Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri / Prof. Dr. H. Çetin Türkçü

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 20111

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

MİMARİDE İZDÜŞÜM ÇİZİM YÖNTEMLERİ – Çetin Türkçü

ÖNSÖZ
Özellikle yurtdışında çalıştığım dönemlerde vermiş olduğum bu ko¬nuya ilişkin ders notlarımı İngilizce olarak basıma hazır bir kitap ha¬line getirmiştim» ancak kitabın Türkiye’de basımı söz konusu olduğunda Türkçeleştirme gereği doğdu. 13u süreç içinde konuları, bir ta¬sarım stüdyosunda anlatılanların ötesine götürme, örnekleri çeşit¬lendirme olanağım da oldu. Terimleri kullanırken İngilizce’de yaygın olan terimlerin Türkçe kitaplarda olan karşılıklarına uymaya çalışır-ken bazı yeni terimler de önerdim. İngilizce eğitim yapan kurumlanınız için kullandığım Türkçe terimlerin bazılarının İngilizce karşılıkları, her kelimenin geçtiği bölüme ilişkin olarak ekte ayrıca verilmiştir.
İzdüşüm çizim yöntemleri hala mimarların, tasarımcıların ve mühen¬dislerin tasarladıklarını diğer kişilere aktarmak için yararlandıkları yollardan biridir. Bu kitabın amacı mimarlık, tasarım ve bazı mühen¬dislik bölümleri öğrencilerine izdüşüm çizim yöntemlerini açıklamak ve onlara yardımcı olmaktır. Hedef kitle büyük bir çoğunlukla mimarlık ve tasarım bölümleri öğrencileridir. 13u grubun kaçınılmaz olarak yarar¬landığı çizim yöntemleri olan, çok görünüşlü çizimler (plan, kesit, gö¬rünüş, v.b), paralel ve çizgisel\konik perspektiflerin genel ilkeleri ki¬tapta açıklanmaktadır.
13u genel anlamında bir teknik çizim el kitabı veya bir sunum kitabı olmayı hedeflememektedir. 3u alanda, benzer konuların daha genişini serbest el çizimlerle, profesyonel çizimlerden seçmelerle, renkli ve gölgeli resimlerle, daha bir artistik yaklaşımla örnekleyen\ destekleyen ve çok değerli\yetenekli yazarlar tarafından hazır¬lanmış, Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış çok güzel kitaplar piya¬sada bulunmaktadır.
Bir defa çok genel açıklamalara girmedim. Çizim aletlerinin adlan ve kullanımları, geometrik bölünmeler, ağaç, araba, mobilya, insan figür¬leri çizimleri vb. gibi bir çok kitapta verilmiş olan bilgileri kitaba kat¬madım. Konuyu daha yalın ve teknik açıdan ele almayı, verdiğim ör¬nekleri profesyonel çizimlerden seçmeyip (bir kaç istisna dışında) 4 saatlik bir uygulama dersi kapsamında yürütülecek veya öğrencilere ödev olarak verilebilecek nitelikte tutmayı hedefledim ve çizimlerin hepsini AutoCAD ile kendim hazırladım. Kitapta yer alan birçok ör¬nek de bu bakımdan öğrencilere ödev olarak verilmiş ve gerçekten bu sürede bitirilebildikleri gözlemlenmiştir.
Diğer taraftan matematik ve geometriye olan ilgim yönünden bazı yazarlara göre daha sayısal\analitik, sistematik, hatta bir çizim yöntemleri kitabından beklenmeyecek kadar bilimsel olmayı arzula¬dım. Konuları açıklarken sadece NASIL olduklarını açıklamakla yetin¬meyip NEDEN öyle olabildiğini, çoğu kez geometri kuralları içinde açıklamaya da özen gösterdim. Örneğin aksonometrik perspektif bölümünde bazı kitaplarda rastladığımız ve üç asal eksen üzerindeki boyut değişimlerini sadece bir kaç orana indirgeyen yaklaşımdan kaçınarak aksonometrik izdüşümün nasıl olduğunu gösterip, her bir eksenin boyut kısalmasını kesin olarak belirleyen eşitlikleri çıkarıp belli açılara bağlı olarak hesaplayarak 0° - 900 arasında tablolaştırdım ve bunların pratik kullanıma uygunlarının önemli bölümle¬rini küçük şekillerde gösterdim. Bu tabloların ve şekillerin, çizim ya¬pılmadan önce incelenerek, yaratılmak istenen etkiye göre farklı izdü¬şüm ve döndürme açılarının öğrenciler tarafından seçilebilmesinin sağlandığını, bu şekillerin üzerinden alınacak uyarlanmış küçülme oranlarıyla gerçeğe en yakın aksonometrik izdüşümlerin çizilebi-leceğini düşünüyorum.
Bazı konularda en genel bilinen ve en yaygın kullanılan yöntemleri açıkladıktan eonra kendimce daha kolay olduğuna inandığım ve bazı¬ları benim tarafımdan düşünülmüş olan pratik yolları göstermeye çalıştım (Örneğin 1 - noktalı perspektif çizimi için yan yüz köşegenle¬rinden yararlanılan veya ölçme çizgisini farklı yerlere konumlayan yöntem yaklaşımları gibi). Özellikle de 1 - ve 2 - noktalı perspektifler için ölçme çizgisi yönteminin kullanılması ardındaki geometrik ilkeler ayrıntılı anlatılarak ölçme çizgisi yöntemi olabildiğince ayrıntılı açık¬lanmıştır. 2 - noktalı perspektif için ölçme çizgisi yönteminin uygula¬nabileceği 6 SEÇENEK örneklenip birbirleriyle karşılaştırmıştır. Ortogonal ışınlar yöntemi olarak adlandırdığım 3.cü SEÇENEĞİN bana çok pratik geldiğini söylemeliyim. Bu 6 seçeneğin ilk dördünün birbirine göre uygulama üstünlükleri\kolaylıkları bulunurken, özellikle son ikisi belki gereksiz görülebilirse de tek ölçme noktası veya tek ölçme çizgisi yaratmaları bakımından bana ilginç gelmiştir.
Birçok kitapta üzerinde fazla durulmayan 3 - noktalı perspektif ko¬nusu da genel ve ölçme çizgisi yönteminden yararlanılan bir şekilde ele alınmıştır. Gölgelendirme konusunda ise ışın kaynağı için yaklaşık bir nokta belirlemek yerine, perspektif kurallarından yararlanarak, geliş ve eğim açılan belli olan güneş ışınları için kesin kaçma noktalarının nasıl belirlenebileceğini örneklemeye çalıştım. Özetle şunu söylemek isterim ki,
Sanat yeteneği bir Tanrı vergisidir ancak tek¬nikler ve yöntemler öğrenilebilir ve öğretilebilir.
Doğuştan sanata yatkın ve yetenekli olanlar, eline kalemi alınca her türlü perspektifi veya aksonometrik görünümleri rahatlıkla çizebilenler bir yana bırakılırsa, paralel ve özellikle çizgisel perspektif çizim yöntemlerinin tüm öğrenciler tarafından anlaşılabilir hale gelmesi için özen gösterilmiştir.
“Artık bilgisayarlar çıktı, hazır programlar her türlü 3 boyutlu çizimleri yapıyor, o nedenle de bu konuların anlatılmasına gerek yok?’ diyen bazı düşüncelere katılmadığımı açıkça ifade etmek istiyorum. Günü¬müzde her mimarlık öğrencisinin bilgisayar destekli çizimi bilmesi ka¬çınılmazdır, fakat bu klasik çizim aletleriyle, klasik yöntemlerin öğre¬tilmesi gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Tasarım stüdyolarında hala T- cetveli, değişik gönyeler, eğri şablonları, cetvel ve pergeller kullanmaktadır. Tasarım sürecinde veya şantiyede ne zaman bir so¬run ortaya çıksa serbest el eskizlerle düşüncelerimizi açıklamaya ça¬lışırız. Örneğin AutoCAD programında bile, bir binanın en genel pers¬pektif görünüşlerini çizmek için tüm katlarının 3 boyutlu olarak çi¬zilmesi gerekmektedir. Gerçekte ise çoğu kez plan, kesit ve görünüş¬ler bilgisayar ortamında çizilseler bile 2 boyutlu olarak çizilmeleri daha kolay ve daha yaygındır. Bu 2 boyutlu çizimler de sonradan diğer bazı bilgisayar programları yardımıyla malzemelerine uygun olarak bir sunum çizimine dönüştürülebilirler, örneğin bu kitabın iç kapak resmi, ön kapakta da kullanılan Şekil 3.20’deki çizimden yararlanılarak Photoshop’ta renklendirilmiştir. -Burada anlatılan çizim yöntemleri de klasik bir resim paftasına çizim yapar gibi 2 boyutlu çizim mantığına göre ele alınmıştır. Tasarımcılar her zaman kağıt üzerine ister serbest elle, ister klasik çizim aletleriyle, ister bilgisayar kullanarak, 2 boyutlu bir ortamda 3 boyutlu görünüş verme gereği duyacaklardır. Dolayısıyla bu kitapta ele alman konuların öğretilmesinin tasarım okullarının kaçınılmaz bir parçası olmaya devam edeceklerini düşünüyor ve kitabımın bu konuda ders veren hocaların da ilgisini çekeceğine inanıyorum.
Saygılarımla.
Prof. Dr. H. Çetin TÜRKÇÜ
İZMİR, 2005

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ: MİMARİDE İZDÜŞÜM ÇİZİM YÖNTEMLERİ
Ortografik İzdüşüm (Projeksiyon) Yöntemi
Mimari Çizimler
Vaziyet Planı
Kat Flanlsrı Temel Planı Çatı Planı
Dış Görünüşler (Cepheler)
Kesitler İç Görünüşler
Sistem Detayları
Kesit Görünüş ve Plan Detaylar
PARALEL PERSPEKTİF İZDÜŞÜMLER
Aksonometrik İzdüşümlerin Genel İlkeleri İzometrik Aksonometri Koşullarının İrdelenmesi Aksonometrik Perspektif (İzdüşüm) Türleri İzometrik Perspektif (İzdüşüm)
Dimetrik İzdüşüm
Bir a Açısı (veya “b” Kaldırma Açısı)
Bilinen Simetrik Aksonometri Çizimi Trimetrik İzdüşüm
“a” ve “b” Açıları Dilmen Bir Cismin Aksonometrik Perspektifinin Çizimi
Oblik İzdüşümler
Cephe Oblik İzdüşümler
Plan Oblik Paralel Perspektif
Paralel Perspektiflerin Detay Çizimlerinde Uygulanması
Paralel Perspektifte (Eşkenar Dörtgen İçine) Daire Çizimi
Paralel Perspektiflerde (Paralelkenar İçine) Daire Çizimi
ApsisVOrdinat Yöntemiyle Daire Çizimi
PERSPEKTİF ÇİZİMLER PERSPEKTİF ÇİZİMLERDE GENEL İLKE VE TANIMLAR
Çizgisel (Konik) Perspektife Giriş
Perspektifle ilgili Önemli Tanımlar ve Kavramlar Bakış Noktası (BN)
Resim Düzlemi (RD) i Yer Düzlemi (YD)
Görüş Konisi
Yer Çizgisi (YÇ)
Bakış\Görüş Merkezi (BM)
Görüş Çizgisi (GÇ)
Merkezi Bakış\Görüş Ekseni (Bakış doğrultusu)
Ufuk Çizgisi\Hattı (UÇ)
Kaçma (Firar) Noktası (KN)
BİR - NOKTALI PERSPEKTİF
Eşmerkezli Işın Yöntemiyle 1- Noktalı Perspektif Çizimi
Eşmerkezli Işınlar Yöntemiyle Herhangi Bir Noktanın Perspektif Düzlemi, Dikdörtgenin Köşegeni
ve Kaçma Noktası Yardımıyla Bölmek
Köşegen Kaçma Noktası Yardımıyla Bölmek
Perspektif Görünüşte Düzlemlerin Farklı Parçalara Bölünmesi
X-, Y-, Z- Koordinatlarının Belirlenmesi.
Bir - Noktalı Perspektiflerin Ölçme Noktaları ve Ölçme Çizgileri Yardımıyla Çizimi
Ölçme Çizgisi Yönteminin Kuramsal Temelleri
Ölçme Çizgisinin Farklı Yüksekliklere Konumu
Ölçme Çizgisinin Farklı Konumlanma Olasılıklarının Karşılaştırılması Bir - Noktalı Perspektiflerin YZ- Düzlemlerin Köşegenleri Yardımıyla Çizimi
NOKTALI PERSPEKTİF
Eşmerkezli Işın Yöntemi ile 2- Noktalı Perspektif Çizimi Herhangi Bir Noktanın Konumunun
Eşmerkezli Işınlar Yöntemiyle Belirlenmesi
İki - Noktalı Perspektifte Kaçma Noktaları ve Bakış Noktası - Bakış Uzunluğu İlişkisi
Ölçme Noktaları ve Ölçme Çizgileri Yardımıyla İki - Noktalı Perspektif Çizimi
Ölçme Çizgisi Yöntemlerinden (SEÇENEK 1) ile İki - Noktalı Perspektif Çizimi Ölçme Çizgisi Yöntemlerinden (SEÇENEK 2) ile İki - Noktalı Perspektif Çizimi Ölçme Çizgisi Yöntemlerinden (SEÇENEK 3) ile İki - Noktalı Perspektif Çizimi
Merkezi Bakış Ekseninin Farklı Konumu Eğik\Dönük Yüzeyli Cisimlerin Perspektiflerinin Çizimi Perspektifte Düzlemlerin Eşit\Orantılı Parçalara Bölünmesi
ÜÇ-NOKTALI PERSPEKTİF
Üçüncü Kaçma Noktası KNZnin Yerinin Belirlenmesi
Üç - Noktalı Perspektif Çiziminde İzlenecek Adımlar
Üç - Noktalı Perspektifin Çizim Süreci Ölçme Çizgisi Yardımıyla Üç - Noktalı Perspektiflerin Çizimi
PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞLERDE DAİRE ÇİZİMİ
PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞLERDE GÖLGE
Bir - Noktalı Perspektifte Gölge
Işınlar X- Eksenine ve Plan Resim Düzlemine Paralel Işınlar Planda Y- Eksenine Paralel, Resim Düzlemine Dik Işınlar Planda X- ve Y- Eksenlerine Paralel Değil
İki - Noktalı Perspektifte Gölge
Güneş Işınları Planda Resim Düzlemine Paralel Güneş Işınları Planda X- ve Y- Eksenlerine Paralel
Güneş Işınları Planda X- ve Y- Eksenlerine Açılı

YENİ KİTAPLAR