Proje Oluşturma .....
Net Ortamının Sınıf Kütüphanesi
Esaslar
Yönetilmiş C++’A Ait Sözcükler
Yönetilmiş C++’ln Temel Veri Tipleri
Yönetilmiş Sınıflar
Esaslar
Sınıfları ve Strüktürleri
Value Sınıflan Ve Strüktürleri
Yönetilmiş Karakter Katan (Strıng)
Statik Sınıf Konstrüktörleri
Yuvalanmış Sınıflar
Sıralama, Referans, işaretçi ve Operatörler
Sıralama ( Value Enums)
Referanslar ( Gc References )
İşaretçiler
Aritmetik, Mantıksal Ve Bit Esaslı Operatörler ....
Karışık Yönetilmiş Ve Yönetilmemiş Sınıflar
Uygulamalar  

YENİ KİTAPLAR