Zemin İncelemesi ve Temel Tasarım / Prof. Dr. Sönmez Yıldırım

Zemin İncelemesi ve Temel Tasarım / Prof. Dr. Sönmez Yıldırım

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 16207
50,00 TLZEMİN İNCELENMESİ VE TEMEL TASARIMI – Sönmez Yıldırım

ÖNSÖZ
Zemin İncelenmesi ve Temel Tasarımı adı altında 7 Bölümden oluşan bu kitap bir yandan lisans ve lisansüstü mühendislik öğrenimi gören öğrencilere yardımcı olmayı, diğer yandan mesleğe atılmış mühendislere uygulamada karşılaştıkları sorunlarda başvuracakları bir kaynak niteliğinde olmayı amaçlamaktadır.
Zeminlerin yerinde incelenmesinin, uygulamada kullanılabilir parametre üretmek veya doğrudan tasarım için gerekliliği açıktır. Kitabın başlangıcında bu konuya geniş yer verilmiştir. Temel kazısı nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorununa ikinci bölümde ayrıntılı değinilmektedir. Alışılagelmiş duvarlar ile donatılı duvarlar üçüncü bölümü oluştururken yüzeysel ve derin temellerde taşıma gücü ve oturmalara ilişkin konular kitabın dört ve beşinci bölümlerinde anlatılmaktadır. Doğal yamaçlar ve insan eliyle gerçekleştirilen şevlerde duraylılık sorununun incelenmesinde uygulamada kullanılan yöntemlere ve duraylılığın iyileştirilmesine altıncı bölümde yer verilmiştir. Su etkisinde çöken veya kabaran zeminler, donma sorunu, atık dolgular ve sıvılaşına olasılığına ilişkin değerlendirmelerle, zeminlerin iyileştirilme yöntemleri yedinci bölümde anlatılmıştır.
Bu kitabın yazımının gerekliliğine ve içeriğine ilişkin değerlendirmeleri için Prof. Dr. Sayın Ergün TÛGROL ve Prof. Dr. Sayın Kutay ÖZAYDIN’m katkılarım belirtmek isterim. Yazım aşamasında olağandışı bir özveri ile çalışan İnş. Yük. Müh. Sayın Şenol ADATEPE’nin emeğinin ödenmez olduğunu belirtmeyi kaçınılmaz bir ödev sayıyorum. Benzer biçimde Yrd. Doç. Dr. Sayın Havvanur KILIÇ, Yrd. Doç. Dr. Sayın Saadet Arzu BERİLGEN, Dr. Sayın Murat TONAROĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Sayın Pelin TOHUMCU’nun katkılarını anmayı değerbilirliğin gereği olarak görüyorum.
Her mühendislik yayını gibi bu kitabın da zamanla değişip yenilenerek zenginleşeceğine inanılmaktadır. Bu alanda gerek uygulamacı, gerek araştırıcı olarak uğraş vermekte olanların eleştiri ve katkılarını gelecek basımlarda göz önüne almaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Bu üçüncü baskıda ilk ikisinde görülen bazı basım yanlışlarının düzeltilmesine çalışılıp gerekli görülen eklemeler yapılmıştır. Bu bağlamda katkısı olan tüm meslektaşlarımın ilgilerinin gelecek için de sürmesini diliyorum.
Kitabın amacına ulaşması dileğiyle...
İstanbul, Mart 2009

İÇİNDEKİLER
ZEMİNİN ARAZİDE İNCELENMESİ
ZEMİN İNCELEMESİNİN AMACI
ARAZİ İNCELEME PROGRAMI
Büro Çalışması
Arazinin Tanınması
Ayrıntılı İnceleme ve Özel Çalışmalar
ZEMİN ARAŞTIRMASI
Zemin Araştırma Türleri
ZEMİN ARAŞTIRMASINDA YAPILACAK İŞ
Araştırma Noktalan Yerleri
Araşürma Aralıkları
Araşürma Derinliği
Bina Temelleri
Dolgular ve Barajlar
Kazılar ve Açık Ocak İşletmeleri
Yollar ve Hava Limanlan
Boru Hatları
Tüneller
Dayanma Yapıları
ZEMİN KOŞULLARININ ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE ETKİSİ
Çakıl ve Blok İçeren Kohezyonsuz Zeminler
Kumlar
Şiltler
Normal Konsolide ve Hafif Aşın Konsolide Killer
Aşın Konsolide Killer
Çakıl,Taş ve Bloklu Killer
Yapay Dolgu
Kay açlar
KAZI, SONDAJ ve ÖRNEK ALMA
Sığ Araştırma Çukurlan
Derin Araştırma Çukurları ve Şaftlar
El Burgulan
Darbeli Sondaj
Mekanik Burgular
Dönmeli Sondaj ve Karot Alma
Yıkamalı Sondaj ve Diğer Yöntemler
Sondaj Deliği veya Araştırma Çukurunun Geri Dolgusu
Zeminden Örnek Alma
Sondajlardan veya Kazılardan Elde Edilen Örselenmiş Örnekler
Açık Tüp Örnek Alıcılar
İnce Kenarlı Örnek Alıcılar
Genel Amaçlı 100 mm Çaplı Açık Tüp
SPT Yank Tüp Örnek Alıcısı
İnce Kenarlı Pistonlu Örnek Alıcı
Sürekli Örnek Almak
Kum Örnek Alıcılar
Yumuşak ve Sert Ardışık Tabakalı Kayaçta Örnek Alma
Blok Örnekler
Örneklerin Saklanması
ZEMİN SUYU BASINCININ ÖLÇÜLMESİ
Kazılar ve Sondajlarda Gözlem
Standpipe Piezometre
Hidrolik Piezometreler
Elektrikli Piezometreler
Hava Basınçlı Piezometre
Piezometrelerin Yerleştirilmeleri
ARAZİDE YERİNDE YAPILAN DENEYLER
Arazi ve Laboratuar Deneylerinin Karşılaştırılması
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
Kanatlı Kesici (Veyn) Deneyi
Sondalama Deneyleri
Presyometre Deneyi
Levha Dilatometre Deneyi
Iowa Sondaj Deliğinde Kesme Deneyi
Plaka Yükleme Deneyleri
Yerinde Kesme Deneyleri
DİNAMİK ÖZELLİKLER İÇİN DENEYLER
JEOFİZİK YÖNTEMLER
Elektriksel Direnç Yöntemi
Sismik Yansıma Yöntemi
YANAL İTKİSİ VE TEMEL ÇUKURU GÜVENLİĞİ
GİRİŞ
AÇIK KAZIL AR
DESTEKLİ KAZILAR
Yatay Kaplamalı Temel Çukurlan
Düşey Ahşap Kaplama
Geniş ve Derin Temel Çukurlarında Kaplama
Palplanş Perdeler
Putrelli Kalas Perdeler
Kazıklı Perdeler, Betonarme Perdeler
YERALTI SUYU DENETİMİ
DESTEKLİ KAZILARIN TASARIMI
Bir Duvara Gelen Yanal İtkiler
İçten Destekli Esnek Duvarların Yanal ve Taban Duraylılığı
Destekli Kazılarda Yanal Ve Düşey Hareketler
Palplanş Duvarların Tasannu
Konsol Palplanş Duvarlann Tasannu
Granüler Zeminlerde Konsol Palplanş Duvarlar
Kohezyonlu Zeminlerde Konsol Palplanş Duvarlar
Tek Sıra Ankrajlı Duvarlar
Serbest Zemin Mesnetli Yöntem
Tutulu Zemin Mesnetli Yöntem (Eşdeğer Kiriş Yöntemi)
Çok Sıralı Ankrajlı Esnek Duvarlann Tasanmı
Ankraj Taşıma Gücü Tahmini
Çok Sıralı Ankrajlı Esnek Duvarlarda Tasanm Aşamaları
Ankraj Deneyleri (FHWA-DP-68-l)
BÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMALAR
DUVAR TASARIMI
DEPREM İTKİSİ
GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI
Devrilmeye Karşı Güvenlik
Ötelenmeye Karşı Güvenlik
Taşıma Gücü Yönünden Güvenlik
Toptan Göçmeye Karşı Güvenlik
Duvar Güvenliğinde Diğer Konular
Duvarların Ön Boyutlandınlması
DONATIL ANDIRILMIŞ ZEMİN DUVARLARI
ÇİVİLİ DUVARLARIN ÖN TASARIMI
DONATILI DUVARLARIN DEPREM İÇİN TASARIMI
Dış Duraylılık
İç Duraylılık
BÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMALAR
YÜZEYSEL TEMELLERİN TASARIMI
TEMEL DERİNLİĞİNİ BELİRLEYEN ETKENLER VE TEMEL
TASARIMINDA OLASI BAZI SORUNLAR
YÜZEYSEL TEMELLERİN TAŞIMA GÜCÜ
Yeraltı Su Seviyesinin Eşitliklerde Gözönüne Alınması
Genel Taşıma Gücü Eşitlikleri
Taşıma Gücünde Güvenlik Kavramı
Taşıma Gücünün Arazi Deneyleri Yardımı İle Bulunuşu
SPT Deneyine Göre Taşıma Gücü
CPT Deneyine Göre Taşıma Gücü
Plaka Yükleme Deneyine Göre Taşıma Gücü
Presyometre Deneyi ile Taşıma Gücü
Amprik Yaklaşımlarla Taşıma Gücü
Kayaçlara Oturan Temellerde Taşıma Gücü
YÜZEYSEL TEMELLERDE OTURMA TAHMİNLERİ
Suya Doygun Killerde Ani Oturma
Konsolidasyon Oturmasının Talimini
İkincil Oturma Tahmini
Granitler Zeminlerde Toplam Oturma Tahminleri
SPT Deneyine Dayalı Yöntemler
CPT Deneyi Sonucuna Göre Oturma Tahmini
Presyometre Deneyine Göre Oturma Tahmini
Kayaçlarda Oturma
İzin Verilebilir Yapı Oturmaları
RADYE TEMEL TASARIMI
Radye Temel Taşıma Gücü
Radye Temel Yapısal Tasarımı
Yatak Katsayısı Kavramı
BÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMALAR
KAZIKLI TEMELLERİN TASARIMI
GİRİŞ
Kazık Türleri
Kazık Seçiminde Etkenler
DÜŞEY YÜK ETKİSİNDE TEK KAZIK DAVRANIŞI VE TAŞIMA GÜCÜ
Kazık Uç Taşıma Gücünün Tahmini
Granüler Zeminlerde Uç Taşıma Gücü
Kohezyonlu Zeminlerde Uç Taşıma Gücü
Kazık Çevre Taşıma Gücünün Tahmini
Granüler Zeminlerde Yanal Taşıma Gücü
Kohezyonlu Zeminlerde Kazık Çevre Taşıma Gücü
Kayaca Soketlenmiş Kazıklarda Taşıma Gücü
Düşey Yük Altmda Tek Kazığın Oturması
Tek Kazıkta Çekme Yükünde Taşıma Gücü
Tek Kazığın Düşey Taşıma Gücü İçin Çakma Eşitlikleri
Negatif Çevre Sürtünmesi
DÜŞEY YÜK ETKİSİ ALTINDA KAZIK GRUPLARI
Kazık Grubu Taşıma Gücü
: Kazık Grubunun Oturması
YANAL YÜK ALTINDA TEK KAZIK DAVRANIŞI
Kazıkların Yanal Olarak Taşıyabilecekleri Son Taşıma Gücünün Bulunması
Brinch Hansen (1961) Yöntemi
Yanal yatak Katsayısı ve Broms (1964) Yöntemi
Granüler Zeminlerde Kısa Kazıklar
Kohezyonsuz Zeminde Uzun Kazıklar
Kohezyonlu Zeminlerde Kısa Kazıklar
Kohezyonlu Zeminlerde Uzun Kazıklar
Çalışma Yükünde Yatay Ötelenmenin Tahmini
Kohezyonsuz Zeminde Yatay Ötelenmeler
Yatak Katsayısı Yaklaşımı
Kohezyonlu Zeminlerde Yatay Ötelenmeler
Yatak Katsayısı Yaklaşımı
Karakteristik Yük Yöntemi (CLM) Duncan ve diğ (1994)
Kazıklarda Yatay Kuvvetler İçin Basit Yaklaşım (SALLOP)
Kazıkların Yük Etkisinde Burkulması
YANAL YÜK ETKİSİNDE KAZIK GRUPLARI
Grup Azaltma Faktörü Yöntemi
Grup Büyütme Yöntemi, Ooi ve Duncan (1994)
KAZIK YÜKLEME DENEYLERİ
Yük Yükleme Düzenekleri
Kazık Yükleme Deneyi Yöntemleri
Yavaş Adımlı Deney ( SM)
Hızlı Adımlı Deney (QM)
Sabit Giriş Hızlı Deney ( CRP)
Çevrimli Deney ( SC)
Yük - Oturma Eğrilerinden Göçme Yükünün Saptanması
Yanal Yükleme Deneyleri,
BÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMALAR
ŞEVLERİN DURAYLHIĞ1
ŞEV GÖÇMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
ŞEV DURAYLILIĞI ANALİZ YÖNTEMLERİNDE GELİŞME
ANALİZ YÖNTEMLERİ
Dilim Yöntemi
İsveç Dilim (Fellenius, 1936)Yöntemi
Basitleştirilmiş Bishop Yöntemi (Bishop, 1955 )
Basitleştirilmiş Janbu Yöntemi (Janbu, 1954 )
Spencer Yöntemi (1967)
Abaklar Yardımı ile Güvenlik Araştırması
Taylor Abaklan ( 1937 )
Bishop- Morgenstem Abaklan ( 1960)
Spencer Abaklan
Kama Yöntemi
Uzun Şevde Yüzeye Paralel Kayma
DEPREM YÜKLERİ ALTINDA ANALİZ
ŞEV HAREKETLERİNİN ÖNLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ
Dayanma Yapılan
Bitkilendirme
Drenaj
Şev Duraylılığmda Kazık Uygulaması
Ankrajlar
Yumuşak Zeminler Üzerinde Dolgular İçin Geotekstil Kullanımı
BÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMALAR
SORUNLU ZEMİNLERİN TANIMI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
ISLANMAYLA YAPISAL GÖÇME GÖRÜLEN ZEMİNLER
Islanmayla Çöken Zeminlerde Oturma
Islanmayla Çöken Zeminlerde Temel Taşanım
ŞİŞEN VE BÜZÜLEN ZEMİNLERDE TEMELLER
Arazide Tanım
Şişme Olasılığının Diğer Geoteknik Özelliklerle İlişkisi
Şişmenin Odometre Deneyleri İle Belirlenmesi
Şişme Basıncı İçin Ampirik Yöntemler
Şişme Olasılığı Yüksek Zeminlerde Temel Taşanım
ATIK DOLGULARLA İLGİLİ SORUNLAR
ZEMİNLERİN DONMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR
ZEMİNLERDE SIVILAŞMA VE SİSMİK OTURMA
Giriş
Sıvılaşma Olasılığının Tamım
Sıvılaşına Olasılığının Değerlendirilmesi
ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Giriş
İyileştinne Yöntemi Türleri
Titreşimle Sıkıştırma Teknikleri
Titreşimli Uçla Sıkıştırma
Titreşimli Yerdeğiştirmeli Sıkıştırma
Ön Yükleme İle İyileştirme
Jet Grout Yöntemiyle İyileştirme
Katkı İle Zemin İyileştirme
Kireç İle İyileştirme
Çimento İle İyileştirme
Uçucu Kül İle İyileştirme
Enjeksiyon İle İyileştirme 

YENİ KİTAPLAR