< < Önceki Sayfaya Dön
Çelik Yapılar Tasarım Kuralları ve Uygulama Örnekleri / Prof. Dr. Ruhi Aydın, Dr. Ayten Günaydın
Çelik Yapılar Tasarım Kuralları ve Uygulama Örnekleri / Prof. Dr. Ruhi Aydın, Dr. Ayten Günaydın
Çelik Yapılar Tasarım Kuralları ve Uygulama Örnekleri / Prof. Dr. Ruhi Aydın, Dr. Ayten Günaydın

Çelik Yapılar Tasarım Kuralları ve Uygulama Örnekleri / Prof. Dr. Ruhi Aydın, Dr. Ayten Günaydın (86071)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺800,00
İndirimli : ₺600,00
:

 

ÖNSÖZ

       Yapıların analiz, tasarım ve yapım aşamalarında mekaniğin temel teorik kuralları ve deneysel yöntemler ile elde edilen bilgi birikimlerinden hangilerinin ne ölçekte kullanılacağına dair esasların önceden belirlenmesi yapı mühendisliğinde önem arzeden başlıca konulardan biridir. Bir tasarımcının tasarımını yapacağı yapı ile ilgili vereceği kararların tümüne, kendi mühendislik formasyonunu kullanarak, sağlıklı çözümler getirebilmesi mümkün değildir. Bu aşamada yapı yönetmelikleri uygulamaya konulur, bu durum zorunlu ve vazgeçilemez bir konudur. Yönetmeliklerin sadece kural getiren, uygulamacıyı kısıtlayan düzenlemeler olarak görülmesi doğru değildir; bunlar aynı zamanda yönlendirici özelliklere de sahip olmalıdırlar. Yanı sıra gelişen analiz yöntemleri ve teknolojideki ilerlemeler yönetmeliklerin zaman içerisinde sürekli güncellenmelerini zorunlu kılmaktadır. Kitabın ilk baskısı yapılırken Türkiye’de 1980 yılında yürürlüğe giren TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları Yönetmeliği yukarıda özetlenen gereksinimleri hiçbir şekilde karşılama özelliğine sahip değil idi. Bu bakımdan adı geçen yönetmeliğe kitapta yer verilmesinden kaçınıldı. Birinci baskıda uluslararası düzeyde en güncel ve geçerliliği kanıtlanmış EC3 EN 1993-1-1 Avrupa yönetmeliği ve AISC 360-10 ABD yönetmeliği esas alındı. Geçen sürede önemli bir gelişme meydana geldi ve 4 Şubat 2016 tarihinde Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (Çelik Yapılar Hakkında Yönetmelik-ÇYHY 2016) yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelik AISC 360-16 taslak metnin geniş ölçekte yansıtılmasından oluşturulmuştur. Böyle bir yolun seçilmiş olması bize göre isabetlidir, zira bunlar olabildiğince geniş katılımlı heyetler tarafından gerçekleştirilen, uygulamaları zaman süzgecinden geçmiş, başarısı kanıtlanmış, yerleşik yönetmeliklerdir; sürekli güncellenmesi gereğinden dolayı da dinamik yönetmeliklerdir; bu nedenle güncellenmeleri bir önceki versiyonlarına göre bizde olduğu gibi adeta devrim sayılabilecek değişiklikler içermezler. Bu bağlamda AISC 360-10 ve 16 yönetmelikleri konusunun çekirdeğine ilişkin önemli değişiklikleri içermez. Bu özellik uygulamacıların aniden konuya yabancı bir konuma düşmelerini önlemesi bakımından da oldukça önemlidir.

       2018 yılında da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin (TBDY 2018) yeni versiyonu yayımlandı. Açıklanan bu gelişmeler doğrultusunda sonraki baskılarda ÇYHY 2016 ve TBDY 2018’e göre güncellemeler ve gözden geçirmeler yapıldı.

       ÇYHY 2016’nın önemine ve gerekliliğine dair görüşlerimizi yukarıda açıkladık, buna rağmen bizce önemli olan bazı değerlendirmelerimize de burada yer vermek istiyoruz. Yapı mühendisliği ve buna ilişkin yönetmelikler çelik yapılar ile sınırlı değildir. 2016 yılında betonarme yapılar ve bunlarla ilgili yönetmelikler çağdaş bilimsel ve teknolojik düzeye daha yatkın idi. Yeni çelik yapı yönetmeliğinin mevcut TS 500 ile uyumlu olması isabetli bir yaklaşım olabilirdi. Buradaki başlıca ayrılık hesap yöntemlerinin tanımlanmasında ortaya çıkmaktadır. TS 500’de önerilen hesap yöntemi uygulamada taşıma gücü olarak adlandırılmakta ve her hangi bir kavram karmaşasına neden olmaksızın uygulanmaktadır. ÇYHY 2016’da YDKT kısaltması ile verilen Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım yöntemi TS 500 de tanımlanan taşıma gücü yöntemi ile nerede ise birebir örtüşmektedir, bu nedenle yeni bir tanım yerine taşıma gücü terimi kullanılması daha isabetli olur idi, kanımızca. Kitapta taşıma gücü teriminin kullanılması tercih edilmiştir. Burada konuyu biraz daha genişletmek ve önemli olması nedeni ile de yapı mühendisliğinin analiz ve tasarımla ilgili temel kurallarına değinmek istiyoruz. Bu konu kitap içinde etraflıca açıklanmakla beraber önsözde de yer almasına gerek gördük. Yapı mühendisliği başlıca iki ana kural ile ilgilenir: bunlar gerilme kuralı ve şekil değiştirmeye karşı direnç (rijitlik) kuralıdır. Gerilme kuralı yapı elemanının dayanımının yapı sisteminin verilen yükler altında analizi sonucu hesaplanan iç kuvvetlere eşit ya da büyük olmasını ifade eder. Yapı elemanının dayanımı onlara etki eden parametrelerin kontrol olanaklarının daha fazla olması nedeni ile büyük oranda gerçeğe yakın büyüklüklerde hesaplanabilir. Bu nedenle seçilecek güvenlik katsayılarının hesaplanan değeri fazla miktarda azaltmamasına özen gösterilmesi uygun olur. Yüklere gelince bunlar daha belirsizdir; yönetmeliklerde sabit ve hareketli yükler temel yük birleşimi olarak alınır, diğer birleşimler ise başlıca deprem olmak üzere kar, rüzgar vb. olağanüstü hallere aittirler. Deprem yüklerinin Türkiye için önemine bir vurgu yaparak konuya devam ediyoruz.  Kesit taşıma gücü büyük güvenlik katsayıları ile azaltılırsa yük katsayıları göreli olarak küçük seçilmek zorunda kalacaktır. Bu ise yapı elemanındaki olağanüstü yüklerin etkisi altındaki kullanılabilir taşıma gücünün mertebesi hakkında tasarımcının bir fikir edinmesini imkansızlaştırır. ÇYHY 2016 da LRFD (load and resistance factor design) ve ASD (allowable strength design) olarak adlandırılan yöntemler YDTK (yük ve dayanım katsayıları ile tasarım) ve GKT (güvenlik katsayıları ile tasarım) olarak yer almaktadır. Biz kitapta sadece YDKT (LRFD) yöntemini kullandık. Bu tercih yukarıda açıklanan nedenlerle yapıldı. Bir başka deyişle GKT yönteminin yönetmelikte yer almasını doğru bulmuyoruz. Her ne kadar iki yönteme göre de hesaplanan değerler farklı olmayacak şekilde malzeme ve yük katsayıları düzenlenmiş olsa da; özellikle konuya ilk kez katılacak öğrencilerde istenmeyen kavram kargaşalarından sakınılması yararlı olurdu.

       Diğer değerlendirmelerimiz ise şöyledir: Türkiye’de ve Avrupa’da sadece mühendislik alanlarında değil matematiksel ve diğer uygulama alanlarında da boyuna eksen x sembolü ile gösterilir, yönetmelikte ise boyuna eksen z ile gösterilmektedir. Bu farklılık önemlidir, tasarımcıları kavram kargaşasına sürükleyebilir, özellikle profil tablolarının kullanılmasında hatalı değerlerin seçilmesine neden olabilir, bu sakıncaları ortadan kaldırabilmek amacı ile kitapta boyuna eksen x, güçlü eksen y, zayıf eksen z sembolü ile gösterilmiştir, ayrıca önemli olduğu bazı yerlerde bölüm başlarında uyarıda bulunulmuştur. Eksen tanımlaması yapılırken yönetmelikteki kuvvetli eksen yerine kitapta güçlü eksen tanımı kullanıldığını da belirtmek isteriz, zira mekaniksel olarak zayıf eksene göre etkisinin fazla olduğunu ifade etmesi bakımından daha uygun olduğu kanısındayız. Bu bağlamda rijitleştirilmiş ve rijitleştirilmemiş enkesit parçası terimleri yerine iç ve uç elemanlar tanımlamasının kullanılması kitapta tercih edilmiştir. Bu gereklilik açıktır, zira bir enkesitte rijitleştirilmemiş (rijit olmayan) bir elemanının olamayacağı mühendisliğin temel kuralıdır. Terimler konusunda bir başka önerimiz de küt kaynak tanımına ait olacaktır. Küt kelimesi günlük kullanımda olumsuz bir anlam ifade eder, bu olumsuzluk kaynakta da belirginleşmektedir, küt kaynak köşe kaynağa göre daha değersiz bir birleşim aracı gibi düşünülebilmektedir. Bu ayırımın önlenmesi amacı ile yönetmeliğin ileriki versiyonlarında küt kaynak yerine dolgu kaynağı veya oyuk kaynağı terimlerinden birinin kullanılmasını öneriyoruz. Kitapta küt kaynak terimi aynen alınmakla beraber penetrasyon yerine de tüm levha kalınlığında olan veya olmayan ifadeleri kullanılmıştır.

       Son sözler olarak mühendislere ve özellikle öğrencilerimize iyi bir çelik yapı tasarımı için bir kaç tavsiyede bulunmak istiyoruz. Malzeme kalitesinde ulaşılan gelişmeler narin yapılara ilgiyi arttırmıştır. Bu ise rijitlik ve stabilite sorunlarının daha ön plana gelmesine neden olmaktadır. Şekil değiştirmenin şekil değiştirmeye etkisi olan ikinci mertebe etkiler ve yerel burkulma sorunları bu gruba aittirler. Bu hususlara ait teorik bilgiler her bölümün başında verilmiştir. Kullanıcıdan talep edilen bu bilgileri iyice kavraması hatta gerek görürse ilave bilgiler edinmeye gayret göstermesi ve verilen kuralları bilinçli olarak uygulamasıdır.

       Kitabı, çelik yapıların ülkemizde gelişimine katkıda bulunması dileği ile elinizdeki baskısını sunmaktayız. Bu katkının daha fazla olabilmesi için meslektaşlarımızın bize ulaştıracağı görüş ve düşünceleri bizim için çok önemlidir, bu konudaki iletilerinizi her zaman saygı ve dikkatle karşılayacağımızı bildiririz.

Prof. M. Ruhi AYDIN

Dr. Ayten GÜNAYDIN

Eskişehir, 2023

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.......................................................................................XI
NOTASYON....................................................................................XV    
I.ÇELİK YAPILARIN GENEL NİTELİKLERİ VE TASARIM KOŞULLARI....................................1    
 I.1 GİRİŞ...................................................................................1
 I.2 ÇELİK YAPILARIN ÜSTÜNLÜKLERİ VE SAKINCALARI.....................................................................................1    
  I.2.1 Çelik Yapıların Üstünlükleri.....................................................................................2
  I.2.2 Çelik Yapıların Sakıncaları.....................................................................................4
 I.3 ÇELİK YAPILARDA TASARIM KURALLARI.....................................................................................5
 I.4 ÇELİK HADDE ÜRÜNLERİ.....................................................................................8
II.ÇELİK YAPILARIN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNE AİT GENEL PRENSİPLER.....................................................................................11
 II.1 ÇELİK YAPI MALZEMESİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ.....................................................................................11
 II.2 ÇELİK YAPI ELEMANLARININ MUKAVEMET ÖZELLİKLERİ.....................................................................................13
  II.2.1 Üniform Çekme Gerilmesi Hali.....................................................................................5
  II.2.2 Üniform Basınç Gerilmesi Hali (Birinci mertebe hesap).....................................................................................15
  II.2.3 Sabit Basınç Kuvveti ve Eğilme Momenti Etkisi Hali (İkinci mertebe hesap).....................................................................................15
  II.2.4 Sabit Basınç Kuvveti Etkisi Altında Eğilme Burkulması.....................................................................................18
  II.2.5 Sabit Basınç Kuvveti Etkisi Altında Burulma Burkulması.....................................................................................21
  II.2.6 Sabit Basınç Kuvveti Etkisi Altında Eğilme ve Burulma Burkulması.....................................................................................22
  II.2.7 Üniform Eğilme Momenti Etkisi Hali.....................................................................................23
  II.2.8 Eğilme ve Eksenel Kuvvet Hali.....................................................................................25
  II.2.9 İki Eksenli Eğilme (eğik eğilme) ve Eksenel Kuvvet Hali.....................................................................................26
 II.3 YAPI SİSTEMLERİNİN ANALİZİ.....................................................................................30
  II.3.1 İkinci Mertebe Etkiler Dikkate Alınarak Çözüm (genel kurallar).....................................................................................30
  II.3.2 Çelik Yapıların İkinci Mertebe Etkiler ile Hesabına ait Analiz ve Tasarım Yöntemleri.....................................................................................35
   II.3.2.1 Doğrudan analiz yöntemi.....................................................................................35
   II.3.2.2 Etkili boy yöntemi.....................................................................................35
   II.3.2.3 Yaklaşık ikinci mertebe analizi.....................................................................................36
 II.4 ÖRNEKLER.....................................................................................38
III  ÜNİFORM ÇEKME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI.....................................................................................53
 III.1 GİRİŞ.....................................................................................53
 III.2 TASARIM.....................................................................................55
  III.2.1 EC3 EN 1993-1-1 e Göre Tasarım.....................................................................................55
  III.2.2 ÇYHY 2016 ve AISC 360-16 ya Göre Tasarım.....................................................................................56
  III.2.3 Mafsal Uçlu Çekme Elemanları.....................................................................................56
  III.2.4 Çekme Elemanları ile İlgili Minimum Koşullar.....................................................................................57
  III.2.5 Yapma Enkesitli Çekme Elemanları.....................................................................................58
 III.3 ÖRNEKLER.....................................................................................59    
IV  ÜNİFORM BASINÇ ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI.....................................................................................73
 IV.1 GİRİŞ.....................................................................................73
 IV.2 TASARIM.....................................................................................74
  IV.2.1 EC3 EN 1993-1-1 e Göre Tasarım.....................................................................................74
  IV.2.2 ÇYHY 2016 ve AISC 360-16 ya Göre Tasarım.....................................................................................78
   IV.2.2.1 Narinlik oranları.....................................................................................79
   IV.2.2.2 Karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımları.....................................................................................85
 IV.3 ÖRNEKLER.....................................................................................90
V  EĞİLME MOMENTİ ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI.....................................................................................127
 V.1 GİRİŞ.....................................................................................127
 V.2 TASARIM.....................................................................................132
  V.2.1 EC3 EN 1993-1-1 e Göre Tasarım.....................................................................................132
  V.2.2 ÇYHY 2016 ve AISC 360-16 ya Göre Tasarım.....................................................................................134
   V.2.2.1 Gövde ve başlıkları kompakt (C) olan ve güçlü eksenleri etrafında eğilen, iki eksene göre simetrik I profiller ve U profilleri...................136
   V.2.2.2 Gövdesi kompakt (C) , başlıkları kompakt olmayan (NC) veya narin (S) olan ve güçlü eksenleri etrafında eğilen, iki eksene göre simetrik I profilleri............. 138
   V.2.2.3 a) Gövdesi kompakt olmayan (NC) ve güçlü eksenleri etrafında eğilen iki eksenli simetrik I profiller, b) Gövdesi kompakt (C) veya kompakt olmayan (NC) ve güçlü eksenleri etrafında eğilen tek eksenli simetrik I profiller.....................................................................................139
   V.2.2.4 Gövdesi narin (S) olan ve güçlü eksenleri etrafında eğilen, iki veya tek eksene göre simetrik I profilleri.....................................................................................144
   V.2.2.5 Zayıf eksen etrafında eğilen I ve U profiller.....................................................................................146
   V.2.2.6 Kare ve dikdörtgen kutu kesitler.....................................................................................147
   V.2.2.7 Boru kesitler.....................................................................................148
   V.2.2.8 Simetri düzleminde yüklenmiş T ve çift korniyerler.....................................................................................149
   V.2.2.9 Korniyerler.....................................................................................153
   V.2.2.10 Dolu gövdeli dikdörtgen ve daire kesitler.....................................................................................157
 V.3 YAPISAL KURALLAR.....................................................................................158
 V.4 ÖRNEKLER.....................................................................................160
VI.KESME KUVVETİ ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI.....................................................................................193
 VI.1 GİRİŞ.....................................................................................193
 VI.2 TASARIM.....................................................................................195
  VI.2.1 EC3 EN 1993-1-1 e Göre Tasarım.....................................................................................195
  VI.2.2 ÇYHY 2016 ve AISC 360-16 ya Göre Tasarım.....................................................................................198
   VI.2.2.1 I profiller ve U profillerinde kesme tasarımı.....................................................................................198
   VI.2.2.2 Tek Korniyerler ve T enkesitler.....................................................................................203
   VI.2.2.3 Boru kesitler.....................................................................................203
   VI.2.2.4 Kutu Enkesitler.....................................................................................204
 VI.3 ÖRNEKLER.....................................................................................204
VII  EĞİLME, BURULMA VE EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TASARIMI.....................................................................................209
 VII.1 GİRİŞ.....................................................................................209
 VII.2 EĞİLME VE EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ TEK VE ÇİFT SİMETRİ EKSENLİ KESİTLER.....................................................................................210
  VII.2.1 Eksenel Kuvvetin Basınç Olması Hali.....................................................................................210
  VII.2.2 Eksenel Kuvvetin Çekme Olması Hali.....................................................................................210
VII.3 EĞİLME VE EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ SİMETRİK OLMAYAN KESİTLER.....................................................................................210
VII.4    BURULMA MOMENTİ ETKİSİNDEKİ KESİTLER.....................................................................................211
VII.5 BURULMA, KESME, EĞİLME VE EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ KUTU KESİTLER.....................................................................................212
VII.6 ÇOK PARÇALI BASINÇ ÇUBUKLARI.....................................................................................213
VII.7 ÖRNEKLER.....................................................................................216
VIII  ÇELİK YAPILARDA KULLANILAN BİRLEŞİM ELEMANLARININ TASARIMI.....................................................................................239
VIII.1 GİRİŞ.....................................................................................239
VIII.2 KAYNAKLI BİRLEŞİMLER.....................................................................................239
 VIII.2.1 Küt Kaynaklar.....................................................................................239
 VIII.2.2 Köşe Kaynaklar.....................................................................................243  
 VIII.2.3 Kaynaklı Birleşimlerle İlgili Minimum Koşullar ve Hesap Kuralları.....................................................................................244
  VIII.2.3.1 Küt kaynakta etkili kaynak dikişi hesap kalınlığı ve boyu.....................................................................................244
  VIII.2.3.2 Köşe kaynakta etkili kaynak dikişi hesap kalınlığı ve boyu    .....................................................................................
  VIII.2.3.3 Kaynak dayanım hesapları.....................................................................................247
  VIII.2.4 Kaynaklı Birleşimlerle İlgili Uygulama Denklemleri.....................................................................................248
   VIII.2.4.1 Bağlantı yapılan esas metaldeki en az kalınlıklar.....................................................................................248
   VIII.2.4.2 Dışmerkezlikli tekil kuvvet etkisindeki kaynak şeritlerinde hesap.....................................................................................250
 VIII.3 BULONLU BİRLEŞİMLER.....................................................................................257
  VIII.3.1 Bulonlu Birleşimlerin Hesapları.....................................................................................263
 VIII.4 BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞEN ELEMANLAR.....................................................................................266
  VIII.4.1 Birleşimler Nedeni ile Birleşen Elemanlarda Yapılması Gerekli. Kontroller.....................................................................................266
  VIII.4.2 Tekil Kuvvetler Etkisindeki Başlık ve Gövde Elemanlarında Yapılması Gerekli Kontroller.....................................................................................268
  VIII.4.3 Başlığından Kesik I Profillerin Eğilme Momenti Karakteristik Dayanımı ve Taşıma Gücü.....................................................................................277
 VIII.5 ÖRNEKLER.....................................................................................279
IX.ÇELİK YAPILARDA MESNETLER VE KARMA SİSTEMLER.....................................................................................337
 IX.1 KİRİŞ MESNETLERİ.....................................................................................337
 IX.2 KOLON TEMEL LEVHALARI.....................................................................................338
  IX.2.1 Eksenel Kuvvet Aktaran Temel Levhalarının Hesabı.....................................................................................338
  IX.2.2 Eksenel Kuvvet, Moment ve Kesme Kuvveti Aktaran Temel Levhalarının Hesabı.....................................................................................340
  IX.2.3 Yapısal Kurallar.....................................................................................342
 IX.3 KARMA SİSTEMLER.....................................................................................344
  IX.3.1 Karma Sistemlerde Eğilme Etkisindeki Elemanlar.....................................................................................344
   IX.3.1.1 Tasarım.....................................................................................345
   IX.3.1.2 Minimum koşullar.....................................................................................351
 IX.4 ÖRNEKLER.....................................................................................352
X.BİNA TÜRÜ ÇELİK YAPILARIN DEPREM ETKİLERİ ALTINDA ANALİZ VE TASARIMLARI.....................................................................................375
 X.1 GİRİŞ.....................................................................................375
  X.1.1 Deprem Yer Hareketi Düzeyleri.....................................................................................375
  X.1.2 Harita Spektral İvme Katsayıları.....................................................................................376
  X.1.3 Tasarım Spektral İvme Katsayıları.....................................................................................376
  X.1.4 BKS, Bina Kullanım Sınıfları ve I, Bina Önem Katsayıları.....................................................................................377
  X.1.5 DTS, Deprem Tasarım Sınıfları.....................................................................................377
  X.1.6 BYS, Bina Yükseklik Sınıfları.....................................................................................378
  X.1.7 Hesap Yöntemleri.....................................................................................379
 X.2 EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ.....................................................................................379
  X.2.1 Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Belirlenmesi.....................................................................................380
  X.2.2 Katlara Etki Eden Deprem Yüklerinin Belirlenmesi.....................................................................................383
 X.3 DEPREM ETKİSİ ALTINDA ÇELİK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN TASARIMI İÇİN KURALLAR.....................................................................................385
  X.3.1 Malzeme Koşulları.....................................................................................386
  X.3.2 Enkesit Koşulları.....................................................................................386
  X.3.3 Kirişlerde Stabilite Bağlantıları.....................................................................................388
  X.3.4 Süneklik Düzeyi Yüksek Yatay Yük Taşıyıcı Sistemler İçin Kapasitesi Korunmuş Bölgeler.....................................................................................389
  X.3.5 Kolon ve Kiriş Ekleri.....................................................................................390
  X.3.6 Deprem Etkisini İçeren Yük Birleşimleri.....................................................................................390
 X.4 SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MOMENT AKTARAN ÇERÇEVELER.....................................................................................391
  X.4.1 Genel Kurallar.....................................................................................391
  X.4.2 Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu.....................................................................................391
  X.4.3 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgeleri.....................................................................................393
 X.5 SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK ÇERÇEVELER.....................................................................................396
  X.5.1 Genel Kurallar.....................................................................................396
  X.5.2 Çaprazlar.....................................................................................398
  X.5.3 V veya Ters V Şeklindeki Çapraz Sistemlere Ait Koşullar.....................................................................................398
   X.5.3.1 Çapraz–kiriş–kolon birleşimleri.....................................................................................399
   X.5.3.2 Çapraz uç birleşimlerinin gerekli dayanımı.....................................................................................399
   X.5.3.3 Kolon ekleri.....................................................................................400
  X.6 MOMENT AKTARAN ÇERÇEVELERDE KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM DETAYLARI.....................................................................................400
   X.6.1 Tam Dayanımlı Bulonlu Alın Levhalı Birleşimler.....................................................................................400
   X.6.2 Bulonlu Başlık Levhalı Birleşim.....................................................................................403
   X.6.3 Tüm Levha Kalınlığında Olan Küt Kaynaklı Birleşim.....................................................................................404
   X.6.4 Kaynaklı Zayıflatılmış Kiriş Enkesitli Kiriş-Kolon Birleşimi.....................................................................................406
XI.ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPI UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ.....................................................................................409
 XI.1 PROJENİN TANIMI.....................................................................................409
 XI.2 YAPIYA AİT ÖZELLİKLER VE HESAP KRİTERLERİ.....................................................................................409
  XI.2.1 Genel Özellikler.....................................................................................409
  XI.2.2 Taşıyıcı Sistem.....................................................................................409
  XI.2.3 Seçilecek Yük Birleşimleri (Bölüm I).....................................................................................410
  XI.2.4 Malzeme Özellikleri.....................................................................................410
  XI.2.5 Göz Önüne Alınacak Hesap ve Sehim Kriterleri.....................................................................................410
 XI.3 DÖŞEME YÜKLERİNİN HESABI.....................................................................................412
  XI.3.1 Karma Döşeme Yüklerinin Hesabı.....................................................................................412
  XI.3.2 Ara Katlar Döşeme Yükü Hesabı.....................................................................................413
  XI.3.3 Çatı Katı Döşeme Yükü Hesabı.....................................................................................413
 XI.4 KAT KİRİŞLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI.....................................................................................413
  XI.4.1 “A1, A2, B1, B2 vb” Aksları 1-2 ve 3-4 Açıklıklarındaki Enleme Kirişlerinin Boyutlandırılması (L=10 m).............................413
  XI.4.2 “A1, A2, B1, B2 vb” Aksları 2-3 Açıklıklarındaki Enleme Kirişlerinin Boyutlandırılması (L=6 m)    413
  XI.4.3 2 ve 3 Aksları Kirişlerinin Boyutlandırılması (L=8 m).....................................................................................414
  XI.4.4 A ve F Aksları 1-2 ve 3-4 Açıklıklarındaki Çerçeve Kirişlerinin Boyutlandırılması (L=10 m).....................................................................................422
  XI.4.5 1 ve 4 Aksları Çerçeve Kirişlerinin Boyutlandırması (L=8 m).....................................................................................422
 XI.5 KOLONLARIN BOYUTLANDIRILMASI.....................................................................................425
  XI.5.1 Çatı Katı ve Ara katlarda Düşey ve Yatay Yüklerin Hesabı.....................................................................................425
  XI.5.2 Kolonların Boyutlandırılması.....................................................................................430
 XI.6 YAPI SİSTEMİNİN ANALİZİ.....................................................................................433
  XI.6.1 Çerçevede Örnek Olarak Seçilen Bazı Elemanlar için Kesit Kontrolleri.....................................................................................434
  XI.6.2 1.Kat A1 Kolonu Hesabı.....................................................................................436
 XI.7 SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK SİSTEME AİT MİNİMUM KOŞULLARIN KONTROLÜ.....................................................................................442
  XI.7.1 Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olduğunun Kontrolü.....................................................................................443
  XI.7.2 Enkesit Koşulları.....................................................................................443
  XI.7.3 Kolonlarda Dayanım Fazlalığı Katsayısı ile Arttırılmış Eksenel Yükler için Hesap.....................................................................................444
  XI.7.4 Kolon ve Kiriş Başlıklarının Sınırladığı Kayma Bölgesinde Kesme Kontrolü.....................................................................................445
EK I TASARIM TABLOLARI.....................................................................................447
EK II PROFİL TABLOLARI.....................................................................................461
KAYNAKLAR.....................................................................................475
KONU DİZİNİ.....................................................................................479

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı