Çelik Yapılar / Ruhi Aydın - Ayten Günaydın

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 30003
80,00 TL
KİTAP II. BASKI HAKKINDA

Kitap, Proje mühendisleri ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümlerindeki öğrenciler için kaynak kitap ve ders kitabı  olarak kullanılmak üzere telif edilmiştir. Taşıma gücü yöntemi esas alınarak yazılan eser, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şubat 2016 tarihinde uygulamaya konulan  Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.  Amerikan Çelik Yapı Kurumu tarafından çıkarılan AISC 360-16 Yönetmelik taslağı, EC3 Avrupa Birliği Yönetmeliği ve çelik yapılarla ilgili temel kavramlara ve referans nitelikli uygulama örneklerine de yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde çok katlı bir çelik yapı uygulama projesi örneği de yer almaktadır. Kitapta tüm yönetmeliklere ait tek bir notasyon sistemi kabul edilmiş olup, buna ait  detaylı bir notasyon çizelgesi ve konu indeksi de bulunmaktadır. Aşağıda kitabın II. baskısında yer alan önsöz ve içindekiler görülmektedir.


ÖNSÖZ

Yapıların analiz, tasarım ve yapım aşamalarında mekaniğin temel teorik kuralları ve deneysel yöntemler ile elde edilen bilgi birikimlerinden hangilerinin ne ölçekte kullanılacağına dair esasların önceden belirlenmesi yapı mühendisliğinde önem arzeden başlıca konulardan biridir. Bir tasarımcının tasarımını yapacağı yapı ile ilgili vereceği kararların tümüne, kendi mühendislik formasyonunu kullanarak, sağlıklı çözümler getirebilmesi mümkün değildir. Bu aşamada yapı yönetmelikleri uygulamaya konulur, bu durum zorunlu ve vazgeçilemez bir konudur. Yönetmeliklerin yalnızca kural getiren, uygulamacıyı kısıtlayan düzenlemeler olarak görülmesi doğru değildir; bunlar aynı zamanda yönlendirici özelliklere de sahip olmalıdırlar. Yanı sıra gelişen analiz yöntemleri ve teknolojideki ilerlemeler yönetmeliklerin zaman içerisinde sürekli güncellenmelerini zorunlu kılmaktadır. Kitabın birinci baskısı yapılırken Türkiye’de yürürlükte olan 1980 yılında yürürlüğe giren TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları Yönetmeliği yukarıda özetlenen gereksinimleri hiçbir şekilde karşılama özelliğine sahip değil idi. Bu bakımdan adı geçen yönetmeliğe kitapta yer verilmesinden kaçınıldı. Birinci baskıda uluslararası düzeyde en güncel ve geçerliliği kanıtlanmış EC3 EN 1993-1-1 Avrupa yönetmeliği ve AISC 360-10 ABD yönetmeliği esas alındı. Geçen sürede önemli bir gelişme meydana geldi ve 4 Şubat 2016 tarihinde Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (Çelik Yapılar Hakkında Yönetmelik-ÇYHY 2016) yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik AISC 360-16 taslak metnin geniş ölçekte yansıtılmasından oluşturulmuştur. Böyle bir yolun seçilmiş olması bize göre isabetli olmuştur, zira bunlar olabildiğince geniş katılımlı heyetler tarafından gerçekleştirilen, uygulamaları zaman süzgecinden geçmiş, başarısı kanıtlanmış, yerleşik yönetmeliklerdir; sürekli güncellenmesi gereğinden dolayı da dinamik yönetmeliklerdir; bu nedenle güncellenmeleri bir önceki versiyonlarına göre bizde olduğu gibi adeta devrim sayılabilecek değişiklikler içermezler. Bu bağlamda AISC 360-10 ve 16 yönetmelikleri konusunun çekirdeğine ilişkin önemli değişiklikleri içermez. Bu özellik uygulamacıların aniden konuya yabancı bir konuma düşmelerini önlemek bakımından da çok önemlidir.  

    Açıklanan gelişmeler doğrultusunda ikinci baskıda ÇYHY 2016’ya göre güncellemeler yapılmıştır, ancak bu güncelleme dolayısı ile yapılan değişiklikler birinci baskının belirtilen özelliği nedeni ile fazla değildir. Bu güncellemeler vesilesi ile yeniden bir gözden geçirme ve düzenlemeler de yapıldı ve bazı baskı yanlışları düzeltildi. Bu kapsamda olmak üzere mühendislerin ve akademisyenlerin kitapla ilgili bize yapacağı uyarılara minnettar kalacağımızı belirtmek istiyoruz.

M. Ruhi Aydın

Ayten GünaydınİÇİNDEKİLER


ÇELİK YAPILARIN GENEL NİTELİKLERİ VE TASARIM KOŞULLARI

Giriş

Çelik Yapıların Üstünlükleri ve Sakıncaları

Çelik Yapılarda Tasarım Kuralları

Çelik Hadde Ürünleri
Çelik Yapıların Davranış Özelliklerine ait Genel Prensipler

Çelik Yapı Malzemesi  ve Mekanik Özellikleri

Çelik Yapı Elemanlarının Mukavemet Özellikleri

    Üniform Çekme Gerilmesi Hali

    Üniform Basınç Gerilmesi Hali (Birinci mertebe hesap)

    Sabit Basınç Kuvveti ve Eğilme Momenti Etkisi Hali (İkinci mertebe hesap)

    Sabit Basınç Kuvveti Etkisi Altında Eğilme Burkulması

    Sabit Basınç Kuvveti Etkisi Altında Burulma Burkulması

    Sabit Basınç Kuvveti Etkisi Altında Eğilme ve Burulma Burkulması

    Üniform Eğilme Momenti Etkisi Hali

    Eğilme ve Eksenel Kuvvet Hali

    Yapı Sistemlerinin Analizi

    İkinci Mertebe Etkiler Dikkate Alınarak Çözüm (genel kurallar)

    Çelik Yapıların İkinci Mertebe Etkiler ile Hesabına ait Analiz ve Tasarım Yöntemleri

    Doğrudan analiz yöntemi

    Etkili boy yöntemi

    Yaklaşık ikinci mertebe analizi

Örnekler


ÜNİFORM ÇEKME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI

Giriş

EC3 EN 1993-1-1 e Göre Tasarım

ÇYHY 2016 ve AISC 360-16 ya Göre Tasarım

Mafsal Uçlu Çekme Elemanları

Çekme Elemanları ile İlgili Minimum Koşullar

Yapma Enkesitli Çekme Elemanları

Örnekler


ÜNİFORM BASINÇ ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI

Giriş

EC3 EN 1993-1-1 e Göre Tasarım

ÇYHY 2016 ve AISC 360-16 ya Göre Tasarım

    Narinlik oranları

    Karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımları

Örnekler


EĞİLME MOMENTİ ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI

Giriş

EC3 EN 1993-1-1 e Göre Tasarım

ÇYHY 2016 ve AISC 360-16 ya Göre Tasarım

    Gövde ve başlıkları kompakt (C) olan ve güçlü eksenleri etrafında eğilen, iki eksene göre simetrik I profiller ve U profilleri

    Gövdesi kompakt (C) , başlıkları kompakt olmayan (NC) veya narin (S) olan ve güçlü eksenleri etrafında eğilen, iki eksene göre simetrik I profilleri

    Gövdesi kompakt olmayan (NC) ve güçlü eksenleri etrafında eğilen iki eksenli simetrik I profiller, Gövdesi kompakt (C) veya kompakt olmayan (NC) ve güçlü eksenleri etrafında eğilen tek eksenli simetrik I profiller

    Gövdesi narin (S) olan ve güçlü eksenleri etrafında eğilen, iki veya tek eksene göre simetrik I profilleri

    Zayıf eksen etrafında eğilen I ve U profiller

    Kare ve dikdörtgen kutu kesitler