Mekanizma Tekniği / Prof. Dr. İbrahim Deniz Akçalı

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 19135

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

MEKANİZMA TEKNİĞİ – İbrahim Deniz Akçalı

ÖNSÖZ
Evrende hareket etmeyen b,r cisim düşünmek olanaksızdır. Hareket olgusunun bu denli yaygın ve kapsamlı olmasına karşılık, hareket kavramının bilimsel olarak algılanması ve düzenlemesi fikri insanlık tarihi içerisinde oldukça yeni sayılacak bir gelişmedir. İşte Mekanizma Tekniği olarak adlandırılan alan, temelde hareketin düzenlenmesi fikrine dayanır. Katı cisim olarak bilinen nesneler nasıl bir geometrik düzenleme ile birleştirilmeli ki ortaya çıkan “mekanizma” istenen nitelik ve niceliklerdeki hareket özelliklerini, değişimlerini, dönüşümlerini gerçekleştirebilsin biçimindeki temel soru yanıtım Mekanizma Tekniği alanında bulur. Mekanizmalar, Makinenin Analiz ve Sentezi, Kinematik gibi değişik adlarla da anılan bu alanın asıl görevi genelde hareket ve geometri ilişkilerini incelemek ve bundan mühendislik tarsımı için gerekli sonuçlan çıkarmak şeklinde özetlenebilir.
Mekanizma Tekniği, katı cisimleri içeren alet, cihaz, makine gibi tüm mekanik sistemlerin tasarımının bilimsel esaslara göre yapılmasının vazgeçilemeyecek ilk adımım oluşturur. Hareketin düzenlenmesi fikri gerçekleştirilmeden cisimlerdeki kuvvet akışı ve gereken dayanıklılık sorunları incelenip sonuçlandırılamaz. Bundan dolayı Mekanizma Tekniği alanındaki temel bilgiler kavranmadan yeni mekanik sistemlerin tasarımlarının bilimsel anlamda ortaya konması söz konusu olamaz.
Yukarıda kısaca özetlenen önemine dayanarak daha önce ilki 1998, İkincisi 2002 yılında yayınlanan bu kitabın gözden geçirilmiş ve iyileştirilmiş basımına gereksinim olduğuna inanılmaktadır. Çünkü sayılan her geçen gün artan üniversitelerimizin Makine, Mekatronik Mühendisliği, Tarım Makineleri, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Tasarım Programlan gibi pek çok birimde mühendislik tasarımı eğitiminin Türkçe kaynak kitaplan ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu kitap, yalnız eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler için değil aynı zamanda sanayi, tarım, tıp ve günlük yaşamın her alanında çokça görülen alet, cihaz ve makinelerin anlaşılabilmesini, incelenip tasarlanabilmelerini gerektiren işlerde çalışan mühendislerin kişisel gelişimleri için de yararlı bir başvuru kaynağı niteliğindedir.
Kitap, ağırlığı kinematik analiz olan ve yaklaşık elli altı saatlik dönem programlarında rahatlıkla kapsanabilecek sekiz bölümden oluşmaktadır. Her bölümde ele alınan kavram ve konular tümüyle farklı mekanizma örnekleri üzerinde işlenmektedir. Dolayısıyla bir konu ya da kavramı işlendiği değişik mekanizma başka bir inceleme konusu için yeni bir problem oluşturacağından, bir problem kısmına yer verilmemiştir. Lisans eğitimlerinde dördüncü ve beşinci bölümlerdeki karmaşık ve bileşik mekanizmalardaki hız ve ivme çözümlemeleri kısırılan, diğer kısımlara ağırlık vermek için, atlanabilir.
Kitabın yeni basımının zamanında çıkması için pek çok çabanın birleştirilmesi gerekmiştir. Bu bağlamda kitabın tümüyle bir bilgisayar kaydı haline getirilmesinde çok değerli katkılarını gördüğüm lisansüstü öğrencilerim Ahmet AYDIN, Ali Can KAYA, Selim SAÇMA ve Işıl ÜNAL’a teşekkürü bir borç bilirim. Kitabın yukarıda vurgulanan mühendislik tasarım hedefleri doğrultusunda tüm okuyucularına yararlı olmasını dilerim.
Prof. Dr. İbrahim Deniz AKÇALI Adana, Eylül 2007
Bu kitap, 1977 yılından beri aynı adla verdiğim dersin notlarından ortaya çıkmıştır. İvme Analizine (Bölüm I-IV) kadar olan kısım Mart 1979 da Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Makina Teorisi Disiplini Yayın No: 14 olarak “ Mekanizma Tekniği Notları “ adıyla teksir olarak bastırılmıştır. İvme Analizi de (Bölüm V) 1982-83 akademik yılından başlayarak Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri için bastırılarak dağılmıştır.
Daha sonraki Hareket Eğrileri, Dişliler ve Dişli Diziler adlı VI. VII. ve VIII nolu bölümler ise yeni ekler olarak ilk kez basılmaktadır. Bundan önce 1994 ve 1997 yıllarında, Mekanizmaların Sentezi ve İleri Kinematik adları aynı alanda iki kitap daha Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Ç.Ü. MACTİMARUM yayınlan arasında çıkarılmıştır. Mekanizma Tekniği alanında uzmanlaşmış bir akademisyen olarak (y.lisans, doktora, doçentlik ve profesörlüğüne esas olan çalışmalarını bu alanda yapmış olarak) bu kitap, sözü edilen yayınlarla birlikte, kaynaklar kısmında verilen çalışmalardan da anlaşılacağı üzere, yazarının birikimlerini yansıtmaktadır. Makina, alet, cihaz ve genelde mühendislik tasarımının bu en önemli adımı çerçevesinde bilgilenmek isteyecekler için, kitabın temel bir başvuru kaynağı olacağına inanılmaktadır.
Bilindiği gibi, bir makina, alet ya da cihazın tasannu için sırayla kinematik, dinamik ve dayanıklılık (mukavemet) çalışmalarının yapılması bir gereksinmedir. Geometrik modelleme ve ondan sonuçlanacak hareket ilişkileri tamamlanmadan tasarımın diğer evrelerine geçme olanağı yoktur. İşte bu kitapta, tasarımın başlangıç adımım oluşturan Kinematik alanında ve bunun Mekanizma ve Makinalara uygulanması doğrultusunda temel bilgiler verilmektedir. Kitaptaki temel bilgilerin işlenişi, geometrik içeriğine uygun olarak grafik (çizime dayalı) yöntemler üzerine kurulmuştur. Ancak, analitik ve grafo-analitik gibi başka yöntemler hakkında etraflıca öğrenmek isteyecekler, yazarın MACTİMARUM yayınlan arasında çıkarılan İLERİ KİNEMATİK adlı eserine başvurarak bu tür bir bilgi gereksinmesini karşılayabilirler. Kitapta esas olarak, kinematik analize ağırlık verilmektedir. Bununla birlikte yer yer analiz-sentez ilişkisi gösterildiği gibi, özellikle 6. Bölümden sonraki dişlileri de içeren kısımlarda sentez fikrinin ön plana çıktığı görülecektir. Ancak kol mekanizmaları gibi doğrusal olmayan mekanizmaların sentezi konusunda bilgiler edinmek isteyeceklerin yazann MEKANİZMALARIN SENTEZİ adlı eserine başvurmaları gerekecektir.
Bu kitabın çıkarılması pek çok kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Başta metinlerini yazan MACTİMARUM çalışanı Mesut KARATAŞ olmak üzere resimlerini çizen Sultan BİLLOR. Orhan BİBİKA, Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ, Hakan AKGÜN ve düzeltmelerinde görev alan Hakan ERDİL önemli katkılar sağlamışlardır. Sponsor olarak SARMAK Mak. A.Ş. ve basımım yapan Baraj Matbaası da önemli roller üstlenmişlerdir. Tüm emeği geçenlerle, desteklerini esirgemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkürü bir borç bilir; okuyucularına yararlı olmasını dilerim.
Kasım 1998-ADANA
Prof. Dr. İbrahim Deniz AKÇALI

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
“Mekanizma Tekniği”nin Makina Mühendisliğindeki Yeri Mekanizma Tekniğinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi
Bazı Mekanizma Örnekleri
TEMEL KİNEMATİK KAVRAMLAR
Katı ve Dayanıklı Cisimler Düzlemsel Hareket Mutlak ve Bağıl Hareket Kinematik Diagram (Şema)
Mekanizmaların Yapısı: Kinematik Zincirler Mekanizmaların Serbestlik Derecesi Zorunlu Hareketlilik Grübler Eşitliği
Kinematik Zincir ve Grübler Formülü ile İlgili Uygulamalar
Mekanizmalarda Yapı Dönüşümü
Mekanizmaların Sınıflandırılması
ANİ DÖNME MERKEZİ
Ani Hareket ve Dönme Merkezi Ani Dönme Merkezinin Saptanması
Aronhold-Kennedy Teoremi ve Hız-Ani Dönme Merkezi İlişkileri Mekanizmaların Ani Dönme Merkezlerinin Bulunulması Ani Dönme Merkezi Eğrileri Eşdeğer Mekanizmalar
HIZ ANALİZİ
Hız Analizinin Önemi Vektörler
Doğrusal ve Açısal Hızlar
Bağıl-Hız Yöntemi ile Hızların Bulunması
Hız Görüntüsü (Mehmke Teoremi)
Kayma Hareketi Yuvarlanma Hareketi
Bileşik ve Karmaşık Mekanizmalarda Hız Analizi Bağıl Açısal Hızlar
İVME ANALİZİ
İvme Analizinin Önemi Doğrusal ve Açısal İvme Bağıl-İvme Yöntemi ile İvmelerin Bulunması İvme Görüntüsü (Mehmke Teoremi)
Coriolis İvmesi
Yapısında Yuvarlanan Eleman Çiftleri Olan Mekanizmalarda İvme Analizi Bileşik ve Karmaşık Mekanizmalarda İvme Analizi Bağıl Açısal İvmeler Ani İvme Merkezi
HAREKET EĞRİLERİ
Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Grafikleri
DİŞLİLER
Giriş
Dişlilerin Temel Yasası (Dişli Ana Kanunu)
Bazı Tanım ve Kavramlar Diş Biçimleri Dişli Standartları Alın Dişli Hareketi
Diğer Bazı Dişli Türleri
DİŞLİ DİZİLERİ
Gezegen Dişli Sistemleri
KAYNAKLAR

YENİ KİTAPLAR