< < Önceki Sayfaya Dön
Yapı Bilgisi 1 / Prof. Dr. Sabit Oymael
Yapı Bilgisi 1 / Prof. Dr. Sabit Oymael
Yapı Bilgisi 1 / Prof. Dr. Sabit Oymael
Yapı Bilgisi 1 / Prof. Dr. Sabit Oymael

Yapı Bilgisi 1 / Prof. Dr. Sabit Oymael (30028)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺600,00
İndirimli : ₺450,00
:

ÖN SÖZ
Bu kitap, inşaat mühendisliği ve mimarlık alanında öğrenim gören öğrencilerle Meslek Yüksekokulları İnşaat Bölümü öğrencilerine ve meslekî teknik eğitim alanındaki tüm orta öğretim öğrencilerine temel kaynak niteliğindedir.

Yapı bilgisi, binalarda yapı elemanlarının teknik kurallara uygun olarak yapılması için gerekli bilgileri içeren bir bilim dalıdır. Burada verilen bilgilerin standartlarla genel kabul görmüş uygulama yöntem ve tekniklerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Bu yapılırken modern yapı malzemeleri ihmal edilmemiştir.

Yapı Bilgisi-I, Yapı Bilgisi-II ve Yapı Bilgisi-III olarak hazırlanan üç ciltlik çalışmanın birincisini oluşturan bu cilt içinde; yapının tanımı ve çeşitleri, yapı gereçleri, duvarlar, bacalar, sıvalar, temel zemini, temel yapılan, istinat duvarları, beton teknolojisi, kalıplar, yalıtım işleri ile boyalar ve badanalar gibi konular yer almaktadır.

Kitapta bu alanda çıkarılmış Türk Standartlan ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı teknik şartnamelerine uygun olarak, tamamen modern ve yeni malzemelerle uygulamalarına yer verilmiştir. Kitabın hitap edeceği kitlenin yaygın ve geniş olması nedeniyle çalışmanın oldukça açık ve anlaşılır şekillerle, yazılarla ve görsellerle desteklenmesine özen gösterilmiştir. Konuların hazırlanmasında eserlerinden ve teknik dokümanlarından yararlanılan kişilere ve kuruluşlara teşekkür ederim.

Kitap, bu alanda hissedilmekte olan bir boşluğu doldurabilirse kendimi mutlu sayacağım.

İstanbul 2015 Prof. Dr. Sabit OYMAEL

 

İÇİNDEKİLER

ÜNÜTE 1
YAPININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ
Sayfa Nu.
1.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Yap›larda Aran›lan Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Yap› ve Yap› Elemanlar›n›n S›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4. Yap› ile ‹lgili Kavramlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5. ‹nflfla Edildikleri Yerlere Göre Yap›lar›n S›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5.1 Alt yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5.2 Üst yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6. Binalarda Yap›m Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6.1 İlkel yap›m sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6.2 Geleneksel yap›m sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6.3 Prefabrik (Endüstrileflmifl) yap›m sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.7. Kat Yükseklikleri ve Konuma Göre Binalar›n S›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . 8
1.8. Taflfl›y›c› Sistemlerine Göre Bina Yap›lar›n›n S›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . 9
1.8.1 Y›¤ma yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.8.1.1 Ahflap y›¤ma yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.8.1.2 Kâgir y›¤ma yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.8.2 ‹skelet yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.8.2.1 Ahflap iskelet yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.8.2.2 Betonarme iskelet yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.8.2.3 Çelik iskelet yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8.3 Yar› y›¤ma yar› karkas yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.9. ‹nflfla Evrelerine Göre Yap›lar›n S›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.9.1 Kaba yap› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.9.2 ‹nce yap› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.10. Yap› Elemanlar›n›n S›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.10.1 Tafl›y›c› yap› elemanlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.10.2 Bölme yap› elemanlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.10.3 Tamamlay›c› yap› elemanlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.10.4 Tesisatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.11. Kullan›m Amaçlar›na Göre Yap› Çeflflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.11.1 Özel yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.11.2 Resmî yap›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.11.3 Vak›f yap›lar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.12. De¤erlendirme Sorular› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
V
ÜN‹TE 2
YAPI GEREÇLER‹
Sayfa Nu.
2.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2. Do¤al Yap› Taflfllar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1 Tafllar›n oluflumlar›na göre s›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1.1 Tortul tafllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1.2 Püskürük (Magmatik) tafllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.1.3 Baflkalaflm›fl tafllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.2 Yap› tafllar›n›n çeflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.2.1 Moloz tafllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.2.2 Kaba yonu tafllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.2.3 ‹nce yonu tafllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.2.4 Kesme tafllar ve plâklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.3 Yap› tafllar›nda aran›lan genel özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3. Agregalar (Kum-Çak›l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3.1 Agregalar›n (Kum ve çak›llar) çeflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.1.1 Do¤al agregalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.1.2 Yapay agregalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.2 Tane iriliklerine göre agregalar›n s›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.2.1 Kumlar (‹nce agregalar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.2.2 Çak›llar (‹ri agregalar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.2.3 ‹yi bir kum ve çak›lda aran›lan özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4. Ba¤lay›c› Malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.1 Alç›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.1.1 Alç› türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.1.2 Alç›larda aran›lan özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4.1.3 Alç›lar›n piyasaya sevki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4.2 Kireçler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4.2.1 Kireçlerin s›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4.2.2 Kireçlerin söndürülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4.2.3 Toz kireçler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.2.4 Kireçlerin özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.2.5 Kireçlerle ilgili korunma önlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4.3 Çimentolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4.3.1 Çimentolar›n türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4.3.2 Çimentolar›n özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5. Harçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5.1 Alç› harçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5.1.1 Alç› harçlar›n çeflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5.1.2 Alç› hamurunun yap›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.1.3 Alç› harçlar›n›n genel Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.1.4 Alç› kal›plar›n ya¤lanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.2 Kâgir duvar harçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VI
Sayfa Nu.
2.5.2.1 Kireç harçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.5.2.2 Çimento harçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6. Betonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7. Ahflflap ve Ahflflap Esasl› Malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7.1 Ahflap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.7.1.1 Ahflab›n biçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.7.1.2 Ahflab›n kurutulmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7.1.3 Ahflab›n korunmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7.1.4 Ahflab›n kullan›lmas›ndaki özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.7.2 Ahflap esasl› malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.7.2.1 Kontrplâklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.7.2.2 Kontrtablalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.7.2.3 Odun lifli levhalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.7.2.4 Odun talafl› levhalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.7.2.5 Mantar levhalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.8. Tu¤la, Briket Blok ve Kartonlu Alç› Plâklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.8.1 Tu¤lalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.8.1.1 Tu¤lalar›n çeflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.8.2 Bloklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.8.2.1 Briket bloklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.8.2.2 Gaz beton bloklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.8.2.3 Alç› bloklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.8.3 Kartonlu alç› plâklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.9. Kiremitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.9.1 Is›l ifllem görmüfl kâgir esasl› kiremitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.9.1.1 Oluklu (Alaturka) kiremit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.9.1.2 Marsilya tipi (Makine) kiremit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.9.2 Is›l ifllem görmemifl (piflirilmeyen) kâgir esasl› kiremitler . . . . . 54
2.10. Camlar, Fayanslar ve Seramikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.10.1 Cam esasl› yap› malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.10.1.1 Pencere camlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.10.1.2 Cam duvar bloklar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.10.1.3 Cam karolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.10.1.4 Köpük cam levhalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.10.1.5 Cam mozaikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.10.2 Fayans ve seramikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.11. Yal›t›m Gereçleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.11.1 Su yal›t›m malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.11.2 Is› yal›t›m malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.11.3 Ses yal›t›m malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.12. Kimyasal Esasl› Malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.12.1 Derz malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.12.2 Yap›flt›r›c› ve tamir edici malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.13. Plâstik Esasl› Malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.13.1 Plâstik yer döfleme malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
VII
Sayfa Nu.
2.13.2 Polikarbonat cams› levhalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.13.3 Plâstik esasl› donat› çubuklar›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.14. Madenî malzemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.15. De¤erlendirme Sorular› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ÜN‹TE 3
DUVAR ÖRGÜLER‹
3.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2. Duvar Harçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.3. Tu¤la Duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.1 Tu¤la duvar›n faydalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.2 Tu¤la ölçüleri ve dizileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.2.1 Tu¤la ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.2.2 Tu¤la duvar dizileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3.3 Tu¤la duvar yap›m›nda genel kurallar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3.4 Çeflitli kal›nl›klarda tu¤la duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.4.1 Normal dolu tu¤lalarla duvar örgüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3.5 Duvarda kap› ve pencere diflleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.6 Köfle birleflmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3.6.1 Dik aç›l› köfle birleflmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3.6.2 Genifl aç›l› köfle birleflmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3.6.3 Dar aç›l› köfle birleflmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3.7 Saplanmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.7.1 Dik saplanmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.7.2 E¤ik saplanmalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.3.8. Kesiflmeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3.9 Ayakl› tu¤la duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.3.10 Sütunlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.4. Çeflflitli Bloklarla Yap›lan Duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.4.1 Bims briket blok duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.4.2 Gaz beton blok duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.4.2.1 Gaz beton bloklar›n çeflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.4.3 Alç› blok duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.4.4 Kerpiç blok duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.5. Yal›t›ml› Duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.5.1. Bölme duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.5.2. Boflluklu duvar örgüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.5.3. Termo delikli blok tu¤la ile duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.5.4. Kartonlu alç› plâka ile yap›lan duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.6. Taflfl Duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.6.1 Tafl duvar çeflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.6.1.1 Moloz tafl duvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.6.1.2 Kaba yonu tafl duvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.6.1.3 ‹nce yonu tafl duvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
VIII
Sayfa Nu.
3.6.1.4 Kesme tafl duvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.6.2 Tafl duvarlarda yap›m kurallar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.6.3 Tafllar›n genel özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.6.4 Tafl›y›c› ve bölme duvarlarda genel kurallar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.7. Cam Blok Duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.8. Ahflflap Duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.8.1 Y›¤ma ahflap duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.9. ‹skelet Ahflflap Duvarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.10. De¤erlendirme Sorular› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÜN‹TE 4
BACALAR
4.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.2. Bacalar›n Çeflflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.2.1 Duman (Atefl) bacalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.2.1.1 Duman (Atefl) bacalar›n›n tasar›m ve yap›m kurallar› . . . . . 108
4.2.1.2 Duman (Atefl) bacalar›n›n örülmesindeki esaslar . . . . . . . . 115
4.2.2 Çöp bacalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.2.3 Ifl›kl›k ve havaland›rma bacalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.2.4 Tesisat bacalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.3. Ateflfl (Duman) Bacalar›n›n Çekim Kurallar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.4. De¤erlendirme Sorular› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ÜN‹TE 5
SIVALAR
5.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.2. S›vac›l›k Tak›mlar›, Makineleri ve Takviye Malzemeleri . . . . . . . . . . . . . . 127
5.3. Yüzeylerin S›vaya Haz›rlanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.4. S›valar›n Genel Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.5. S›va Çeflflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.5.1 Geleneksel yöntemlerle yap›lan s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.5.1.1 Kaba s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.5.1.2. ‹nce s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.5.1.3 Rabitz s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.5.1.4 Ba¤dadî s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.5.1.5 Ahflap ve metal yüzeylere yap›lan s›valar . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.5.1.6 Alç› s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.5.1.7 Çarpma s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.5.1.8 Edelputz s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.5.1.9 Mermer tozu s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.5.1.10 Mermer veya do¤al tafl pirinçli sun’î tafl s›valar . . . . . . . . 140
5.5.1.11 Püskürtme s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
IX
Sayfa Nu.
5.5.1.12 Perdah s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.5.1.13 Desenli s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.5.1.14 Alaturka s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.5.2 Modern haz›r s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.5.2.1 Mineral esasl› düz ve desenli görünen haz›r s›valar . . . . . . 142
5.5.2.2 Granit tipi s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.5.2.3 Haz›r ipek s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.5.2.4 Perlit s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.5.2.5 Haz›r kenitex püskürtme s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.5.2.6 Sentetik reçine ba¤lay›c›l› s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.5.2.7 Anti nem s›valar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.6. S›vada Çatlaklar›n Önlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5.7. De¤erlendirme Sorular› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
ÜN‹TE 6
TEMEL ZEM‹N‹
6.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.2. Zeminlerin S›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.2.1 Zeminlerin yumuflakl›k, sertlik bak›m›ndan s›n›fland›r›lmas› . . . . . . . 152
6.2.2 Zeminlerin tane irili¤i ve bileflimleri bak›m›ndan
s›n›fland›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.3. Zemin ile Yap› ‹liflflkisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.4. Zeminlerin ‹ncelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.4.1 Zemin (plâka) yükleme deneyi ile zeminin incelenmesi . . . . . . . . . . 158
6.4.2 Muayene çukurlar› ile zeminin incelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.4.3 Sondalama ile zeminin incelenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.4.4 Soruflturma yöntemi ile zemin incelemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.5. Zeminlerin S›k›flflt›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.5.1 Titreflimli yüklerle zeminlerin s›k›flt›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.5.2 Darbeli yüklerle zeminlerin s›k›flt›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.6. Deprem Aç›s›ndan Zeminlerde Güvenlik Faktörleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.7. De¤erlendirme Sorular› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
ÜN‹TE 7
TEMEL YAPILARI
7.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
7.2. Temellerin Tasar›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.3. Temel Çeflflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.3.1 Yüzeysel temeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
7.3.1.1 Malzemelerine göre yüzeysel temel çeflitleri . . . . . . . . . . . . 172
7.3.1.2 fiekillerine göre yüzeysel temel çeflitleri . . . . . . . . . . . . . . 174
7.3.2 Derinsel temeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.3.2.1 Ayak temeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
X
Sayfa Nu.
7.3.2.2 Kaz›k temeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.3.2.3 Burgulu (Fore) kaz›k temeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
7.3.2.4 Keson temeller (Kesonlar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
7.4. De¤erlendirme Sorular› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
ÜN‹TE 8
‹ST‹NAT (DAYANAK) DUVARLARI
8.1. Genel Bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
8.2. ‹stinat Duvarlar›n›n Tasar›m ve Yap›m Esaslar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.3. ‹stinat Duvarlar›n›n Çeflflitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.3.1 A¤›r (Masif) istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.3.1.1 Pereler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
8.3.1.2 Tafl istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
8.3.2 Betonarme istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.3.2.1 Yekpare betonarme istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8.3.2.2 Basit konsol betonarme istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8.3.2.3 Kademeli betonarme istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.3.2.4 Nervürlü (Kontrforlu) betonarme istinat duvarlar› . . . . . . . 201
8.3.2.5 Zemine ankastre istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.3.2.6 Gergili istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
8.3.3 Prefabrike istinat duvarlar› . . . . . . . . . . . . .

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı