Zemin Mekaniği / Prof. Dr. Kutay Özaydın

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 16208
70,00 TLZEMİN MEKANİĞİ - Kutay Özaydın

(GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ BASKI - 2015)

ÖNSÖZ
Zemin Mekaniği İnşaat Mühendisliğinin önemli konularından birini oluşturmakla beraber ayrı bir bilim dalı olarak gelişmesi ancak yirminci yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Genellikle Zemin Mekaniği’nin kumcusu olarak kabul edilen K. Terzaghi’nin 1919-1922 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Robert Kolej’de (Boğaziçi Üniversitesi) yaptığı deneysel çalışmalar ve geliştirdiği kuramlar modern zemin mekaniği biliminin temellerini oluşturmuştur. Son 60-70 yılda ise zemin mekaniği biliminde ve geoteknik mühendisliğinde hızlı bir gelişim ve ilerleme kaydedilmiştir.
Bu kitap esas olarak inşaat mühendisliği öğreniminin üçüncü yılında okutulan zemin mekaniği dersi için hazırlanmıştır. Kitabın konuları mümkün olduğunca üniversitelerimizde okutulan zemin mekaniği derslerinin müfredat programlan ile uyumlu olacak şekilde seçilmiştir. Konuların işlenmesinde basit temel kavramlardan yola çıkılarak konu ile ilgili ilk dersi alan öğrencilerin kolayca izleyebileceği bir metin hazırlanmasına çalışılmıştır. Zeminlerin endeks özelliklerinin tartışıldığı bölüm oldukça kısa tutulmuş, bunun yanında inşaat mühendisliği uygulamalarını yakından ilgilendiren zeminlerde su akımı, konsolidasyon ve kayma mukavemeti konulan daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kitabın uygulamada çalışan inşaat mühendisleri için de yararlı bir kaynak oluşturması ümit edilmektedir.
Zeminlerin diğer inşaat mühendisliği malzemelerinden oldukça farklı davranışlar gösteren malzemeler olmalan, temel kavramların iyi anlaşılmasını çok önemli kılmaktadır. Özellikle, zemin-su ilişkileri ile boşluk suyu basınçları ve efektif gerilme kavramı, zeminlerin yük altında şekil değiştirmesi ve mukavemet gibi mühendislik özelliklerinin anlaşılması için mutlaka iyi kavranması gereken hususları oluşturmaktadır. Kitabın hazırlanmasında zeminlerin gösterdiği davranış biçimlerinin nedenleri ile birlikte açıklanmasına özel çaba gösterilmiştir.
Zeminlerin tabii malzemeler olmaları ve özelliklerinin her inşaat sahası için deneysel olarak belirlenmesi gerekmesinden dolayı, deneysel yöntemler zemin mekaniğinin çok önemli ve ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Kitapta, uygulamada yaygın olarak kullanılan deneysel yöntemler işlenmiştir. Deneylerin uygulanmasında izlenecek yöntemler adım-adım verilmemekle beraber, deneyler sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve özellikle deneysel sonuçlanıl yorumu ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Zeminlerin sıkıştırılması (kompaksiyon) konusu bir çok zemin mekaniği kitabında endeks özelliklerinden hemen sonra işlenmekle beraber, bu kitapta Bölüm 8’e bırakılmıştır. Kompaksiyon konusunun zemin-su ilişkileri, boşluk suyu basınçları, konsolidasyon ve kayma mukavemeti gibi temel kavramların anlaşılmasından sonra daha iyi anlaşılabileceğine inanılmaktadır. Bölüm 8’de kompaksiyon konusunun ayrıntılı işlenmesine ek olarak diğer zemin iyileştirme yöntemlerine de kısaca yer verilmiştir.
Üniversitelerimizin genellikle dördüncü sınıfında okutulan temel inşaatı dersinin konuları bu kitabın kapsamı dışında tutulmuştur. Zemin mekaniğinin mühendislik uygulamaları olan toprak basınçları, temellerin taşıma gücü, şevlerin stabilitesi, istinat yapıları, vb. gibi konuların ayrı bir kitapta işlenmesi daha yararlı görülmüştür.
Kitapta genel olarak zeminlerin statik yükler altında davranışı İncelenmekle birlikte, son yıllarda ülkemizde meydana gelen depremlerde ortaya çıkan büyük yıkımların ve can kayıplarının gelecekteki depremlerde azaltılabilmesi için yapıların tasarımında zemin koşullarının dikkate alınabilmesine yardımcı olmak amacı ile kitabın sonuna bir bölüm eklenmiştir. Zemin dinamiği ve geoteknik deprem mühendisliği konularının bir bölüm içinde işlenmesinin mümkün olmadığı açıktır. Ancak, depremlerde zeminlerin davranışı ve yerel zemin koşullarının deprem hasarlarına etkileri hakkında sunulan özet bilgilerin konu ile ilgili okurlara yardımcı olacağına inanılmaktadır.
Kitap esas olarak lisans öğreniminde kullanılmak üzere hazırlandığı için çok sayıda kaynak göstermek yerine, her bölümün sonunda yalnızca önemli kaynakların verilmesi ile yetinilmiştir. Kitapta çok sayıda çözülmüş örnekler ve bölümlerin sonunda ödev problemleri yer almaktadır. Örneklerde ve problemlerde genel olarak Si birimleri kullanılmıştır.

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1 ZEMİN MEKANİĞİNE GİRİŞ
ZEMİNLERİN OLUŞUMU VE ZEMİN MEKANİĞİNİN KONUSU
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİN PROBLEMLERİ-
ZEMİN MEKANİĞİ PROBLEMLERİNİN AN ALİZİ
ZEMİNLERİN ENDEKS ÖZELLİKLERİ
DANE BOYUTU VE DANE ÇAPI DAĞILIMI
ELEK ANALİZİ
ÇÖKELTME ANALİZİ
TABİİ ZEMİNLERİN DANE ÇAPI DAĞILIMI
DANE ÇAPI DAĞILIMININ MÜHENDİSLİKTE ÖNEMİ
ZEMİN DANELERİNİN BİÇİMİ
İNCE DANELİ ZEMİNLERİN KIVAMI VE KIVAM LİMİTLERİ
LİKİT LİMİT VE PLASTİK LİMİTİN DENEYSEL OLARAK
SAPTANMASI
KIVAM LİMİTLERİNİN MÜHENDİSLİKTE KULLANIMI
TABİİ KİLLERİN KIVAMI VE SENSİTİYİTESİ
ZEMİNLERİN KÜTLE ÖZELLİKLERİ
ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
GİRİŞ
BİRLEŞTİRİLMİŞ ZEMİN SINIFLANDIRMA (USC) SİSTEMİ
KARAYOLLARI (AASHTO) ZEMİN SINIFLANDIRMA SİSTEMİ
ZEMİN SUYU
GİRİŞ
YERALTI SUYU
KAPİLER SU
YERALTI SUYU AKIMI
ZEMİNLERİN PERMEABİLİTESİ VE DARCY KANUNU
HİDROLİK YÜKLER VE YER ALTI SUYU AKIMI
PERMEABİLİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİ
ZEMİN MEKANİĞİNDE YERALTI SU AKİMI PROBLEMLERİ
SIZMA KUVVETLERİ VE SU BASINÇLARI
AKICI KUM DURUMU
ZEMİNDE SU AKIMININ MATEMATİKSEL İFADESİ
(LA PLACE DENKLEMİ)
AKIM ÇİZGİLERİ VE EŞPOTANSİYEL ÇİZGİLERİ
SINIR KOŞULLARI
LA PLACE DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ
AKIM AĞLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÇİZİLMESİ
DRENLER VE FİLİTRELER
ZEMİN GERİLMELERİ
ZEMİNDE DÜŞEY GERİLMELER
ZFEKTİF GERİLME KAVRAMI
DÜŞEY GERİLMELERİN VE BOŞLUK SUYU BASINCININ DERİNLİKLE
DEĞİŞİMİ
YÜZEY YÜKLEMELERİN YOL AÇTIĞI DÜŞEY GERİLMELER
BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜM
ELASTİK ÇÖZÜMLER
ZEMİN İÇİNDE OLUŞAN YANAL GERİLMELER
BİR NOKTADA GERİLME DURUMU VE MOHR DAİRESİ
ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON VE OTURMALAR
ZEMİNLERİN SIKIŞMASI VE KONSOLİDASYON
ÖDOMETRE (KONSOLİDASYON) DENEYİ
SIKIŞMA-BASINÇ EĞRİLERİ
TABİİ ZEMİNLERİN KONSOLİDASYON DAVRANIŞI
KUMLARIN SIKIŞMASI
KİLLERİN KONSOLİDASYONU
ÖN YÜKLEME BASINCININ SAPTANMASI
OTURMALARIN HESAPLANMASI
KONSOLİDASYON OTURMALARININ HESAPLANMASI
ARAZİ DÜZELTMELERİ
KONSOLİDASYON TEORİSİ VE OTURMA-ZAMAN İLİŞKİSİ
KONSOLİDASYONUN MEYDANA GELİŞİ
KONSOLİDASYON DENKLEMİ
KONSOLİDASYON DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ VE
OTURMA-ZAMAN İLİŞKİSİ
KONSOLİDASYON KATSAYISININ (cv) BELİRLENMESİ
ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ
ZEMİNLERDE PLASTİK DENGE VE STABİLİTE PROBLEMLERİ
ZEMİNLERİN KAYMA MUKAVEMETİ
MOHR-COULOMB GÖÇME HİPOTEZİ
GÖÇME DURUMU VE MOHR GERİLME DAİRELERİ
EFEKTİF GERİLMELER VE KAYMA MUKAVEMETİ
ZEMİNLERİN KAYMA MUKAVEMETİNİN DENEYSEL OLARAK
SAPTANMASI
LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ
Kesme Kutusu Deneyi
Serbest Basınç Deneyi
Üç Eksenli Basmç Deneyi
Üç Eksenli Basınç Deneyinde Gözlenen Zemin Davranışları
Diğer Laboratuvar Deneyleri
ARAZİ DENEY YÖNTEMLERİ
TABİİ ZEMİNLERİN KAYMA MUKAVEMETİ
KUMLARIN KAYMA MUKAVEMETİ
KİLLERİN KAYMA MUKAVEMETİ
Suya Doygun Killer
Suya Doygun Olmayan Killer
ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI (KOMPAKSİYON)
KOMPAKSİYON TEORİSİ
YOĞUNLUK - SU MUHTEVASI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
(KOMPAKSİYON DENEYİ)
SIKIŞTIRILMIŞ ZEMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
SIKIŞTIRILMIŞ KOHEZYONSUZ ZEMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
SIKIŞTIRILMIŞ KOHEZYONLU ZEMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
ARAZİDE KOMP AKSİYON
KOMP AKSİYON MAKİNELERİ
KOMP AKSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ARAZİ SIKIŞMA KONTROLÜ
KATKI MADDELERİ KULLANILARAK ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ (STABİLİZASYON) YÖNTEMLERİ
KİREÇ STABİLİZASYONU
KİREÇ BACA KÜLÜ STABİLİZASYONU
ÇİMENTO STABİLİZASYONU
ASFALT STABİLİZASYONU
ZEMİN TABAKALARININ ÖZELLİKLERİNİN YERİNDE
İYİLEŞTİRİLMESİ
İRİ DANELİ ZEMİN TABAKALARININ SIKIŞTIRILMASI
İNCE DANELİ ZEMİN TABAKALARININ STABİLİZASYONU
DEPREMLERDE ZEMİNLERİN DAVRANIŞI VE YEREL ZEMİN KOŞULLARININ DEPREM HASARINA ETKİLERİ
YER HAREKETLERİ ÜZERİNDE YEREL ZEMİN KOŞULLARININ
ETKİSİ VE ZEMİN BÜYÜTMESİ
YEREL ARAZİ KOŞULLARININ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Hasar ve Sarsıntı Şiddeti Dağılımı Araştırmaları
Yüzeysel Jeoloji - Sismik Şiddet İlişkisi
Geoteknik Araştırmalar ve Yerel Zemin Koşullarının Etkisi
Arazi Davranış Analizleri ve Dinamik Zemin Özellikleri
ZEMİN PROFİLİ SINIFLANDIRILMALARI VE DAVRANIŞ
SPEKTRUMLARI
DAVRANIŞ ANALİZLERİ VE ZEMİN BÜYÜTMESİ
Elastik Davranış
Lineer Olmayan Davranış
Topografik Etkiler
DÜŞÜK ŞİDDETTE SARSINTILAR SIRASINDAKİ ZEMİN
DAVRANIŞINDAN YARARLANMA
ZEMİNLERDE SİVİL AŞMA VE ETKİLERİ
TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR
Zeminlerin Sıvılaşabilirliği
Başlangıç Sıkılık Derecesi ve Gerilme Durumunun Etkisi
SIVILAŞMA ANALİZLERİ
Basitleştirilmiş Sıvılaşına Analizi
Olasılıksal Yöntemler
Nümerik Analiz Yöntemleri
LABORATUVAR ARAŞTIRMALARI VE ARAZİ DENEYLERİ
Laboratuvar Araştırmaları
Arazi Deneyleri
SİVİL AŞMANIN ETKİLERİ
Sıvılaşmış Zeminlerin Kayma Mukavemeti
Zemin Sıvılaşmasımn Spektral İvmeler Üzerinde Etkisi
Yüzeysel Temellerin Altında Sıvılaşmış Zemin Davranışı
Kazıklı Temeller Üzerinde Sıvılaşına Etkileri
Sıvılaşmadan Dolayı Meydana Gelebilecek Zemin Hareketleri
Sıvılaşına ve Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme
DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI ZEMİN OTURMALARI
TOPRAK KAYMALARI VE ŞEV STABİLİTESİ
SONUÇLAR