Enerji İletim Sistemleri Cilt 6
Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma
Prof. Dr. Selim Ay

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 859999
80,00 TLAltı cilt halinde yayınlanacak olan ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ serisinin altıncı cildi olan bu kitapta enerji iletim sistemlerinin ''çevresel etkileri'' ve ''kamulaştırma'' konuları yer almaktadır. Kitapta; enerji iletim hatlarının ve transformatör merkezlerinin yapımı ve işletmesi sırasında oluşan çevresel etkiler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında verilmiş, kamulaştırma ile ilgi konular da Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu ve TEİAŞ kamulaştırma ilkeleri bağlamında ortaya konulmuştur.

ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ
Cilt 1 Temel Kavramlar
Cilt 2 İletkenler, Kablolar ve Diğer Bileşenler
Cilt 3 Projelendirme, Tesis ve İşletme
Cilt 4 Hava Hatlarının Mekanik Hesapları
Cilt 5 Elektriksel Hesaplar
Cilt 6 Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma

ÖNSÖZ
Enerji iletim sistemleri enerji iletim hatlarından (hava hatları, yeraltı kabloları, denizaltı kabloları) ve transformatör merkezlerinden (açık-klasik tip ve gaz izoleli tip-GIS) meydana gelmektedir. Enerji iletim sistemleri, enerji üretim sistemleri (santraller) ile enerji dağıtım sistemleri (mesken ve sanayi yükleri) arasındaki bağlantıları gerçekleştirmektedir. Ülkemizdeki enerji iletiminde kullanılan gerilim seviyeleri 154 kV ve 380 (400) kV’dur; 66 kV’luk hatların çoğu 33 kV’a dönüştürüldüğü için Türkiye genelinde yaklaşık 110 km kadar 66 kV’luk hat kalmıştır. 33 (34.5) kV ve daha düşük gerilimli hatlar ise enerji dağıtım hatlarıdır. Ülkemizde enerji iletim sistemleri ile ilgili kamu kuruluşu Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketidir (TEİAŞ). TEİAŞ’ın en son yayınlanan 2017 yılı istatistiklerine göre, ülkemizdeki 154 kV’luk ve 380 kV’luk enerji iletim hava hatlarının uzunlukları, sırasıyla 43495 km ve 22595.7 km’dir. 154 kV’luk ve 380 kV’luk yeraltı kablolarının uzunlukları, sırasıyla 342.6 km ve 89.7 km’dir. 380 kV’luk transformatörlerin sayısı 327 ve toplam kurulu gücü 66378 MVA, 154 kV’luk transformatörlerin sayısı ise 1394 ve toplam kurulu gücü 96372 MVA’dır. Enerji iletim hatlarının (EİH) ve transformatör merkezlerinin (TM) yapımı sırasında oluşacak çevresel etkiler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında incelenmektedir; adı geçen tesislerin kamulaştırma işlemleri ise Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu ve TEİAŞ’ın kamulaştırma ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kitap, altı cilt olarak planlanan “Enerji İletim Sistemleri” kitap serisinin sonuncusudur ve çevresel etkiler ile kamulaştırma konularını içermektedir. Kitap (cilt 6); Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü Lisans Programındaki “Enerji İletim Sistemleri” ve YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programındaki “Enerji İletim Sistemlerinin Tasarımı” derslerinin konularını (cilt 1, 2, 3, 4 ve 5 ile birlikte) kapsamaktadır. Toplam altı bölümden oluşan kitabın ilk iki bölümü enerji iletim sistemlerinin “çevresel etkilerine” ayrılmıştır, diğer bölümleri ise “kamulaştırmaya” ilişkindir. Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanım olan, bugüne kadar bilgilerinden ve önerilerinden her zaman yararlandığım değerli hocam Prof. Dr. Nesrin TARKAN’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kitabın Elektrik Mühendisliği Bölümlerindeki öğrencilere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerindeki öğrencilere, konu ile ilgili mühendislere, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara yararlı olmasını dilerim.


Selim AY
YTÜ, Davutpaşa, 25 Mart 2019

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
SEMBOL LİSTESİ
KISALTMALAR LİSTESİ
1 ENERJİ İLETİM HATLARININ YAPIMI SIRASINDA OLUŞAN ÇEVRESEL
ETKİLER 1.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
1.2 ÇED Kapsamında Enerji İletim Hatları ile İlgili Koruyucu Önlemler
1.3 ÇED Raporu
1.4 ÇED Dosyasında Yer Alan Temel İnceleme Başlıkları
2 ENERJİ İLETİM HATLARININ İŞLETİLMESİ SIRASINDA OLUŞAN ÇEVRESEL ETKİLER
2.1 Enerji İletim Hatlarından Yayılan Elektrik Alanı ve Manyetik Alan
2.2 Enerji İletim Hatlarının İnsanlar Üzerindeki Etkileri
2.3 Enerji İletim Hatlarının Tarım Bitkileri Üzerindeki Etkileri
2.4 Enerji İletim Hatlarının Hayvancılık Üzerindeki Etkileri
2.5 Enerji İletim Hatlarının Yaban Hayatı Üzerindeki Etkileri
2.6 Enerji İletim Hatlarının Fauna Üzerindeki Etkileri
2.7 Adım Gerilimi ve Temas Gerilimi
2.8 Enerji İletim Hatlarının Haberleşme Hatlarında Endüklediği Gerilimler
2.9 Elektrik Alanından Kaynaklanan Akım Geçişi
2.1 Manyetik Alandan Kaynaklanan Akım Geçişi
2.11 Enerji İletim Hatlarının Periyodik Bakımları Sırasında Karayolu Trafiğinin Etkilenmesi
2.12 Enerji İletim Hatlarının Orman Yangınları ile İlişkisi
2.13 Enerji İletim Hatlarının Boru Hatları Üzerindeki Elektromanyetik (Endüktif) Kuplaj Etkisi
2.14 Enerji İletim Hatlarının Boru Hatları Üzerindeki Elektrostatik (Kapasitif) Kuplaj
Etkisi 2.15 Enerji İletim Hatlarının Çevresindeki Cisimler ve Canlılar Üzerinde Oluşturduğu Endüksiyonlar
2.16 Enerji İletim Hatlarının Alçaktan Uçan Hava Araçlarına Çarpma Riski
2.17 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Ozon Gazı Oluşumu
2.18 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Radyo Parazitleri
2.19 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Televizyon Parazitleri
2.2 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Duyulabilir Gürültü
2.21 Enerji İletim Hatlarının Yapılaşma Yönünden Etkileri
2.22 Enerji İletim Hatlarının Tarım Arazileri Yönünden Etkileri
2.23 Enerji İletim Hatlarının Turistik Bölgeler Yönünden Etkileri
3 KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
3.1 Genel Bilgi
3.2 Kamulaştırma Kanunu
3.3 Kamulaştırmasız El Atma
3.4 Acele Kamulaştırma
3.5 Kısmi Kamulaştırma
3.6 Kamulaştırma İşlemine İlişkin İtiraz Yolları
4 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
4.1 Genel Bilgi
4.2 Kamulaştırma Alanı
4.3 İdarenin Kamulaştırma İşlemleri
4.4 İdarenin Kamulaştırma Maliyeti
5 ENERJİ İLETİM HATLARI İÇİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
5.1 Genel Bilgi
5.2 Mülkiyet Kamulaştırması
5.3 İrtifak Kamulaştırması
5.4 Orman Alanlarından Geçen Enerji İletim Hatları için Kamulaştırma
5.5 Enerji Dağıtım Tesislerinde Kamulaştırma
6 KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE DEĞER TESPİTİ
6.1 Genel Bilgi
6.2 Tarım Arazilerinde Değer Tespiti
6.3 Meyve Bahçelerinde Değer Tespiti
6.4 İrtifak Nedeniyle Arazideki Değer Düşüklüğü
6.5 Arsalarda Değer Tespiti
6.6 Yapılarda Değer Tespiti
6.7 Arazide Karşılaşılan Değerleme Sorunları
KAYNAKLAR
DİZİN