Tehlikeli Atıkların Yönetimi / Prof. Dr. İlhan Talınlı

Ürün Kodu : 30086
80,00 TLÇözümlü enerji iletim hatları problemleri: enerji iletim hatlarının çeşitli konularına ilişkin 183 adet çözümlü problemleri içermektedir
 

"Tehlikeli Atıklar" kavramı ilk kez II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış ve endüstriyel gelişmenin olumsuz sonucu olarak büyük bir sorun haline gelmiştir. 1970'ten sonraki yılları "çevresel on yıllar" olarak gündeme taşıyan nedenlerin arasında, tehlikeli atıkların çevrede yarattığı felaket boyutundaki yıkımlar ve insan sağlığındaki tehditler gelmektedir. Evsel atık sular veya çöpler gibi yaygın olarak bilinen veya sıradan atıklardan farklı olan, karmaşık, zor ve pahalı bir yönetim gerektiren bu atıklar için öncelikli ve yeni bir tanım yapmak gerekmiştir. Günümüze kadar, yaşanmış tehlikeli madde kazaları ve yarattığı çevresel zararlar da tehlikeli atık kavramı için önemli bir neden olmuştur. Atık oluşum sürecindeki belirsizlikler ve atığa yansıyan tehlikeli madde özelliklerindeki değişkenlikler nedeniyle tehlikeli atıkların kontrol ve yönetim biçimlerinin belirlenmesi ve yasal çerçevesinin oluşturulması çevre bilimcilerin ve çevre mühendislerinin öncelikli alanı olmaya devam etmektedir.  Bu kitap yukarıdaki bakış açısıyla çevre bilimleri ve mühendisliği alanında konu ile ilgili kesimlere öğreti olabilecek şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Tüm bölümleri büyük ölçüde lisans öğrencilerine yönelik akademik bir dille yazılmış ders kitabı olmasına rağmen atık üreticilerine, yasa yapıcılara veya karar vericilere yönetim temelinde yeni ve model olabilecek araştırma ve uygulama örnekleri de içermektedir. Teknik, yasal ve kavramsal olarak oldukça sık karşılaşılan kelime, deyim ve tanımlar bir sözlükçe ile verilmiştir.

 

ÖNSÖZ

 

"Beşikten mezara kadar kontrol" politikası ile ortaya çıkan atık yönetim kavramının temel etkenleri yönetim bilimlerindeki sistematik yaklaşımları en çok tehlikeli atık yönetimi için kullanmayı gerektirmektedir. Atık kelimesinden korkan insanoğlu tehlikeli atık kavramından daha çok korktuğu halde atığı da tehlikeyi de kendisinin yarattığını anlamamakta ısrar etmektedir. On binlerce tehlikeli maddeyi üretme ve tüketme sürecinde iken yönetim zaferleri oluşturanlar bu süreçlerden oluşan atıkların yönetimine de aynı ilgiyi göstermelidir. Çevreyi sürdürülebilir kalkınma koşuluyla yönetmek mümkün değildir. Ekonomik, sosyal ve politik faktörleri de içeren bir çevre yönetim sistemi ile ancak sürdürülebilir bir yaşam sağlanabilir. Bir çevre yönetim sisteminde tehlikeleri, zararları ve zorlukları ile en önemli yeri tehlikeli atıklar ve tehlikeli maddeler almaktadır. Buna rağmen tehlikeli sıfatıyla tanımlanan bu atıklar yanlış kavram ve yönetim anlayışı ile hala ortada bir sorun olarak durmaktadır. Bu kavramsal yanlışlık ve boşluklar genellikle tehlikeli madde ile tehlikeli atık kavramını ayırmada, arıtma, depolama ve son uzaklaştırma ile süren yönetim seçeneklerinde ve yasal çerçevedeki tehlikeli atık listeleri ile olan uyuşmazlıkta ortaya çıkmaktadır. Atık üreticileri atıklarının tehlikeli atık olduğunu kabul etmekte zorluk çıkarırken yasal çerçevedeki açıklar nedeniyle bilimsel ve etik olmayan yönetim biçimlerine başvurmaktadır. Atığı kaynağında azaltmak, geri kazanım, geri dönüşüm ve en uygun arıtma-uzaklaştırma gibi yöntemler yerine yakma, boşaltma, deniz diplerine uzaklaştırma gibi etik ve bilimsel olmayan yöntemler daha sık uygulanmaktadır. Yakılan atık dioksin içermediği halde atık yakma fırınlarından yayılabilecek dioksinin risklerini anlamak ve değerlendirmek yakma karan veren yöneticinin en önemli görevi olmalıdır. Sınırlar ötesi tehlikeli atık transferine olumlu bakılmaması ve uluslararası hükümranlık haklan ile atık ticaretinin reddedilmesi gerekir. Çünkü ekosistem sınırlan ile ülkelerin sınırlan aynı değildir ve uluslararası kabul görmüş ortak bir yönetim biçimi henüz belirlenememiştir. Daha da ötesi ülkelerin tehlikeli atık yasalarının bunu sağlaması mümkürı görülmemektedir.

 

Bu kitap yukarıdaki bakış açısıyla çevre bilimleri ve mühendisliği alanında konu ile ilgili kesimlere öğreti olabilecek şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Tüm bölümleri büyük  ölçüde lisans öğrencilerine yönelik akademik bir dille yazılmış ders kitabı olmasına rağmen atık üreticilerine, yasa yapıcılara veya karar vericilere yönetim temelinde yeni ve model olabilecek araştırma ve uygulama örnekleri de içermektedir. Teknik,  yasal ve kavramsal  olarak  oldukça  sık karşılaşılan  kelime, deyim ve tanımlar bir sözlükçe ile   verilmiştir.

Bilim sadece anlamak ve öğrenim ise onu yakalamaktır. Okuyucu bu kitapta da literatürden alıntılar ve aktarılanlar yanında yönetmelik ve yasaların karmaşık cümlelerinden oluşmuş bir öğreti ile karşılaşabilir. Öğrenmenin güzelliği öğretinin basit oluşundadır. Bu güzelliği yakalamak için ezberlenen ve tekrarlanan cümlelerin olduğu keskin virajlı zor sayfaları güvenle geçip kitaptaki özgünlüğü ve basitliği barındıran eve ulaşmalısınız. Umutsuz ve yorgun olursanız eğer, o ev halkından değilsiniz demektir ...

 

 

 

İlhan TALINLI

 

İçindekiler

 

ÖNSÖZ...................................................................................................... xv

 

    TEHLİKELİ ATIK KAVRAMI.............................................................................................. 2

        Giriş                                                                                                                                  2

        Problemin Tanımı                                                                                 2

        Tehlikeli Atıkların Tarihsel Gelişimi                            3

    TEHLİKELİ ATIKLAR: TANIMLAMA VE SAPTAMA................................................. 12

        Tehlikeli Atıkların Tanımı                                                                                            12

        Tehlikeli Atık Tanımları                                                                                               15

        Tehlikeli Atık Tanım ve Tespitinde  Yasal Gelişim                                                   16

        Tehlikeli Atık Listeleri                                                                                                  17

 

2.4.1      EPA Yönetmeliklerine Göre Listeler                                                                       17

 

    EEA Yönetmeliklerine Göre Listeler                                                                       19

    EPA Yönetmeliklerine Göre Tanımlama                                                                 20

    Tehlike Kriterleri ve Saptama Yöntemleri                        33

 

2.6 .       EPA Yönetıneliğine Göre Arıtına, Depolama  ve  Uzaklaştırma Teknolojileri        34

 

    TEHLİKELİ MADDELER...................................................................................................... 42

        Tehlikeli Maddeler ve Çevresel Sorunlar                                                                  42

        Tehlikeli  Maddelerin  Kontrolü için Yaklaşım                                                           43

        Tehlikeli Maddeler                                                                                                        43

        Tehlikeli Maddeler Hakkındaki Yasal Tanımlar                                                       48

        Tehlikeli Maddelerin Özellikleri                                                                                 50

        Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması                                                                      68

        Türkiye de Tehlikeli Maddeler İle İlgili Yasal Düzenlemeler                                78

        Çevresel Risk Değerlendirmesi                                                                                   86

        Çevresel Risk ve Etki Değerlendirmede Disiplinlerin Etkileşimi                           95

        Kaza İle Madde Dökülmelerinin Çevresel Etkileri                                                 100

        Tehlikeli Madde Kazaları ve Eylem Planları                                                           103

    TEHLİKE KRİTERLERİ, ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI.............. 116

        Parlayıcılık-Yanıcılık                                                                                                  116

 

 

    Koroziflik

    Reaktiflik

    Zehirlilik(Toksisite)

    TEIILİKELİ ATIK SAPTAMA YÖNTEMİ..................................................................... 142

        Tehlikeli Atık Saptama Yaklaşımı                                                                           142

    Derecelendirme Sisteminin Ölçeklendirilmesi

    Tehlikeli  Atık Saptama  Modelinin  Uygulandığı Örnekler

    Saptama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yönetim Önerileri

 

    TEIILİKELİ ATIK YÖNETİMİNDE ARITMA, DEPOLAMA, UZAKLAŞTIRMA .156

        Tehlikeli Atık Yönetiminde Arıtma, Depolama, Uzaklaştırma                            156

        Tehlikeli Atıkların Depolanması                                                                              164

        Tehlikeli Atık Arıtma Yöntemleri                                                                            171

        Stabilizasyon/Solidifikasyon ve Uzaklaştırma                                                      177

        Tehlikeli Atıkların Yönetimi için Sistematik Yaklaşım                                        178

        Atık Formu Önceliği ile Atık Yönetim Seçenekleri                                            186

    TEIILİKELİ ATIK YÖNETİMİNDE ATIK AZALTIMI, GERİ KAZANIM, GERİ DÖNÜŞÜM VE TEKRAR KULLANIM 200

        Atık Azaltım Yöntemleri                                                                                         200

        Geri dönüşüm(recycling)                                                                                         202

    RADYOAKTİF ATIKLARIN YÖNETİMİ...................................................................... 216

        Giriş                                                                                                                             216

        Radyoaktivite Ölçüm Birimleri                                                                              218

        Radyasyona Maruz Kalma ile Oluşan İnsan Sağlığı Etkileri                             222

        Radyasyondan Korunma                                                                                          222

        Radyolojik İzleme Programları                                                                                 223

        Çevre Bilimleri Açısından Radyoaktivite                                                             224

        Radyoaktif atıkların yönetimi                                                                                   229

        Avrupa Birliği Fransa Örneğinde Radyoaktif Atık Yönetimi                            230

    TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ....................................................................................... 236

 

 

    Giriş

    Tıbbi atıkların  Yönetimi

    Tıbbi faaliyetlerde oluşan radyoaktif atıklar ve yönetimi

    Arıtma ve uzaklaştırma

    TEHLİKELİ ATIK VE MADDE İLE İLGİLİ İŞÇİ SAGLIGI VE GÜVENLİGİ...... 244

        Giriş                                                                                                                             244

        Tehlikeli madde kazaları ile ilgili yönetim faaliyetleri                                       246

        üdahale Seçenekleri için Kişisel Koruma Ekipmanlarının Tanımlanması       258

        Tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlara ilk müdahale rehberi                        260

 

EK-1: US EPA TEHLİKELİ ATIK LİSTELERİ.................................................................. 269

 

EK-2:  AVRUPABİRLİGİATIKKATALOGU-TEHLİKELİATIKLİSTELERİ............. 301

 

SÖZLÜKÇE VE KISALTMALAR......................................................................................... 303

 

DİZİN......................................................................................................................................... 311

Şekiller Listesi

 

Şekil 1.1. Yüzey suyuna tehlikeli atık deşarjı sonucu oluştuğu düşünülen balık ölümleri                        4

 

Şekil 1.2. İstanbul Tuzlada açık alana gömülen tehlikeli atık varillerinin ortaya çıkarılması                   6

 

Şekil 1.3. Tersane sektöründe boya sökünıü ile oluşan su kirlenmesi                                                       6

 

Şekil 1.4. Tersane sektöründe raspa gridi ile boya sökümü ve oluşan su kirlenmesi                                7

 

Şekil 2.1. Çevre bilimleri ve mühendisliği alanında tanımlanmış atıklar                                                               12

 

Şekil 2.2. Avrupa Atık Kataloğunda Tehlikeli Atık Tanımlama Akım Şeması                                       25

 

Şekil 3.1. Bozulmuş veya işlevini kaybetıniş tehlikeli maddelerden oluşan tehlikeli atıklar                  44

 

Şekil 3.2. Toksisite tehlikesi gösteren kimyasal madde varillerinin yapı malzemesi olarak kullanılması

 

44

 

Şekil 3.3. Denizde petrol tankeri kazası ile oluşan yangın ve çevre kirlenmesi                                     47

 

Şekil 3.4. Petrol boru hattından dökülen petrol ile toprak kirlenmesi                                                     48

 

Şekil 3.5. Denize petrol dökülmesi ile etkilenmiş bir su kuşu                                                                48

 

Şekil 3.6. Su ile karışmayan sıvıların özgül ağırlığına göre yangın söndünrıe karan                             52

 

Şekil 3.7. Bir reaksiyon için aktivasyon enerjisi diyagramı                                                                    54

 

Şekil 3.8. Tipik bir doz-tepki eğrisi                                                                                                         61

 

Şekil 3.9.  İki maddenin doz-tepki eğrilerinin karşılaştırılması                                                              62

 

Şekil 3.10. Tehlikeli maddeye maruz kalma şekilleri (Solunum, ağız yolu, doğrudan temas veya enjeksiyon)               63

 

Şekil 3.11. Kimyasalların etkileşimi                                                                                                       65

 

Şekil 3.12. USDOT sınıflamasına göre Sınıf 1 Patlayıcılar ve sınıf 2 gazlar için standart plaka ve etiketler    72

 

Şekil 3.13. Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği EK-N  de belirtilen

 

etiketlemede kullanılacak işaretler                                                                                                  77

 

Şekil 3.14. NFPA 704 sistematiğine göre tehlike işaretlerinin renk kodlaması                                      81

 

Şekil 3.15. NFPA göreceli tehlike/zarar numaralandırması                                                                    81

 

Şekil 3.16. Güvenlik, Sağlık ve Çevrenin Kesişimi                                                                                87

 

Şekil 3.17. A.B.D. Çevre Koruma Ajansı (E.P.A.) Ekolojik Risk Değerlendirmesi Kılavuzu [27)       93

 

Şekil 3.18. Çevresel risk ve etki değerlendirmesi arasındaki ilişki.                                                        94

 

Şekil 3.19. Çevresel risk öngörme ve etki değerlendirmede disiplinler arası organizasyon                   96

 

Şekil 3.20. ERA-EIA-EMS ilişkisi[l 7] [28)                                                                                           98

 

Şekil 3.21. Tank hacminin yansı kadar sızdırmaz bir koruyucu tank ile depolama                                99

 

Şekil 3.22. Suda Kirleticilerin çevresel dağılım prosesleri                                                                    101

 

Şekil 3.23. DDT nin su ortamındaki konsantrasyonları ve besin zincirindeki doz artışı

 

(biomagnification)                                                                                                                        103

 

Şekil 3.24. İlk müdahale ekibinin görevleri                                                                                          106

 

Şekil 4.1. Toksisite için Risk Karakterizasyonu Prosesi                                                                      128

 

Şekil 4.2. Doz ile tepki ilişkisini gösteren bir eğri                                                                                130

 

Şekil 4.3. Deri endüstrisi Atıksu arıtma sistemi çamurları için ECso değeri                                       132

 

Şekil 4.4. 2-4 D üretim atıkları için ECso değeri                                                                                  132

 

Şekil 4.5. DMSO için ECso değerinin elde edilmesi                                                                            135

 

Şekil 4.6. THF için çizilmiş ECso grafiği                                                                                              135

 

Şekil 4.7. Solventlerin ve solvent-numune karışımlarının toksisitelerinin karşılaştırılması                 136

 

Şekil 5.1. Tehlikeli Atık Tespitinde Kavramsal Sorgulama Düzeni[l]                                                143

 

Şekil 5.2. Tehlikeli atık saptamada kum saati skalası                                                                           149

 

Şekil 6.1. Endüstriyel atıklar için arıtma ve uzaklaştınna seçenekleri[l][3]                                         158

 

Şekil 6.2. Hurda aküden ikincil kurşun üretiminde oluşan cüruf formunda tehlikeli atık                    160

 

Şekil 6.3. Cüruf örneğinin öğütülmesi ve çimento ile harçlanrnası                                                      160

 

Şekil 6.4. Cürufun çimento ile bağlanması ve  S/S prosesi  ile üretilen briketler[8]                            161

 

Şekil 6.5. Bir konteynerde  kontrolsüz olarak geçici depolanmış karışım tehlikeli atık                      164

 

Şekil 6.6. Varillere depolanmış tehlikeli atıklar                                                                                    165

 

Şekil 6.7. Güvenli iki katmanlı bir düzenli depolama sisteminin şematik en kesiti[IO]                      167

 

Şekil 6.8. Sızmalara karşı güvenlikli bir KTU alanı için örtüleme[!!] [12]                                          168

 

Şekil 6.9. Çift astarlı bir atık havuzu kesiti [11]                                                                                   169

 

Şekil 6.10. Tehlikeli Atık derin kuyu uzaklaştınnası en kesiti[l l)                                                        170

 

Şekil 6.11. TA yönetiminde Arıtma ve Uzaklaştırma seçeneklerini saptamak yaklaşımı                    182

 

Şekil 6.12. TA yönetiminde temel faktörlere göre sistematik yaklaşım                                               183

 

Şekil 6.13. Tüm prosesleri içeren bir tehlikeli atık alanı için proses akım şeması                               184

 

Şekil 6.14. Tehlikeli atık alanı giriş-kabul işlemleri                                                                             184

 

Şekil 6.15. Çamur formunda TA yönetimi için akım şeması                                                               187

 

Şekil 6.16. Sıvı formda TA yönetimi için akım şeması                                                                        188

 

Şekil 6.17. Katı formda TA yönetimi için akım şeması                                                                        188

 

Şekil 6.18. Tükenıniş Basınçlı Gaz Tüpleri formunda TA yönetimi için akım şeması                        189

 

Şekil 6.19. Varil, konteyner ve bidon formunda TA yönetimi için akım şeması                                 190

 

Şekil 6.22. Dökülınüş, saçılmış maddeler ile oluşan TA yönetimi için akım şeması                           193

 

Şekil 7.1. EPA'ya Göre Atık Azaltım Teknikleri [1][4]                                                                       201

 

Şekil 7.2. Ters akımlı çoklu tank durulama sistemi[6]                                                                         204

 

Şekil 7.3. (a) Tek kademeli durulamalar ile alkali ve asit yıkamalı kaplama prosesi (b) İki kademe durulama asit yıkama ve tek kademe durulama kaplama prosesi (c) Üç kademeli durulamanın asit

 

ve fosfatlamaya pozisyonla uygulanması

 

Şekil 7.4. Bir televizyondaki maddelerin kompozisyonu Şekil 7.5. Bir televizyondaki bileşenlerin kompozisyonu

 

Şekil 7.6. Televizyon Atıklarının Arıtımı için Yönetim Modeli[7][20]

 

Şekil 8.1. Nükleer Fizyon Reaksiyonu Şekil 8.2. Nükleer Yakıt Döngüsü

 

Şekil 9.1. Biyolojik tehlike gösteren enfeksiyonel maddeler plakası

 

Şekil 1O. 1. USEPA güvenlik sevilerine göre korunma giysi ve ekipmanları Şekil 10.2. İlk izolasyon ve koruma alanı sınırlan

 

 

 

Tablolar Listesi

 

Tablo 2.1. EPAF listesine ait örnekler Tablo 2.2. EPA K listesine ait örnekler

 

Tablo 2.3. Bir atığı "tehlikeli atık" yapan tehlikelilik özellikleri(EEA) Tablo 2.4. Bir atığı tehlikeli yapan özellikler için sınır değerler(EEA)

 

Tablo 2.5. EEA da tehlikeli atık saptamasında yardım alınacak yönergeler(direktifler) Tablo 2.6. Bir atığın Hl , H2, H9, Hl2, Hl3 ve Hl4  özellikleri   ile değerlendirilmesi

 

Tablo 2.7. Bir atığı "tehlikeli atık" yapan özelliklerin saptanmasına yönelik uygulanan test  yöntemleri

 

ve yöntemlerin sakıncaları

 

Tablo 3.1. 1959-92 yıllan arasında meydana gelen kaza ve felaketler Tablo 3.2. pH skalası

 

Tablo 3.3. Klor için veri tablosu

 

Tablo 3.4. Yüksek derecede tehlikeli maddelerin biyolojik grup sınıflandırması Tablo 3.5. Yüksek derecede tehlikeli maddelerin grup olarak sınıflandırılması Tablo 3.6. Sağlık için NFPA 704 dereceleme sistemi

 

Tablo 3.7. Parlayıcılık için NFPA 704 dereceleme sistemi Tablo 3.8. Reaktiflik için NFPA 704 dereceleme sistemi Tablo 3.9. NFPA Özel Tehlike İşaretlerinin Açıklaması

 

Tablo 3.10. Topraktaki zehirli maddelerin kararlılığını etkileyen faktörler

 

Tablo 3.11. USEPA' nın tehlikeli madde yayılma kaynaklan araştırma sonuçlan [31] Tablo 4.1. Kirleticilerin Toksisite Özelliği için Maksimum Konsantrasyonlar

 

Tablo 4.2. Atıkların düzenli depo tesislerine depolanabilme kriterleri (Ek-11 A, TAKY) Tablo 4.3. Gerçek Atık Örneklerinin EC50 değerleri ve değerlendirilmesi

 

Tablo 4.4. Yağ gres örneklerinin toksiste sonuçlan Tablo 5.1. Atık Tanımlama Karan için Sayısal Değerler

 

Tablo 5.2. Tehlikeli Atık Listesine göre Derecelendirme Değerleri Tablo 5.3. Ekolojik Etki Bileşenleri için Derecelendirme Değerleri

 

Tablo 5.4. Birleşik Potansiyel Riskler için Derecelendirme Değerleri (eşitlik 7) Tablo 5.5. Eşitlik 9'  a göre dirençliliğin derecelendirme değerleri

 

Tablo 5.6. Atığın Fiziksel formu için fkatsayısı  değerleri

Tablo 5.7. Atığın miktarı için derecelendirme değerleri                                                                       148

 

Tablo 5.8. Derecelendirme sisteminin atık örneklerine uygulanması[!]                                               150

 

Tablo 6.1. Atık yönetimindeki kavramsal dizin[l][2]                                                                           157

 

Tablo 6.2. Tehlikeli Atık, Arıtma, Geri Kazanım ve Uzaklaştırma Prosesleri[4]                                159

 

Tablo 6.3. Atığın fiziksel formu ile uygun arıtma ve uzaklaştırma prosesi arasındaki ilişki               185

 

Tablo 6.4. Atığın tehlike kriteri ile uygun arıtma ve uzaklaştırma prosesi arasındaki ilişki               185

 

Tablo 6.5. Atığın kompozisyonu ile uygun arıtma ve uzaklaştırma prosesi arasındaki ilişki              186

 

Tablo 7.1. Çoklu durulama tankı ters akım su debileri 1,2                                                                   204

 

Tablo 7.2. Farklı ülkelerde e-atıkların yasal tanım ve kaynaklan[8]                                                    208

 

Tablo 7.3. Ham madde yerine geri dönüşmüş madde kullanımında enerji tasarrufu[20]                    210

 

Tablo 8.1. Radyasyon miktarları ve birimleri (Si ile ve Si olmaksızın)                                                219

 

Tablo 8.2. Reaktör sayılan ve elektrik üretimleri (2006 itibariyle)                                                      231

 

Tablo 8.3. Nükleer enerjinin diğer kaynaklarla ekonomik olarak karşılaştırılması[l6]                       231

 

Tablo 8.4. Nükleer enerji ana proseslerinden oluşan atık miktarları                                                     232

 

Tablo 8.5. Nükleer enerji proseslerinden C02 salınımı                                                                       232

 

Tablo 9.1. Enfeksiyonel atıkların sınıflaması ve örnekleri                                                                   237

 

Tablo 9.2. Sıvı atıkların deşarjı için verilen sınır değerler                                                                    241

 

Tablo 10.l. Tehlikeli madde veri  tablosu özeti                                                                                     247

 

Tablo 10.2. Tehlikeli made veri tablosu için bilgi kaynakları                                                              247

 

Tablo 10.3. Tehlikeli madde veri tablosu özeti (fiziksel özellikler)                                                     248

 

Tablo 10.4. Fiziksel özellikler için bilgi kaynakları                                                                             248

 

Tablo 10.5. Tehlikeli madde veri tablosu özeti (kimyasal özellikler)                                                  249

 

Tablo 10.6. Çözünürlük dereceleri                                                                                                        249

 

Tablo 10.7. Kimyasal özellikler için bilgi kaynakları                                                                          250

 

Tablo 10.8. Tehlikeli madde veri tablosu özeti (sağlık tehlikesi/zararı)                                              252

 

Tablo 10.9. Rölatif zehirlilik derecesi                                                                                                   254

 

Tablo 10.10. Sağlık tehlikesi/zararı için bilgi kaynakları                                                                     254

 

Tablo 10.11. Tehlikeli madde veri tablosu özeti (müdahale bilgisi)                                                    255

 

Tablo 10.12. Müdahale bilgisinin elde edileceği bilgi kaynakları                                                        256

 

Tablo 10.13. Tehlikeli Maddeler ve Dağılma Modelleri[6][7]