< < Önceki Sayfaya Dön
Örneklerle Pratik Yapı Metrajı ve Maliyeti / İnş. Müh. B. Mazlum Birecikli, Mak. Müh. Dr. Bahadır Birecikli
Örneklerle Pratik Yapı Metrajı ve Maliyeti / İnş. Müh. B. Mazlum Birecikli, Mak. Müh. Dr. Bahadır Birecikli
Örneklerle Pratik Yapı Metrajı ve Maliyeti / İnş. Müh. B. Mazlum Birecikli, Mak. Müh. Dr. Bahadır Birecikli
Örneklerle Pratik Yapı Metrajı ve Maliyeti / İnş. Müh. B. Mazlum Birecikli, Mak. Müh. Dr. Bahadır Birecikli

Örneklerle Pratik Yapı Metrajı ve Maliyeti / İnş. Müh. B. Mazlum Birecikli, Mak. Müh. Dr. Bahadır Birecikli (85925)

İndirim Oranı : %35 İndirim
Fiyat : ₺700,00
İndirimli : ₺455,00
:

ÖNSÖZ

Metraj ve maliyet hesaplarının teorik kısmına okullarda değinilir. Ancak pratik yolla metraj işleri yaklaĢık bir yöntem olduğundan tatbikata bırakılır.

Henüz mimari projesi, avan projesi hazırlanmadan ve statik betonarme projesi yapılmadan, arsa sahiplerinin kendi arsaları üzerine inşa edecekleri yapının; temel kazı derinliği (m), kalıp için kereste miktarı (m3 ), çaplarına göre inĢaat demiri (ton), beton için kum-çakıl (agrega) (m3 ) ve çimento miktarını torba veya (ton) olarak teknik elemanlardan hesaplanmasının istenmesi en çok piyasada karĢılaĢılan hususlardan biridir.

Mesleğe yeni başlayan teknik elemanlar, yapılara ait malzeme miktarının kalfalar ve ustalar tarafından hesaplandıklarına Ģahit olduklarında, okuldaki teorik bilgilerin pratikte iĢe yaramadığı ön yargısına varırlar.

Resmi ve özel sektör şantiyelerinde; taşeron imalatları ile şantiyede stoklanacak malzeme miktarını kısa sürede hesaplayamayacaklarını gören teknik elemanlar aynı ön yargının etkisinde kalırlar.

Pratik yolla metraj hesaplaması yapmak için bazı ön kabullerin bilinmesi gerekir. Bu kabullerin doğruluğu deneyimli kişilerin pratikte senelerce aynı doneleri kullanarak doğruluklarına kanaat getirdikleri bir yöntemdir.

Çevre ve ġehircilik Bakanlığının teknik ve özel şartnamelerine göre metraj ve maliyet hesaplarını hazırlamadan, pratik yolla metraj hesaplarının yapılması yanlışlıklara sebebiyet verebileceğinden, öncelikle konular (imalatlar) Çevre ve gehircilik Bakanlığı poz numaraları dikkate alınarak ele alınarak yöntemler arasındaki bağlantı kurulmuştur.

Böylece metrajı yapılacak imalatların önce tanıtımı yapılacak, sonra birim fiyat tarifleri verilerek Çevre ve ġehircilik Bakanlığı hesap esasları ile bağlantısı sağlanarak yanlış hesaplanın önüne geçilmiş olunacaktır.

Kitabın 1 ila 18.bölümleri arasında metraj için gerekli olan imalat kalemlerine ait açıklamalar yapılmıştır.

Kitabın 17.bölümünde pratik yolla metraj kabulleri poz numaralarına sadık kalınarak yapılmıştır. Pratik yolla hesaplar, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı hesap esasları ile mertebe kontrolü yapılarak, hesapların güvenirliği kontrol edilmiştir.

18.bölümünde; metraj hesaplarında kullanılabilecek yardımcı tablolara geniş yer verilerek gerekli tablo bilgilerinin tümüne ulaşma imkanına sahip olunacaktır.

Kitabın 17. Bölümünde konut inşaatlarının seviyesini belirlemede ve hakediş düzenlemede kullanılan puanlama tablolarından yararlanılarak konut yapılarının eksik imalat işlerinin yüzdelik ve maliyet olarak hesaplanmasına yer verilmiştir. Bu tablolardan yararlanılarak altı adet teknik bilirkişi raporu ile konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.

Kitapta yer alan mekanik ve tesisat ile ilgili bölüm ve tabloların hazırlanmasıyla; kitabın diğer kısımlarında bulunan şekil, tablo, resim, ve sayfa düzenlenmesinin yapılmasında yardımcı olan Öğretim Görevlisi Dr. Makina Mühendisi sevgili oğlum Bahadır Birecikli‟ye meslek hayatında başarılar dilerim.

Bu kitaptaki konu, detay, resim ve tablolar; her teknik elemanın günlük iĢlerinin çözümünde, başka dokümanlara gerek duyulmadan el altında bulunduracağı bir el altı kitabı olacaktır.

Bu çalışmanın inşaat bölümü öğrencilerine ve konu ile ilgilenen genç meslektaşlarıma faydalı olmasını diler, olabilecek noksanların hoşgörü ile karĢılanmasını temenni ederim.10.07.2017

B. Mazlum Birecekli
İnşaat Mühendisi

 

ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ...................................................................................................... I ĠÇĠNDEKĠLER...................................................................................... III ġEKĠLLER LĠSTESĠ............................................................................ XII RESĠMLER LĠSTESĠ..........................................................................XVI TABLOLAR LĠSTESĠ.......................................................................... XX I. BÖLÜM ................................................................................................. 1 1. GĠRĠġ .....................................................................................................1 1.1. Metrajın tanımı: ...................................................................................1 1.2. Metraja baĢlarken.................................................................................2 1.3. Metraj planı:.........................................................................................2 1.3.1. Ġdeal metraj, en az boyutsal değer kullanarak elde edilir: ...................2 1.3.2. Metraj planı hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar: .....................3 1.3.3. Ġmalat iĢlerinde ölçü birimleri listesi:.................................................3 1.3.4. Metraj düzenlenirken yapılan hatalar:................................................5 1.4. Yapı elemanını belirleme: ....................................................................6 1.4.1. Her yapı elemanı üretimine giren ana kaynaklar: ...............................6 1.4.2. Birim fiyatın unsuru: .........................................................................6 1.4.3. Birim fiyat:........................................................................................6 1.4.4. Ölçü birimi:.......................................................................................7 1.5. Yapı elemanları:...................................................................................7 1.5.1. Temel ve kaba yapı elemanları: .........................................................7 1.5.2. Ġnce iĢlerin yapı elemanları:...............................................................7 1.6. Metraj çeĢitleri: ....................................................................................8 1.6.1. Kaba inĢaat iĢlerinde: ........................................................................8 1.6.2. Ġnce inĢaat iĢleri: ...............................................................................9 1.7. Yapı yaklaĢık maliyeti hesabı:..............................................................9 II. BÖLÜM.............................................................................................. 11 2. GĠRĠġ ................................................................................................... 11 2.1. ĠnĢaatın yapım aĢamaları: ................................................................... 11 2.1.1. Kaba inĢaat:..................................................................................... 11 2.1.2. Ġnce inĢaat:...................................................................................... 11 2.2. Plankotenin hazırlanması ve zemine aplikasyonu: .............................. 12 2.2.1. Plankoteler düzenleniĢ sırasına göre: ............................................... 12 2.2.2. Plankote üzerinden tesviye kazısının çıkarılması: ............................ 17 2.2.3. Kesitlerde alan ve hacim hesabı:...................................................... 21 2.2.4. Temel + 397.00 kırmızı kotunda ise: ............................................... 22 2.2.5. Kesitlerde alan ve hacim hesabı:...................................................... 23 IV 2.3. Sökülebilmeleri bakımından zemin cinsleri: ....................................... 25 2.3.1. Toprak zeminler: ............................................................................. 25 2.3.2. Küskülük zeminler: ......................................................................... 25 2.3.3. Kaya zeminler: ................................................................................ 25 2.3.4. Batak ve balçık zeminler: ................................................................ 25 2.4. Kazı iĢleminin tanımı: ........................................................................ 25 2.5. Kazı öncesinde ve kazı esnasındaki güvenlik önlemi: ......................... 26 2.6. ġevli temel kazısı hesabı: ................................................................... 27 2.7. Kazı bedeline dâhil iĢler:.................................................................... 33 2.7.1. Serbest kazı hesaplarında kazı bedeli ödenirken: ............................. 33 2.7.2. Derin kazı hesapları:........................................................................ 34 2.7.3. Kazı hesabı yapılırken göz önünde bulundurulacak hususlar:........... 35 2.8. Temel kazılarında iksa: ...................................................................... 35 2.8.1. ġev uygulaması: .............................................................................. 36 III. BÖLÜM ............................................................................................ 39 3. DEMĠR ALAġIMLARI ........................................................................ 39 3.1. Betonarme çeliği: ............................................................................... 39 3.2. ĠnĢaat demiri: ..................................................................................... 40 3.3. Çevre ve ġehircilik Bakanlığının poz numaraları:............................... 40 3.4. ĠnĢaata kullanılan demir ile ilgili kabuller:.......................................... 42 3.5. Demir kalınlığına göre ayırım: ........................................................... 48 3.5.1. Yuvarlak betonarme çelik çubuğunun 1 m (birim metre) ağırlığının pratik hesaplanması:.................................................................................. 48 3.5.2. Çelik Hasır:..................................................................................... 49 IV. BÖLÜM ............................................................................................ 50 4. AGREGA ............................................................................................. 50 4.1. Agrega çeĢitleri: ................................................................................. 50 4.2. Elde edilmiĢ Ģekillerine ve birim ağırlıklarına göre agrega:................. 50 4.3. Tane boyutlarına göre agrega çeĢitleri: ............................................... 50 4.4. Agreganın fiziksel özellikleri: ............................................................ 51 4.5. Agreganın mekanik özellikleri............................................................ 52 4.6. Agregada bulunabilecek zararlı madde ve taneler............................... 53 4.6.1. Agregalarda organik maddelerin bulunması:.................................... 53 4.7. Agregalarda aranan en önemli özellikler Ģunlardır:............................. 53 4.8. Betonarme betonunda kullanılan agrega tür ve irilikler....................... 54 4.8.1. Kırma malzemeler:.......................................................................... 54 4.8.2. Dane büyüklüklerine göre agrega çeĢitleri: ...................................... 54 4.8.2.1. Agreganın dane büyüklüğü:.......................................................... 54 4.8.2.2. Agrega dane büyüklüğüne göre beton türleri: ............................... 55 4.9. Malzeme miktarının tespiti:................................................................ 55 V 4.10. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Poz numaralarına göre agrega çeĢitleri: ................................................................................................................. 56 V. BÖLÜM.............................................................................................. 57 5. ÇĠMENTO............................................................................................ 57 5.1. Çimento çeĢitleri ve kullanım yerleri:................................................. 57 5.2. Çimentoların genel özellikleri: ........................................................... 58 5.3. Çimento tipleri: .................................................................................. 58 5.4. Portland Cüruflu Çimento tipinin gösteriliĢi: ...................................... 60 5.4.1. Portland çimentoları: (CEM1) ......................................................... 60 5.4.1.1. CEM1 Tipi Çimentonun kullanım alanları: ................................... 61 5.4.1.2. CEM2 Tipi çimentoların kullanım alanları:................................... 61 5.4.1.3. CEM II/A-S 42,5 N ...................................................................... 61 5.4.1.4. CEM3-5 Tipi Çimento kullanım alanları:...................................... 62 5.4.1.5. SDÇ 32,5 Sülfatlara dayanıklı çimentonun kullanım alanları: ....... 62 5.4.1.6. Puzolan katkılı çimentolar: ........................................................... 63 5.5. Çimentonun depolanması ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar: ................................................................................................... 63 5.6. Çevre ve ġehircilik Birim fiyatlarında çimento çeĢitleri:..................... 64 5.7. Poz No:04.008/2A - 04.008/2C - Çimento ( Torba ) ........................... 64 5.8. Kireç :................................................................................................ 65 VI. BÖLÜM ............................................................................................ 66 6. BETONUN SINIFI............................................................................... 66 6.1. Doz:................................................................................................... 66 6.1.1. Dozaja göre betonların sınıflandırılması: ......................................... 66 6.1.2. 300 Dozlu beton:............................................................................. 66 6.2. Grobeton (demirsiz beton) hesaplanacak mahaller: ( m3 )................... 68 6.2.1. Temel altında grobeton:................................................................... 68 6.2.2. Blokaj üstü beton: ........................................................................... 68 6.3. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı pozlarında beton: ................................. 69 6.4. Betonarme betonu: ............................................................................. 71 6.4.1. Demirli beton (betonarme) hacmi hesaplanacak mahaller: ............... 71 6.5. Hazır beton sınıfları: .......................................................................... 72 6.6. Kıvam: ............................................................................................... 72 6.6.1. Betonarme betonu aĢağıdaki kıvamda hazırlanır. ............................. 72 6.6.2. Kıvam özelliğine göre tipler çökme (cm)......................................... 73 6.7. Poz No: Y.16.050/05 C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton:........... 74 6.7.1. Beton imalatına dâhil iĢleri:............................................................. 76 6.7.2. Perde ve duvar altı hatılları:............................................................. 76 6.8. Beton imalatı:..................................................................................... 77 6.9. Betonarme betonunun Ģantiyede hazırlanması ve korunması: ............. 77 6.9.1. Betonarme betonu mutlak surette betonyer ile hazırlanmalıdır:........ 78 VI 6.9.2. Hazır beton hakkında bilinmesi gereken kurallar: ............................ 78 6.9.3. ġantiyede dikkat edilmesi gereken hususlar:.................................... 78 6.10. Taze betonda beklenen özellikler:..................................................... 79 6.10.1. Beton yapımında kullanılan suyun özellikleri: ............................... 79 6.10.2. Beton üretiminde kullanılan karıĢım suyunun iki önemli görevi vardır: ....................................................................................................... 80 6.11. Beton dökümünden önce dikkat edilecek hususlar:........................... 80 6.11.1. Beton dökümü sırasında dikkat edilecek hususlar: ........................ 81 6.11.2. Beton döküldükten sonra dikkat edilecek hususlar:........................ 82 6.12. Hazır beton alınırken dikkat edilecek husus:..................................... 82 6.13. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Pozlarına göre beton: ......................... 83 6.13.1. Poz No: Y.16.050/04 B25 Demirli betonun yapılması: .................. 83 6.13.2. Poz No: Y.16.050/05 Poz nolu BS25 Demirli betonun yapılması:.. 83 6.14. Beton metrajı: .................................................................................. 83 6.15. Betonda (derz) yüzey bitirme iĢlemi: ................................................ 88 6.16. Malzeme ihtiyaç listesi:.................................................................... 89 VII. BÖLÜM........................................................................................... 91 7. BLOKAJ............................................................................................... 91 7.1. Blokajda kullanılan taĢlar:.................................................................. 91 7.1.1. Toplama taĢlar:................................................................................ 91 7.1.2. Ocak taĢları: .................................................................................... 91 7.2. Blokaj yapılması: ............................................................................... 91 7.3. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı pozuna göre:........................................ 92 7.4. TaĢların kullanıldığı yere göre adları: ................................................. 95 7.4.1. Temel taĢı: ...................................................................................... 95 7.4.2. Moloz taĢı: ...................................................................................... 95 7.4.3. Kesme taĢ:....................................................................................... 95 7.4.4. Kaba yonu taĢı: ............................................................................... 95 7.5. Poz No:Y.17.000 TaĢ iĢleri: ............................................................... 95 7.6. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı pozlarında taĢ duvar iĢleri : .................. 96 7.7. Çevre ve Ģehircilik pozlarında taĢ duvar üzerine derz yapılması:......... 98 7.8. TaĢ duvar malzeme hesabı:............................................................... 100 7.9. Çevre ve Ģehircilik Bakanlığı pozlarında harçlar:.............................. 101 VIII. BÖLÜM ....................................................................................... 103 8. TUĞLA .............................................................................................. 103 8.1. Tuğlanın iyi olup olmadığı basit gözlem ve deneyle de anlaĢılabilir: 103 8.2. Tuğla çeĢitleri: ................................................................................. 103 8.2.1. Klinker tuğlaları: ........................................................................... 103 8.2.2. Cephe tuğlası:................................................................................ 104 8.2.3. AteĢ tuğlası: .................................................................................. 104 8.2.4. Baca tuğlası:.................................................................................. 105 VII 8.2.5. Dekoratif tuğla: ............................................................................. 105 8.2.6. Asmolen tuğlası: ........................................................................... 106 8.3. Çevre ve ġehircilik Bankalığı pozlarına göre tuğla: .......................... 108 8.4. Tuğla duvar derzleri: ........................................................................ 110 8.5. Betonarme karkas yapı : ................................................................... 111 8.6. Yığma yapı: ..................................................................................... 114 8.7. Gaz beton bloklar:............................................................................ 114 8.7.1. Gaz beton örgü tutkalı: .................................................................. 114 8.7.2. Gaz beton onarım harcı: ................................................................ 115 8.8. Briket duvarlar: ................................................................................ 116 8.8.1. Ebatlarına göre briket çeĢitleri: ...................................................... 116 8.8.2. Poz No:18.303/MK 20 x 20 x 40 briket duvar: ............................. 117 IX. BÖLÜM .......................................................................................... 120 9. HARÇ................................................................................................. 120 9.1. Harçların Özellikleri:........................................................................ 120 9.2. Harç yapılırken aĢağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir: .................. 120 9.3. Sıva iĢleri:........................................................................................ 123 9.4. Sıvalar yapılıĢ Ģekillerine göre aĢağıdaki gibi sınıflandırılır. ............. 124 9.4.1. Düz sıvalar:................................................................................... 124 9.4.2. Düz sıvaların yapımında aĢağıda yazılı harçlar kullanılır: .............. 124 9.4.2.1. Kireç harcı: ................................................................................ 124 9.4.2.2. Çimento harcı:............................................................................ 124 9.4.2.3. Takviyeli harç: ........................................................................... 124 9.4.2.4. Temditli harç:............................................................................. 125 9.5. KarıĢımlar: (hacim ölçeğinde) .......................................................... 125 9.6. Çevre ve ġehircilik poz numaralarına göre: ...................................... 125 9.7. Sıva çeĢitlerinin metrajı:................................................................... 127 9.7.1. Poz No: Y.27.501/01 DıĢ duvar sıvası : ( m2 ) ............................... 127 9.7.2. Poz No: Y.27.501/02 Ġç duvar sıvası : ( m2 ).................................. 128 9.7.3. Poz No: Y.27.501/03 Tavan sıvası : ( m2 ) ..................................... 128 9.8. Çimento - kireç esaslı sıvaların sağlamlığını anlamak için:............... 129 9.8.1. Sıvanın duvar tutuĢunun kontrolü: ................................................. 129 9.8.2. Sıva yüzeyinin emiciliğinin kontrolü: ............................................ 129 9.9. Alçı sıvada kullanılacak alçı miktarını belirleme: ............................. 129 X. BÖLÜM............................................................................................ 133 10. DOĞRAMALAR.............................................................................. 133 10.1. Pencere tanımı:............................................................................... 133 10.1.1. Pencereyi oluĢturan elemanlar: .................................................... 133 10.1.2. Plastik profiller:........................................................................... 134 10.2. PVC Pencere doğrama ve fiyatı (piyasada) nasıl hesaplanır:........... 136 10.2.1. ÇeĢitli ebatlarda PVC pencere doğrama hesabı: ........................... 139 VIII 10.3. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Poz numaraları:................................ 152 10.4. PVC Kapı doğraması:..................................................................... 155 10.4.1. Kapıyı meydana getiren elemanlar:.............................................. 155 10.5. AhĢap imalatlar: ............................................................................. 167 10.5.1. AhĢap doğrama ........................................................................... 167 10.5.2. Kapı yapımında kullanılan ahĢap: ................................................ 167 10.5.3. AhĢapta nem ve çalıĢma: ............................................................. 167 10.6. Kapı: .............................................................................................. 168 10.6.1. Kapının plandaki yeri: ................................................................. 168 10.6.2. Kapılarda açılıĢ yönü ve duvardaki yeri:...................................... 168 10.6.3. Kapılarda geniĢlik ve yükseklik:.................................................. 168 10.6.4. Kapıların kanat açılıĢına göre tipleri: ........................................... 169 10.7. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Poz numaralarına göre: .................... 169 10.8. Ġç kapılarda kanat tipleri:................................................................ 171 10.8.1. Kapı kanat, model, seren ölçüleri:................................................ 174 10.9. AhĢap kapı kasa ve pervazının metrajı:........................................... 185 10.9.1. DiĢsiz duvarlarda, bir tarafı pervazlı kasalarda: ........................... 185 10.9.2. DiĢsiz duvarlarda, pervazsız yarım kasa: ..................................... 185 10.9.3. DiĢsiz duvarlarda, iki taraflı pervazlı kasalar için:........................ 186 10.9.4. DiĢsiz duvarlarda pervazsız kasalarda:......................................... 186 10.9.5. DiĢli duvarlarda, pervazlı kasalar:................................................ 186 10.9.6. DiĢli duvarlarda, pervazsız kasa yapılması................................... 187 10.10. Kapı madeni aksamı: .................................................................... 188 10.11. AhĢap pencere detayı ve metrajı: .................................................. 191 10.11.1. Üst bölümü vasistaslı altı kanatlı pencere: ................................. 195 10.11.2. AhĢap kapı kasa ve kanadı ile pencerenin pratik metrajı: ........... 199 10.11.3. AhĢap doğrama pencereler: ....................................................... 200 10.12. Alüminyum doğrama pencereler:.................................................. 200 10.12.1. Alüminyum doğrama pencereleri oluĢturan elemanlar: .............. 208 10.12.2. Alüminyum pencere cam çıtası profilleri: .................................. 210 10.12.3. Alüminyum pencerede kullanılan camları:................................. 210 10.12.4. Alüminyum kapılarda kullanılan camlar: ................................... 211 10.13. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı alüminyum doğrama poz numaraları: ............................................................................................................... 212 10.14. ÇeĢitli demir imalatları:................................................................ 222 10.14.1. ĠnĢaata yapılan demir imalatlar: ................................................. 223 10.15. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı poz numaraları:.............................. 223 10.16. Kapı boĢluğu ve kapı kasası: ........................................................ 231 10.16.1. Kapı kasası ölçüleri: .................................................................. 232 10.16.2. Kapı kilitleri ve tutamakları:...................................................... 233 10.16.3. Demir doğramada kullanılan malzeme kesitleri: ........................ 236 IX 10.16.4. Cam çeĢitleri ve standartları: ..................................................... 237 10.17. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı poz numaraları:.............................. 241 10.18. Panel tel çit özellikleri:................................................................. 245 XI. BÖLÜM .......................................................................................... 247 11. ÇATI ................................................................................................ 247 11.1. Oturtma çatı elemanları: ................................................................. 247 11.2. Çatı alanının hesaplanması: ............................................................ 249 11.2.1. Yatay alana göre:......................................................................... 249 11.2.2. Eğimli yüzey üzerinden hesaplama:............................................. 249 11.2.3. Poz No:Y.21.000/00 Poz numaralarında ahĢap inĢaat iĢleri:......... 250 11.2.4. Çatı imalatlarına ait miktarların hesabında uyulacak kurallar: ...... 251 11.3. Hem oturma hem de asma çatılar üç kısımdan oluĢur: .................... 252 11.3.1. Çatı makası: (Poz.No: Y.21.101/03 -Y.21.101/04)....................... 252 11.3.2. Örtü altı kaplaması: ..................................................................... 252 11.3.3. Çatı örtüsü:.................................................................................. 252 11.4. Yapım girdileri:.............................................................................. 252 11.4.1. Kereste:....................................................................................... 252 11.4.2. Demir bağlantı malzemesi: .......................................................... 252 11.5. Çatı eğiminin yüzde (%) cinsinden ifade edilmesi: ......................... 254 11.6. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı pozlarına göre:................................. 255 11.7. Kiremit:.......................................................................................... 258 11.7.1. En fazla kullanılan kiremit çeĢitleri: ............................................ 258 11.7.2. Kiremitler iki Ģekilde döĢenir: ..................................................... 259 11.8. Çevre ve ġehircilik Bakanlığına göre Alaturka kiremit pozları: ...... 261 11.8.1. Çevre ve ġehircilik Bakanlığına göre Marsilya tipi kiremit pozları: ............................................................................................................... 262 11.8.2. AhĢap kaplama tahtası üzerine yatılım serilerek çatı üzerine Marsilya tipi kiremit dizilen bir çatının metrajı: ..................................................... 264 11.9. Tenekecilik iĢleri:........................................................................... 266 11.10. Çevre ve ġehircilik Bakanlığına ait poz numaraları: ..................... 274 11.11. Tenekecilik iĢleri:......................................................................... 276 XII. BÖLÜM......................................................................................... 282 12. ZEMĠN DÖġEME KAPLAMASI ..................................................... 282 12.1. Doğal ahĢap parkeler:..................................................................... 282 12.2. AhĢap rabıta tip parkeler: ............................................................... 282 12.3. AhĢap katmanlarla oluĢturulmuĢ lamine parkeler:........................... 283 12.3.1. Lamine parkelerin özellikleri:...................................................... 284 12.4. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Pozlarına göre:................................. 285 12.5. Çevre ve ġehircilik Pozlarına göre:................................................. 290 XIII. BÖLÜM ....................................................................................... 292 13. SÜPÜRGELĠK.................................................................................. 292 X 13.1. Çevre ve ġehircilik poz numaralarına göre: .................................... 292 13.2. Poz No : 21.281 1 mt. AhĢap süpürgelik yapılması için: ................. 293 13.3. Mozaik süpürgelik yapılması için: .................................................. 294 XIV. BÖLÜM........................................................................................ 295 14. KARO DÖġEME KAPLAMASI ...................................................... 295 14.1. Poz No:Y.26.015/051:.................................................................... 295 14.2. Poz No : 26.041 Karo mozaik - yer kaplaması : ( m2 ) ................... 296 14.3. Karo seramikler:............................................................................. 296 14.4. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Poz numarasına göre:....................... 300 14.5. Karo fayans kutularındaki iĢaretlerin ne anlama geldiği:................. 301 XV. BÖLÜM ......................................................................................... 304 15. BOYALAR....................................................................................... 304 15.1. Boya çeĢitleri: ................................................................................ 304 15.1.1. Bağlayıcılarına göre sınıflandırılması .......................................... 304 15.1.2. Kurumalarına göre sınıflandırılması ............................................ 304 15.1.3. Kullanımlarına göre sınıflandırılması .......................................... 304 15.2. Parlaklıklarına göre sınıflandırılması .............................................. 305 15.3. Son kat boya : ................................................................................ 305 15.3.1. Son kat kaplamanın cinsi nasıl belirlenir:..................................... 305 15.3.2. Mevcut kaplamanın sağlamlığı nasıl kontrol edilir:...................... 305 15.4. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Pozlarına göre ahĢap boyalar: .......... 306 15.5. Çevre ve ġehircilik B.lığı Pozlarına göre iç cephe boyaları:............ 308 15.6. Çevre ve ġehircilik B.lığı Pozlarına göre iç cephe boyaları:............ 309 15.7. Çevre ve ġehircilik B.lığı Pozlarına göre dıĢ cephe boyaları: .......... 310 XVI. BÖLÜM........................................................................................ 313 16. CAMLAR VE ÖZELLĠKLERĠ ......................................................... 313 16.1. Camdan yapı malzemeleri: ............................................................. 313 16.2. Cam çeĢitleri: ................................................................................. 314 16.3. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Poz numaraları:................................ 315 16.4. P1 Pencere camı hesabı: ................................................................. 319 16.5. Kabul edilebilecek cam kalınlıkları: ............................................... 322 16.5.1. Kalınlıklarına göre camın 1 m2 ‟sinin ağırlığı: .............................. 322 16.5.2. Kalınlıklarına göre kullanılacak cam alanı: .................................. 322 16.5.3. Kapı kaba açıklığının kanada oranı:............................................. 322 16.6. Poz No :28.001–28.133/C AhĢap doğramaya macunla 1m2 cam takılması için : ........................................................................................ 322 16.6.1. Poz No : 28.041 – 28.059 Demir çerçevelere macunla 1 m2 cam takılması için : ....................................................................................... 322 16.6.2. 1000 gr. Cam macunu yapmak için :............................................ 322 XVII. BÖLÜM ...................................................................................... 323 17. ĠNġAAT MALĠYETĠNĠ ETKĠLEYENLER ...................................... 323 XI 17.1. ĠnĢaat projesinin maliyete etkisi: .................................................... 323 17.2. Konut inĢaatlarının seviyesini belirlemede ve hakediĢ düzenlemede kullanılan puanlama tablosundan yararlanılarak konutların eksik imalat iĢlerinin hesaplanması:............................................................................ 327 XVIII. BÖLÜM..................................................................................... 392 18. GĠRĠġ ............................................................................................... 392 YARDIMCI TABLOLAR .................................................................... 407 18.1. Kerestenin ahĢap kalıpta kullanıldığı yerdeki boyutları:.................. 419 18.2. Kalıp alma süreleri (TS 500): ......................................................... 420 18.3. Poz No:18.303/MK 20 x 20 x 40 briket duvar: .............................. 453 18.4. Seramikler (Fayans): ...................................................................... 518 18.5. Genel amaçlı bina inĢaatı imalat sırası: ........................................... 529 YARARLANILAN KAYNAKLAR ..................................................... 553 ÖZGEÇMĠġ.......................................................................................... 55
 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı