Senkron Makinalar Alternatörler Komitatrisler / Ahmet Hamdi Saçkan

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 13199

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

SENKRON MAKİNALAR PROBLEM ÇÖZÜMLERİ – Ahmet Hamdi Saçkan

Önsöz
Elektrik santrallerinde alternatörlerle elektrik enerjisinin üretimi yapılır. Yük arttıkça alternatörler paralel bağlanarak yük aralarında bölüştürülür. Enerji iletim hatlarının sonun¬da Senkron Motorlar başta çalıştırılarak gerilimin voltaj regülatörü gibi ayarlanmasında kullanılırlar. Alternatif akımın doğru akıma çevrilmesinde komitatrisler kullanılır.
Elektrik santrallerinde ve trafo merkezlerinde (muhavvile merkezleri) çalışan Elektrik Teknisyenlerinin başarılı olabilmeleri teori ve pratik olarak Alternatörler, Senkron Motorlar ve Komitatris üzerinde çok iyi bilgi sahibi olmaları gerekir. Bunun için "Senkron makinalar" kitabını hazırladım.
Alternatörlerin yapıları ve sargı çeşitleri bol şekil kullanılarak açıklanmıştır. Sinüsoi dal EMK'in elde edilişi ve hesaplanması, adım ve dağıtım katsayıları, alternatörlerin Y ve A bağlanmaları üzerinde yeterince durulmuş, konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak için örnek problemler çözülmüştür.
Alternatörlerin çalışması, gerilim regülasyonu, senkron empedans eşdeğer devresinin çizimi, uyartılmaları ve gerilim regülâtörleri oldukça geniş olarak incelenmiştir.
Alternatörlerin paralel bağlanması ve paralel çalışmaları üzerinde titizlikle durulmuş, aktif ve reaktif yükleri alternatörlerin aralarında nasıl bölüştükleri geniş bir şekilde açıklanmış, örnek problemlerle pratik uygulamalar gösterilmiştir. Böylece, teknisyen olarak elektrik santrallerinde çalışacak olan mezunlarımızın yeterli temel bilgilere sahip olmaları sağlanmıştır.
Senkron motorların çalışma prensibi ve yol verme metotlarına ait kısa açıklamalardan sonra, Senkron Motor karakteristikleri üzerinde detaylı bilgiler verilmiştir. Senkron motorun endüstride güç katsayısın düzeltmede nasıl kullanıldığı geniş bir şekilde açıklanmış, bol ömek problemlerle de konunun kolay anlaşılması sağlanmıştır.
Alternatif akımın doğru akıma çevrilmesinde kullanılan komitatrislerin yapılışları, çalışma prensibi ve özellikleri üzerinde titizlikle durulmuş, temel bilgiler bol şekillerle açıklanmıştır.
Teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik ile ilişkisinin kurulabilmesi için, her konu işlendikten hemen sonra örnek problemler çözülmüştür. Bölümlerin sonlarına sorular ve problemler ilâve ederek, öğrencilere bol pratik yapma ve bilgilerini yoklama olanağı da verilmiştir.
Kitabın içindeki ilginç problemlerin çözümlerini ve diğer problemlerin sonuçlarını kitabın sonuna ekledim.
Öğrencilere, teknisyenlere ve öğretmen arkadaşlarıma bu kitapla faydalı olabilirsem, mutlu olacağım.
İZMİR
A. Hamdi Saçkan

İÇİNDEKİLER
Alternatörlerin Yapası ve Emk’In Hesabı
Alternatörlerin yapısı
Stator
Rotor
Alternatörlerde îndüklenen Emk’e Etki Eden Faktörler
Manyetik Akının Dağılışı
Çıkıntılı kutuplu alternatörlerde akının dağılışa
Düz kutuplu alternatörlerde akının dağılışı
Endiivi Sargıları
Harmonikler
Alternatörlerde elde edilen EMK’in hesaplanması
Kesirli adımlı sargılar
Adım katsayısı
Dağıtılmış sargılar
Dağıtım katsayısı
Genel dağıtım katsayısı formülü
Bobini dağıtarak dalga şeklini düzeltmek
Düzeltilmiş EMK formülü
Üç fazlı alternatörlerin Y ve A bağlanması
Yıldız (Y) bağlı alternatör
Fazlar arası EMK (Hat Emk’i)
Yıldız bağlı alternatörde akımlar
Üçgen (A,) bağlı alternatör
Üçgen bağlı alternatörde akımlar
Üç Fazlı Alternatörlerde Güç
Dengeli yüklü yıldız bağlı alternatörde güç
Dengesiz yüklü Y bağlı alternatörde güç
Dengeli yüklü üçgen (A) bağlı alternatörde güç
Dengesiz yüklü üçgen bağlı alternatörde güç
Üç faslı Y ve Bağlantıların Karşılaştırılması
Sorular ve Problemler
Alternatörlerm Çalışmasa ve Gerilim Regülasyonu
Endüvi Etkin Direnci, Reaktansı ve Empedansı
Endüvi etkin direnci
Endüvi kaçak rcaktansı
Oluklardaki kaçak akılar
Bobin sonlarındaki KaçaK akııar
Empedans Gerilim Düşümü
Güç katsayısı 1 olan yük, b) Güç katsayısı Cos 9 geri olan yük, c) Güç katsayısı Cos 9 ileri olan yük
Endüvi Reaksiyonu
Güç katsayısı bir olan yükdeki endüvi reaksiyonu
Güç katsayısı sıfır geri yükdeki endüvi reaksiyonu
Güç katsayısı sıfır ileri yükdeki endüvi reaksiyonu
Endüvi reaksiyonu vektör diyagramları
Cos 9 = 0 geri yük için vektör diyagramının çizimi ve incelenmesi
Cos 9 = 0 ileri yük için vektör diyagramının çizimi ve incelenmesi
Cos

Bir fazlı alternatörlerde değişen endüvi reaksiyonu
Akım, emk ile aynı fazda olduğuna göre endüvi reaksiyonu Akım emk’den 90° geride olduğuna göre endüvi reaksiyonu Akım emk’den 90° ileride
Üç fazlı alternatörde endüvi reaksiyonu
Zaman ve uzay vektör diyagramı
Altörnatörlerin Gerilim Regülasyonları
Senkron empedans metodu
Senkron empedansm ve reaktansm bulunması
Alternatörün boş çalışma deneyi
Alternatörün kısadevre deneyi
Alternatörün senkron empedans eşdeğer devresi
İndüklenen EMK’in (Ea) hesaplanması
Alternatör Cos

Alternatör Cos 9 geri olan yükü besliyor
Alternatör Cos 9 ileri
Alternatörlerin Uyartılması
Uyartım dinamoları
Alternatör geriliminin otomatik olarak ayarlanması
Tril regülatörü
Sektörlü gerilim regülatörü
Silverstat gerilim regülatörü
Bölüm IH. Alternatörlerın Paralel Çalışması
Alternatörleriıı Paralel Bağlanması
Alternatörleriıı Devir-Yük karekteristikleri
Sirkülasyon akımı ve Senkronlara? Gücü
Reaktif sirkülasyon akımı
Senkronlama gücü
Paralel Çalışan İki Alternatörün Bara Yükünü Bölüşmesi
Paralel alternatörlerde yükün bölüşülmesinın vektöryel açıklanması
Meyilli devir - yük karekteristikleri aynı olan iki alternatörlerin bölüşülmesi
Yatay ve meyilli devir - yük karekteristikli iki alternatörün paralel çalışması
Yatay devir- yük karekteristikli iki alternatörün paralel çalışması
Paralel çalışan alternatörlerde reaktif gücün bölüşülmesi
Alternatörlerin verimleri
Kayıplar; Kayıpların bulunması
Alternatörleriıı soğutulması
Senkron Motorlar
Senkron Motorun Yapısı ve Çalışması
Senkron motorun yapısı
Senkron motorun çalışma prensibi
Senkron Motorlara Yol Vermek
Yardımcı bir tahrik makinası İle yol vermek
Uyartını jeneratörünü (dinamoyu) motor olarak çalıştırmak suretiyle senkron motora yol vermek
Senkron motora asenkron motor olarak çalıştırarak yol vermek
Siiper senkron motor
Kutup Sargılarında İndüklenen EMK
Senkron motorun özellikleri
Senkron motorda yük değişiminin etkisi
Senkron motorun çalışmasına uyartım akımının etkisi
Sabit gerilimli şebekede çalışan senkron motorda indükle-
nen zıt emksin hesaplanması
Güç katsayısı geri olan senkron motorda zıt emk’in
Güç katsayısı 1 olan senkron motorda zıt emk9in hesabı
Güç katsayısı ileri
Sealkrosî Motorun Karekteristik Eğrileri
Senkron Motorun V Eğrileri
V eğrilerinin elde edilmesi
Senkron Motorun Gücü ve Güç Açısı
Senkron motorun gücü ve güç açısı
Döndürme momenti
Güç Katsayısını Düzeltmek
Senkron kompanzatör
Senkron motorla bir sistemin güç katsayısını düzeltmek
Senkron motorların enerji nakit hatlarının sonunda gerilim regülatörü olarak kullanılması
Senkron Makinalarda Salınım
Sorular
Problemler
Bliliim VI. Semlsroas Koavertlsörler (Konaitatrlsier)
Senkron kosıvertisörün (komitatrisin) yapısı ve çalışması
Çok faali komitatrisler
Bir fazlı senkron konvertisörde gerilim oran»
Çok faslı komitatrislerde gerilim oranı
Komitatrislerde akım oranları
Bir fazlı komitatrisler
Üç fazlı komitatrisler
Dört fazlı komitatris
Altı fazlı komitatris
Komitatrisin Endüvlsindekl Akımlar
Komitatrisin Gücüne Fas Sayısının ve Güç Katsayısının Etkisi
Komitatrislerde Gerilim Ayarı
Uyartım kontrolü ile gerilim ayarı
Seri Reaktans
Kademeli Transformatör
Ssmkron Buster (Booster)
Komitatrisler için Transformatörler ve Transformatör Bağlantıları
Üç fazlı komitatrisler
Üç hatlı doğra akım için üç fazlı komitatrisler
Ters Komitatris (Inverter konversör)
Komitatrislere Yol Yerme
Komitetrise yardımcı Jbir motorla yol verme
Komitatrisi D,A. la çalıştırmak
Komlîatrisierin Paralel Çalışması
Seçilmiş Problemlerin Çözümleri
Trigonometri Cedveli     


YENİ KİTAPLAR