Dinamik (Mühendisler İçin Mekanik) 2 / Prof. F. P. Beer - Prof. E. R. Johnston - Prof. S. S. Tameroğlu - Doç. T. Özbek

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 16125

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK 2 - F.P. BEER – E.R. JOHNSTON – S.S. Tameroğlu – T. Özbek

ÖNSÖZ
İlk okutulan mekanik dersinin başlıca amacı, mühendislik öğrencisinde herhangi bir problemi basit ve mantıkî bir tarzda çözümlemek ve iyi anlaşılmış az sayıda, temel ilkeyi problemin çözümüne uygulamak yeteneğini geliştirmek olmalıdır. Ümit ederiz ki, bu kitap ve bunun birinci cildi olan Mühendisler İçin Mekanik: Statik kitabı, öğretmene bu amaca ulaşmakta yardımcı olacaktır.
Vektör cebri birinci cildin başında ortaya konmuş ve statiğin temel ilkelerinin tanıtılmasında olduğu kadar, bir çok problemlerin, özellikle üç boyutlu problemlerin çözümünde kullanılmıştı. Benzer şekilde, vektöıel türetme kavramı bu cildin başlarında ortaya konacak ve vektör analizi dinamiğin öğretilmesinde baştan sona kadar kullanılacaktır. Bu yol, temel ilkelerin daha kısa çıkarılmasını sağlamakta ve aynı zamanda kinematik ve kinetikte normal skaler yöntemlerle çözülemeyen birçok problemlerin çözümlenmesi olanağını vermektedir. Bununla birlikte, bu kitapta en fazla önem verilen nokta, mekaniğin ilkelerinin doğru anlaşılması ve bunların mühendislik problemlerinin çözümüne uygulanması olup vektör analizi yararlı bir araç olarak kullanılmıştır.
Bu iki ciltte kullanılan yolun özelliklerinden biri, maddesel noktaların mekaniğinin rijit cisimlerin mekaniğinden açık bir şekilde ayrılmış olmasıdır. Bu yol, basit pratik uygulamaları işin başında göz önüne alıp daha güç kavramların tanıtılmasını ileriye ertelemek olanağını verir. Statiğe ait ciltte, maddesel noktaların statiği önce anlatılmış ye denge ilkesi, yalnız bir noktada kesişen kuvvetlerin bulunduğu pratik hallere hemen uygulanmıştı. Rijit cisimlerin statiği sonradan, iki vektörün vektörel ve skaler çarpımları ile aynı zamanda göz önüne alınmış ve bir kuvvetin bir noktaya jve bir eksene göre momentini tanımlamakta kullanılmıştı. Bu ciltte de aynı bölümleme görülmektedir. Kuvvet, kütle ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum gibi temel kavramlar anlatılmış ve bunlar, önce sadece maddesel noktalarla ilgili problemlere uygulanmıştır. Böylece öğrenci, rijit cisimlerin hareketi ile ilgili güçlüklerle karşı karşıya gelmeden önce, dinamikte kullanılan üç temel yönteme kendini alıştırabilir ve bunların birbirine göre üstünlüklerini öğrenebilir.
Bu kitap ilk okutulan dinamik dersi için düzenlenmiş olduğundan, yeni kavramlar basit bir şekilde sunulmuş ve her adım ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Öte yandan, göz önüne alman problemlerin daha geniş yönlerini tartışarak ve uygulanma bakımından genel olan yöntemlerin üzerinde durarak belirli bir anlatım olgunluğu başarılmıştır, örneğin, potansiyel enerji kavramı, konservatif kuvvet genel halinde incelenmiştir. Aynı şekilde, rijit cisimlerin düzlemsel hareketi bunların uzaydaki genel hareketlerine doğal olarak geçilecek şekilde düzenlenmiştir. Kinetikte de durum kinematiğin aynıdır; kinetikte dinamik denge yerine, dış kuvvetler ile efektif kuvvetlerin eşdeğerliliği ilkesi, düzlemsel hareketin çözümlenmesine doğrudan doğruya uygulanmış ve böylece üç boyutlu hareketin incelenmesine geçiş kolaylaştırılmıştır.
Kitapta, seçime bağlı birçok kısımlar bulunmaktadır. Bu kısımlar yıldızla işaretlenerek, bunların temel dinamik dersinin çekirdeğini teşkil eden kısımlardan kolayca ayrılması sağlanmıştır. Bunların terk edilmesi kitabın geri kalan kısımlarının anlaşılması bakımından bir sakınca doğurmaz. Bu ek kısımlarda işlenen konular, doğrusal hareket problemlerinin çözümünde grafik yöntemler, merkezsel kuvvet etkisinde hareket ve bunun gök mekaniğine uygulanması, sıvı akımlarının sapmaları, jet ve roketle tahrik problemleri, Coriolis ivmesi, rijit cisimlerin üç boyutlu kinetiği, sönümlü mekanik titreşimler ve elektrik benzeşimi içine almaktadır. Bu konular, dinamiğin üçüncü yılda okutulması halinde özellikle ilgi çekici olabilir.
Mekaniğin esas olarak, birkaç temel ilkeye dayanan tümdengelimli bir bilim olması gerçeği ürerinde ısrarla durulmuştur. Türetmeler, mantıkî sıraları içinde ve bu kitap düzeyinde sağlanabilecek bütün kesinlikle sunulmuştur Ancak, öğrenme işleminin daha çok tümevarıcı olması bakımından önce basit uygulamalar göz önüne alınmıştır. Bu
nedenle maddesel noktaların dinamiği, rijit cisimlerin dinamiğinden önce gelmektedir; rijit cisimlerin dinamiğinde, kinetiğin temel ilkeleri önce, öğrencilerin daha kolay canlandıracakları iki boyutlu problemlerin çözümüne uygulanmış (Böl. 6 ve 7), üç boyutlu problemler ise Böl. 8 e kadar ertelenerek vektör analizinin daha güçlü yöntemleri kullanılmıştır.
Serbest cisim diyagramları statiğin başlarında anlatılmıştır. Bunlar yalnız denge problemlerinin çözümünde değil, iki kuvvet sisteminin veya daha genel olarak iki vektör sisteminin eşdeğerliliğini ifade etmekte de kullanılmıştır. Bu yolun üstünlüğü, rijit cisimlerin dinamiğini incelerken kendini gösterir. Hareketin normal cebrik denklemlerini yazacak yerde “serbest cisim diyagramlarının eşitliği” üzerinde durmakla dinamiğin temel ilkelerinin daha bilinçli ve daha tam anlaşılması sağlanabilir.
Bu ciltte sunulan bilgi ve problemlerin pek çoğu, cebir, trigonometri, elemanter analiz ve statik cildinin 2 ve 3 cü bölümlerinde anlatılan vektör cebrinin elemanlarından ‘) öteye, matematik ön bilgiyi gerektirmez. Ancak, daha ileri analiz bilgisinden yararlanan özel problemler ve Kıs. 9.8 ve 9.9 daki sönümlü titreşimlerde olduğu gibi, öğrencinin belirli bir matematik temele sahip olması halinde okutulabilecek kısımlar da kitaba katılmıştır.
Kitap birimlere bölünmüştür; her birim, bir veya birkaç metin kısmı, bir veya birkaç örnek problem ve çok sayıda ödev olarak çözülecek problemden oluşmaktadır. Her birim, belirli bir konuya karşı gelmektedir ve genellikle bir derste işlenebilir. Ancak bazı hallerde öğretmen, verilen bir konuya birden fazla saat ayırmayı daha uygun görebilir. Örnek problemler, öğrencilerin ödev olarak yapacakları problemleri çözmekte kullanmaları istenen formda düzenlenmiştir. Böylece örnek problemler, hem metni genişletmek, hem de öğrencinin kendi çözümlerinde alışması beklenen açık ve düzenli çalışma tipini göstermek gibi iki amaca hizmet etmektedir. Ödev olarak verilecek problemlerin pek çoğu pratikten alınmış olup, mühendislik öğrencilerini ilgilendirmektedir. Bununla birlikte öncelikle, kitapta sunulan bilgiyi açıklamak ve öğrencinin, mekaniğin temel ilkelerini anlamasına yardımcı olmak için düzenlenmiştir. Problemler, Vektör cebrinin bazı faydalı tanım ve özellikleri okuyucuya kolaylık sağlamak için bu cildin sonunda özetlenmiştir. Açıklama getirecekleri bilgilere göre gruplanmış ve artarı güçlüğe göre sıralanmıştır. Özel dikkati gerektiren problemler yıldızla işaretlenmiştir. Çift numaralı problemlerin cevapları, kitabın sonunda verilmiştir.
Yazarlar, Mühendisler için Mekanik kitabının ilk baskısını kullananların yaptıkları yararlı eleştiri ve tavsiyelere şükranlarını bildirirler.
FERDİNAND P. BEER E. RUSSELL JOHNSTON, JR.

İÇİNDEKİLER
Maddesel noktaların kinematiği
Dinamiğe giriş
MADDESEL NOKTALARIN DOĞRUSAL HAREKETİ
Yer, hız ve ivme
Maddesel noktanın hareketinin belirtilmesi
Düzgün doğrusal hareket
Düzgün değişen doğrusal hareket
Çok sayıda maddesel noktanın hareketi
Doğrusal hareket problemlerinin grafik çözümü
Başka grafik yöntemler
MADDESEL NOKTALARIN EĞRİSEL HAREKETİ
Yer vektörü, hız ve ivme
Vektör fonksiyonlarının türevleri
Hız ve ivmenin dik bileşenleri
Ötelenme yapan bir takıma göre bağıl hareket
Teğetsel ve normal bileşenler
Kutupsal koordinatlarda bileşenler
Maddesel noktaların kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme
Nevvton’un ikinci hareket kanunu
Birim sistemleri
Hareket denklemleri Dinamik denge
Maddesel noktalar sistemi D’Alembert ilkesi
Bir maddesel noktalar sisteminin kütle merkezinin hareketi
Maddesel noktaların doğrusal hareketi
Maddesel noktanın eğrisel hareketi
Maddesel noktanın eğrisel hareketi
Kutupsal koordinatlarda bileşenler
Merkezsel bir kuvvet etkisi altında hareket
Nevvton’un çekim kanunu
Gök mekaniğine uygulama
Gezegenlerin hareketleri için Kepler kanunları
Maddesel noktaların kinetiği: İş ve enerji
Giriş
Bir kuvvetin işi
Maddesel noktanın kinetik enerjisi
İş ve enerji ilkesi
İş ve enerji ilkesinin uygulamaları
Maddesel noktalar sistemi
Potansiyel enerji
Enerjinin korunumu
Güç ve verim
Maddesel noktalanın kinetiği: İmpuls ve momentem
tmpuls ve momentum ilkesi
Maddesel noktalar sistemi
Impulsif kuvvetler
Momentumun korunumu
Çarpışma
Doğru merkezsel çarpışma
Eğik merkezsel çarpışma
Enerji ve momentumla ilgili problemler
Bir maddesel noktanın açısal momentumu
Bir maddesel noktalar sisteminin açısal momentumu
Genelleştirilmiş impuls ve momentum ilkesi
Açısal momentumun korunumu
Gök mekaniğine uygulama
Değişken maddesel nokta sistemleri
Devamlı maddesel nokta akımı
Kütle kazanan veya kaybeden sistemler
Rijit cisimlerin kinematiği
ötelenme
Sabit bir eksen etrafında dönme
Bir rijit cismin sabit bir eksen etrafında dönmesini tanımlayan denklemler
Genel düzlemsel hareket
Düzlemsel harekette salt ve bağıl hız
Düzlemsel harekette anî dönme merkezi
Düzlemsel harekette salt ve bağıl ivme
Düzlemsel hareketin bir parametre cinsinden çözümlenmesi
Sabit bir nokta etrafında hareket
Genel hareket
Dönen bir takıma göre bir vektörün değişiminin hızı
Bir maddesel noktanın dönen bir takıma göre hareketi
Coriolis ivmesi
Genel harekette karşılaştırma takımı
Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi: Kuvvetler ve ivmeler
Rijit bir cismin düzlemsel hareketi
Rijit bir cismin düzlemsel hareketi ile ilgili problemler
Rijit cisimlerden meydana gelen sistemler
Bağlı düzlemsel hareket
Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi: Enerji ve momentum yöntemler!
Rijit bir cisim için iş ve enerji ilkesi
Rijit bir cisim üzerine etkiyen kuvvetlerin işi
Düzlemsel harekette rijit bir cismin kinetik enerjisi
Rijit cisim sistemleri
Enerjinin korunumu
Güç
Rijit bir cisim için impuls ve momentum ilkesi
Düzlemsel hareket yapan rijit bir cismin momentumu
Rijit bir cismin düzlemsel hareketinin çözümlenmesine
impuls ve momentum ilkesinin uygulaması
Rijit cisim sjstemleri
Açısal momentumun korunumu
Merkezsel olmayan çarpışma
Rijit cisimlerin üç boyutlu kinetiği
Rijit bir cismin uç boyuttaki açısal momentumu
Atalet elipsoidi
Rijit bir cismin üç boyuttaki kinetik enerjisi
Rijit bir cismin sabit bir nokta veya kendi kütle merkezi
etrafındaki hareket denklemleri
Rijit bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi
Şaftların dengelenmesi
Bir jiroskobun hareketi Euler açılan
Bir jiroskobun devamlı presesyonu
Kendisine kuvvet etkimeyen eksenel simetrik bir cismin hareketi
Mekanik titreşimler
SÖNÜMSÜZ TİTREŞİMLER
Maddesel noktaların serbest titreşimleri
Basit harmonik hareket
Basit sarkaç (yaklaşık çözüm)
Basit sarkaç (kesin çözüm)
Rijit cisimlerin serbest titreşimleri
Enerjinin korunumu ilkesinin uygulanması
Zorlanmış titreşimler
SÖNÜMLÜ TİTREŞİMLER
Sönümlü serbest titreşimler
Sönümlii zorlanmış titreşimler
Elektrik benzeşimler (Analoglar)
Vektör cebrinin bazı faydalı tanım ve özellikleri
Vektörlerin toplamı
Bir vektörün bir skaler ile çarpımı
Birim vektör
Bir vektörün dik bileşenlerine ayrılması
İki vektörün vektörel çarpımı
Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti
İki vektörün skaler çarpımı
Uç vektörün karışık üçlü çarpımı
Bir kuvvetin verilen bir eksene göre momenti 

YENİ KİTAPLAR